What's new

Tutorial How to create Maricopa Edu Email

Rimu

Elite
Joined
Jul 19, 2018
Posts
1,661
Solutions
32
Reaction
3,483
What is Edu Email?

Answer
: .EDU Email Address is an email address that is provided by universal, college, and school administration for their students and staff for official emails. Just like any other email address, Edu’s email is also an email address. The Edu email address has an extension “.edu.” This is the format of the Edu email address “yourinfo@university_name.edu.” The Edu email is similar to other email addresses like Gmail, Hotmail, etc.

Another answer:
These .edu email addresses are provided by the universities to the student for free. This is the ideal type of email address because it provides

  1. Unlimited Google drive space
  2. Free educational courses stream or other softwares.

How to create .Edu Email

️1) ᴏᴘᴇɴ ʏᴏᴜʀ ᴡᴇʙ-ʙʀᴏᴡsᴇʀ ᴀɴᴅ ɴᴀᴠɪɢᴀᴛᴇ ᴛᴏ
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
2) ᴏɴ ᴛʜᴇ ɴᴇᴡ ᴘᴀɢᴇ ᴏᴘᴇɴ ᴄʜᴇᴄᴋ "ɪ ᴀᴍ ᴀ ɴᴇᴡ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ʜᴀᴠᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴀᴛᴛᴇɴᴅᴇᴅ ᴀɴʏ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴍᴀʀɪᴄᴏᴘᴀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇs ᴏʀ sᴋɪʟʟ ᴄᴇɴᴛᴇʀs."
3) ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ ᴛʜᴇ ᴄᴀᴘᴛᴄʜᴀ.
4) ᴏᴘᴇɴ ᴀ ɴᴇᴡ ᴛᴀʙ ᴀɴᴅ ɢᴏ ᴛᴏ
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
5) sᴇʟᴇᴄᴛ ᴍᴀʟᴇ ᴏʀ ғᴇᴍᴀʟᴇ(ᴜᴘ ᴛᴏ ʏᴏᴜ), sᴇʟᴇᴄᴛ ᴜsᴀ ᴀɴᴅ ᴘʀᴇss ɢᴇɴᴇʀᴀᴛᴇ.
6) ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ sᴇᴇ ᴀ ssɴ ɴᴜᴍʙᴇʀ sɪᴍɪʟᴀʀ ᴛᴏ "427-70-xxxx" ᴏʀ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ. ᴊᴜsᴛ ʀᴇᴍᴏᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴅᴀsʜᴇs ᴀɴᴅ ʀᴇᴘʟᴀᴄᴇ xxxx ᴡɪᴛʜ ɴᴜᴍʙᴇʀs ᴀɴᴅ ᴘᴀsᴛᴇ ɪᴛ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴍᴀʀɪᴄᴏᴘᴀ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ.
7) ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ sᴇᴛ ᴅᴀᴛᴇ ᴏғ ʙɪʀᴛʜ, ғɪʀsᴛ ɴᴀᴍᴇ, ᴀɴᴅ ʟᴀsᴛ ɴᴀᴍᴇ ᴛᴏ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ (ᴏʀ ᴊᴜsᴛ ᴜsᴇ ᴛʜᴇ ᴅᴀᴛᴀ ᴘʀᴏᴠɪᴅᴇᴅ ғʀᴏᴍ ғᴀᴋᴇ ɴᴀᴍᴇ ɢᴇɴᴇʀᴀᴛᴏʀ ᴀɴᴅ ᴘʀᴇss ɴᴇxᴛ. ɪ sᴜɢɢᴇsᴛ sᴇʟᴇᴄᴛɪɴɢ ʟɪᴋᴇ 1993 ᴛᴏ ᴍᴀᴋᴇ ɪᴛ sᴇᴇᴍ ʟᴇɢɪᴛ, ʙᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ's ᴜᴘ ᴛᴏ ʏᴏᴜ.
