Pagtuturo Nang May Kabagsikan sa Ibang Tao at Hindi Pagrespeto sa Paniniwala ng Iba? Ano ang Totoo Tungkol Dito?

Mind Palace

Elite
Joined
Sep 11, 2020
Posts
1,136
Reaction
321
Noong lumiham si Pablo kay Tito, mayroon siyang binanggit sa kaniya na dapat niyang gawin. Ganito ang sinabi ni Pablo sa kaniyang liham:

"Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y SAWAYIN MONG MAY KABAGSIKAN SILA, upang mangapakagaling sa pananampalataya" (Tito 1:13, Ang Dating Biblia 1905)

Madalas na ginagamit ng ibang relihiyon ang tekstong ito upang ikatuwiran na hindi nila dapat igalang ang paniniwala ng ibang tao lalo na kapag salungat ito sa itinuturo sa kanila. Maging ang simpleng pagrespeto sa paniniwala ng iba ay hindi nila magawa dahil ayon sa pagkaunawa nila sa tekstong iyan, dapat na may 'kabagsikan' silang magsalita sa ibang tao para lamang ipakitang sila ang mas tama sa halip na ang ibang tao.

Buweno, sa tekstong ito, totoo namang sinabi ni Pablo na si Tito ay dapat na sumaway 'nang may kabagsikan'. Pero, malinaw naman ang punto ni Pablo, 'sawayin mong may kabagsikan SILA.'

Ang tanong, sino ang tinutukoy dito ni Pablo na dapat sawayin nang may kabagsikan?
Ganito ba ang dapat na maging paraan ng pagtuturo ng isang Kristiyano sa ibang tao kapag salungat ang pagkaunawa nito sa sinasabi ng Bibliya?

Tingnan natin ang konteksto ng talatang iyan upang malaman kung kanino ni Pablo binanggit ang mga pananalitang iyan sa kaniyang liham.

Sa pambungad na mga pananalita ni Pablo sa unang kabanata ng aklat, binanggit niya ang tungkol sa pag-asang pinanghahawakan niya na ipinangaral sa pamamagitan din ng isang Tagapagligtas. Pagkatapos ay binanggit niya ang mga pananalitang ito sa talata 4:

"Sumusulat ako sa iyo Tito. Ikaw ay tunay kong anak ayon sa pananampalatayang nasa ating lahat." (Tito 1:4, Ang Salita ng Diyos, SND)

Kaya espesipikong binanggit ni Pablo ang pangalan ng kaniyang sinusulatan - si Tito. Pagkatapos nito ay ipinagpatuloy niya ang liham niya sa pagsasabing:

'Ang dahilan kung bakit kita iniwan sa Creta ay upang ayusin mo ang mga bagay na kulang at upang magtalaga ka ng mga matanda sa bawat lungsod. Italaga mo sila gaya ng iniutos ko sa iyo.' (Tito 1:5)

Sa sumunod na mga talata, sinabi ni Pablo kung ano ang mga katangiang dapat na taglayin ng isang mananampalataya upang maitalaga sila sa pagiging matanda sa 'lungsod'. Kabilang sa mga katangiang binanggit niya ay na dapat 'walang maipaparatang sa kaniya, hindi madaling magalit . . . hindi palaaway . . . may pagpipigil sa sarili at nanghahawakan sa matapat na salita.' Ito ay 'upang mahimok niya ang ilan at masaway yaong mga laban sa salita.' (Tito 1:6-9)

Ilan lang iyan sa mga katangiang nabanggit ni Pablo sa liham niya kay Tito. Gayunman, ano ang dahilan, bakit sinabihan ni Pablo si Tito na 'sumaway siya nang may kabagsikan'? Sino ba ang sinasabihan dito na dapat sawayin nang may kabagsikan? Yaon bang may ibang relihiyon at hindi nila kapananampalataya?

Tingnan nating muli ang sumunod na mga talata para maunawaan natin ang konteksto ng Tito 1:13.
Pagkatapos na banggitin ni Pablo ang mga katangiang dapat taglayin ng mga nagnanais maitalaga bilang 'matatanda', sinabi ni Pablo:

"Ito ay sapagkat marami ang mga masuwaying tao. SILA ay nagsasalita ng walang kabulukan at mga mandaraya, lalong-lalo na iyong nasa pagtutuli. Huwag mo na silang pagsalitain sapagkat itinataob nila ang mga sambahayan. Magkamal lang ng salapi ay nagtuturo na sila ng mga bagay na hindi nila dapat ituro. Isa sa kanila, ito ay sarili nilang propeta, ang nagsabi: Ang mga taga-Creta ay laging sinungaling, asal masamang hayop at matatakaw na batugan."
(Tito 1:10-12)