️8) ᴜsᴇ ᴛʜᴇ ɢᴇɴᴅᴇʀ, ᴘʜᴏɴᴇ, ᴀᴅᴅʀᴇss 1, ᴄɪᴛʏ, sᴛᴀᴛᴇ, ᴀɴᴅ ᴘᴏsᴛᴀʟ ᴄᴏᴅᴇ, ᴀs sʜᴏᴡɴ ᴏɴ ᴛʜᴇ ɢᴇɴᴇʀᴀᴛᴇᴅ ᴘᴀɢᴇ.
️9) ᴄʟɪᴄᴋ ɴᴇxᴛ ᴛʜᴇɴ ᴍᴀᴋᴇ ᴜʀ sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ ϙᴜᴇsᴛɪᴏɴs ᴛʜᴇɴ sᴀᴠᴇ ᴛʜᴇ ɪɴғᴏ ᴜ ɢᴇᴛ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ɴᴇxᴛ ᴘᴀɢᴇ
️10) ɢᴏ ᴛᴏ
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
11) ᴛʜᴇɴ ᴄʟɪᴄᴋ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴄᴇɴᴛᴇʀ
12) ʟᴏɢɪɴ (ɪғ ᴜ ᴄᴀɴᴛ ʟᴏɢɪɴ ʏᴇᴛ ᴡᴀɪᴛ ᴀ ғᴇᴡ ᴍɪɴs)
13) ᴏɴᴄᴇ ɪɴ ɢᴏ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴡᴀʏ ᴅᴏᴡɴ ᴛᴏ ᴀᴅᴍɪssɪᴏɴ ᴄʟɪᴄᴋ ᴀᴘᴘʟʏ ғᴏʀ ᴀᴅᴍɪssɪᴏɴ
️14) sᴇʟᴇᴄᴛ ʀɪᴏ sᴀʟᴀᴅᴏ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ ᴀɴᴅ ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴀᴛ sᴇʟᴇᴄᴛ ɴᴏ ᴄʀᴇᴅɪᴛ
15) ᴏɴᴄᴇ ᴜ ɢᴇᴛ ᴘᴀsᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴘᴀʀᴛ ᴊᴜsᴛ ᴘᴜᴛ ғᴀᴋᴇ ɪɴғᴏ ᴛʜᴇɴ ᴄʟɪᴄᴋ ɴᴇxᴛ ᴛʜᴇɴ ᴡᴀɪᴛ ғᴏʀ ɪᴛ ᴛᴏ ʟᴏᴀᴅ
️16) ᴛʜᴇɴ ʟᴏᴏᴋ ғᴏʀ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛᴇʀᴍ ʙᴜᴛᴛᴏɴ sᴇʟᴇᴄᴛ sᴘʀɪɴɢ 2021 ᴛʜᴇɴ ᴄʟɪᴄᴋ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ ️
17) ᴛʜᴇɴ ʟᴏᴏᴋ ғᴏʀ ᴇɴᴛᴇʀ ᴄʟᴀss ɴʙʀ ᴀɴᴅ ᴇɴᴛᴇʀ 38716 ɪɴ ᴛʜᴇ ʙᴏx ᴛʜᴇɴ ᴄʟɪᴄᴋ ᴇɴᴛᴇʀ ️
18) ᴛʜᴇɴ ᴀ ᴘʀᴏᴄᴇᴇᴅ ᴛᴏ sᴛᴇᴘ 2 ᴏғ 3 ʙᴜᴛᴛᴏɴ ᴡɪʟʟ ᴘᴏᴘ ᴜᴘ ᴄʟɪᴄᴋ ɪᴛ
️19) ᴄʟɪᴄᴋ ғɪɴɪsʜ ᴇɴʀᴏʟʟɪɴɢ ᴛʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴅᴏɴᴇ
️20) ᴡᴀɪᴛ 10-20 ᴍɪɴs ᴀғᴛᴇʀ ᴛʜᴇɴ ᴜsᴇ ᴛʜᴇ ɪɴғᴏ ᴜ ɢᴏᴛ ʙᴇғᴏʀᴇ ᴛᴏ ʟᴏɢɪɴ ʜᴇʀᴇ
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Base on picture below he/she created account succes

Ps: I can't create account, Due to slow internet connection.


Spoiler contents only visible to Established Members.


Credit to this owner 😊😊
IMG_20210909_160524_514.jpg
 

Attachments

Last edited:

Rimu

Elite
working lods sa grammarly?
Try mo master, nakagawa ako kaso hindi ko na pinag patuloy haha. Click mo alternative link para hindi kana mag bago ng react

Edit: ng account dyan base sa tutorial sa grammarly hindi ko nasubukan
 

Online statistics

Members online
1,651
Guests online
1,256
Total visitors
2,907

Forum statistics

Threads
1,236,623
Posts
21,685,236
Members
1,617,296
Attachments
1,742,499
Profile posts
100,364
Top