Sa liham ni Pablo kay Tito, sinabi niyang marami ang masuwayin at nagsasalita ng kasinungalingan. Ang mga ito ay nagtuturo pa man din sa iba sa mga kapuwa nila mananamba, at sinabi ni Pablo na itinataob nila ang mga sambahayan. Ibig sabihin, pami-pamilyang Kristiyano ang tinuturuan nila ng mga kasinungalingan. Kaya, ang tinutukoy dito ni Pablo ay yaong mga kapuwa nila mananampalataya pero sumasalungat naman sa itinuturo ng Kasulatan at mas nanghahawakan sa tradisyon ng pagtutuli.

Kaya, ano ang punto?

Ang sinasabihan ni apostol Pablo dito ay walang iba kundi si Tito na kaniyang sinulatan dahil sa maraming mga masuwayin ang sumasalungat sa mga itinuturo sa kongregasyon, o Iglesya.

Kaya sinabihan ni Pablo si Tito na 'sawayin mong may kabagsikan sila' - mga kapuwa nila Kristiyano na nanghahawakan sa pagtutuli at nagtuturo ng mga kasinungalingan.

Oo, mga kapuwa Kristiyano, HINDI IBANG RELIHIYON, ang sinabihan ni Pablo na dapat sawayin nang may kabagsikan dahil ang mga ito ay sumasalungat sa itinuturo ng Kasulatan. Kaya, ang ulat sa Tito 1:13 ay hindi kumakapit sa pagsaway doon sa mga hindi mananampalataya, kundi doon lamang sa mga mananampalataya sa Iglesya, o kongregasyon, na sumasalungat sa itinuturo sa kanila.

May kinalaman sa paraan ng pakikitungo o pakikipag-usap ng mga tunay na Kristiyano sa ibang tao, ganito ang isinulat din ni Pablo kay Tito:

"Ipaala-ala mo rin sa kanila na HUWAG SILANG MANLAIT SA KANINUMAN. Dapat din silang maging mapayapa, mahinahon at nagpapakita ng kababaang-loob sa lahat ng mga tao." (Tito 3:2)

Kaya, sinabi mismo ni Pablo na dapat ipaalala ni Tito na 'HUWAG MANLAIT SA KANINUMAN' ang mga tunay na Kristiyano, dapat silang maging mapayapa o mapagpayapa sa iba kapag nakikitungo sa mga tao, at DAPAT DIN SILANG MAGING MAHINAHON at nagpapakita ng kababaang-loob sa lahat ng mga tao.

Oo, kung ang isang tao ay may kabagsikang nagtuturo sa iyo at nagsasalita sa iyo ng masasakit na salita dahil sa iba ang iyong paniniwala, siya mismo ay sumasalungat sa sinasabi ng Kasulatan, na ang mga Kristiyano ay dapat na maging mahinahon at mapayapa sa iba, at hindi dapat na nanlalait sa kaninuman.

Kaya kung ikinakaila ng mga nagpapakilalang Kristiyanong ito ang mga katotohanang ito na dapat sila'y maging mapagpayapa sa iba, sila ay nagkakaroon ng makasariling mga hangarin gaya na lamang ng pagkakalarawan sa liham ni Santiago:

"Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at MAKASARILING HANGARIN, huwag ninyo iyang ipagmalaki at HUWAG NINYONG IKAILA ANG KATOTOHANAN. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at MULA SA DEMONYO. Sapagkat saanman naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, punô ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan." (Santiago 3:14-18)
[Katapusan ng artikulo]
[Hindi layunin ng thread na ito na siraan ang paniniwala ng ibang relihiyon o siraan ang ibang relihiyon, o ang ibang mga tao. Ang layunin lamang ng thread na ito ay upang ipaliwanag ang itinuturo ng Bibliya. Kung ang turong ito ng Bibliya ay sumasalungat sa inyong paniniwala at sa turo ng inyong relihiyon, puwede ninyong suriin ang thread na ito at ikumpara ito sa inyong pinaniniwalaan. Hindi namin layunin na baguhin ang inyong paniniwala o kumbertihin kayo sa relihiyon namin. Ang aming layunin ay ang mangaral at magturo, at magpatotoo tungkol sa Kaharian ng Diyos, gaya ng maliwanag na sinabi ni Jesu-Kristo na gagawin ng kaniyang mga tagasunod bago dumating ang wakas. (Mateo 24:14)]

Ang inyong pag-unawa at pagrespeto sa mga Thread Starter, sa mga nagkokomento at sa mga nagtatanong ay lubos na pinahahalagahan.

"Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo." (Mateo 7:12)

Maraming salamat sa pagbabasa ng thread na ito!
 
Mat.23:33 Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paanong mangakawawala kayo sa kahatulan sa impierno?

Rom.16:18 Sapagka't ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Cristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan; at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay.
 
Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.


1 Juan 4:1
Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB)
 
Col.2:8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo:
 
Gw.9:29 Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon: at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greco-Judio; datapuwa't pinagpipilitan nilang siya'y mapatay.
 
I cor.4:6 Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.
 

Arlertz

Elite
Vanch1018 tutal mahilig ka mag comment ng mga ganyan, pwede ba ko magtanong sayo? Itong tanong na to, tinanong ko to sa mga kasamahan mo dito pero ni isa walang nakasagot at AYAW sumagot. Well, may isang nag try sumagot pero actually hindi man lang niya nabanggit dun yung mismong sinabi ni Jesus, at hindi naman yun "proof".

Ikaw ba sasagot ka pag tinanong kita? :)
 
Mat.24:14 At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo'y darating ang wakas.


Mat.24:13 Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.


Jn.7:17 Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Dios, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili.
 

Arlertz

Elite
Ano na Vanch. Tinatanong kita kung sasagot ka ba kapag tinanong ko din sayo yung tanong na hindi masagot ng mga kasama mo? 🤭🙂

Sasagot ka ba o hinde?
 
Tito 3:9 Nguni't ilagan mo ang mga hangal na usapan, at ang mga pagsasalaysay ng lahi, at ang mga pagtatalo, at pagtataltalan tungkol sa kautusan; sapagka't ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan.
 
Ezek.13:3 Ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Sa aba ng mga hangal na mga propeta, na nagsisisunod sa kanilang sariling diwa, at walang nakitang anoman!
 
Isa.43:10 Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.

Isa.43:1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, "Oh JACOB," at naganyo sa iyo, "Oh ISRAEL", Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin.

Kaw.14:5 Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan: nguni't ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan.
 

Arlertz

Elite
[XX='Mind Palace, c: 1374330, m: 1764836'][/XX] Wala namang problema kasi brow kung mag post sila ng verses. Pero kung yung ipo post nilang verses ay tipong "palaban" or "pamimintang / accusations" eh magkaiba yun sa basta "sharing" lang diba?

Ngayon, dahil sa mahilig mag post ng "accusation" na comments through verses itong si Vanch1018 eh di bakit hindi nalang niya sagutin yung tanong ko sa mga kasamahan niya na hindi nila masagot? Takot din ba si Vanch sagutin yun o wala lang din siyang masagot dun?

Di naman ako umaasang masasagot nila yon at alam ko namang di niya din masasagot yun. I just want a confirmation from Vanch. Kaso dahil ayaw naman niya pansinin kung sasagutin ba niya yun pag tinanong ko siya e baka ganon narin pinapakita niya. Hihi :) 🤭
 
[XX='Yortz, c: 1374855, m: 1496536'][/XX] Hehehe na lang 😅

Hmmm .. Mabait naman silang kausap kuya, Baka busy lang din po talaga sila ngayon .. Unawain na lang po natin ..

Actually, kapag nagpost sila dito, ang itatanong ko lang din naman sa kanila eh kung . .

"Kaya na ba nilang respetuhin ang paniniwala ng iba kahit salungat iyon sa turo sa kanila?” ..

Kasi, sabi nga sa sulat ni Pablo kay Tito para sa mga tunay na Kristiyano, eh "huwag manlait" at maging "payapa" at "mahinahon" sa lahat ng tao po eh 😄

Siguro naman ay kayang-kaya nilang gawin 'yon kapag nakipag-usap or nakipost sila dito sa mga thread natin ..

Ang ganda pa naman din ng ipinaalala ni apostol Pedro para sa mga tunay na Kristiyano ..

1 Pedro 2:17
Igalang ninyo ang lahat ng tao


Kaya, kapag pala hindi magalang sa iba makipag-usap, at panay paratang ng kung anu-ano .. Sumasalungat pala iyon sa turo sa mga tunay na Kristiyano ..

Buti na lang eh mababait sila kausap kuya 😄 Busy lang din po siguro .. Hayaan na lang po natin 🙂
 
Mat.7:15 Mangagingat kayo sa mga bulaang propeta, na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapuwa't sa loob ay mga lobong maninila.

II ped.2:1 Nguni't may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hiduwang pananampalataya, na itatatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mangagtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak.

Col.2:8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo:

I jn.4:1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.

I cor.4:14 Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak.
 
Top