What's new

Daily Bread (May 7 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,465
Reaction
4,133
PAANO MAMUMUHAY NG MATAGUMPAY ANG ISANG KRISTIYANO.

1 Cor 3:16- Hindi ba ninyo alam na kayoy templo ng Dios at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu. 17 Parurusahan ng Dios ang magwasak ng Templo niya sapagkat banal ang templo ng Dios. At kayo ang templong iyan.

Tayo ang templo ng Diyos. Nakatira sa atin ang banal Niyang Espiritu. . Hindi sa isang buiding naninirahan ang Dios kundi sa ating mga mananampalataya.
Bilang isang templo paano tayo dapat kumilos (Matthew 5:48)
DAPAT MAKITA SA ATIN ANG TUNAY NA PAGIGING KRISTIANO.
a.) Sa pananalita (Kawikaan 15:1) >
IBa't-ibang salita na mayroon ngayong panahon na ito. Obserbahan natin. Ano ang common word na maririnig mo sa labas ng church? Ganoon din ba ang mga sinasabi natin.Punong puno ng makamundong lengguahe ang wika ng mundo ngayon.
b.) Ugali (1 Cronica 22:19a) >
Kasama ba si Lord sa pang-araw-araw mo'ng ginagawa? Paano ka ba kumilos?
c.) Pag-ibig - Dalawang pag-ibig lang naman ito. Una, Pag-ibig sa Diyos (Matthew 22:37), Ikalawa, Pag-ibig sa kapwa (Matthew 22:39b).
d.) Pananampalataya - Ito yung kahit na libu-libong mga problema na ang dumating nakatayo ka parin bilang Templo ng Dios. (Matthew 17:20).
e.) Kabanalan - Hindi po ito yung lagi ka sa loob ng church (structure). Ito ay kung paano mo inaalagaan ang iyong katawan para sa Dios? Kumusta ang iyong kalusugan? Baka ito ay inaabuso mo sa labis na pagtatrabaho, labis na pagkain lalo na ng mga pagkaing makasasama sa kalusugan.. O sinira mo ang iyong katawan sa bisyo?
Spritually healthy ka ba?
Kumusta ang pagbabasa mo ng Biblia? ang iyong personal devotion?
Kumusta ang iyong paglilingkod sa Dios? Ang isang katawan ni Kristo o templo ng Dios ay nakikibahagi sa mga gawain ng Iglesia. Upang makapamuhay ng matagumpay bilang Kristiyano dapat na nasasaiyo ang mga tanda na ikaw at pinananahanan ng Banal na Espiritu, ito ang tatak natin bilang mananampalataya kung wala ito hindi po masisilayan sa atin ang pagiging isang tunay na Kristiyano.
Parurusahan ng Dios ang magwasak ng kanyang templo.. Kaya upang hindi tayo parusahan ng ating Dios ingatan natin, alagaan natin at pakabanalin ang Kanyang templo.. Pakabanalin natin at ingatan ang ating templo At ito ay walang iba kundi ang ating katawan at pagkatao.
PURIHIN ANG PANGINOONG HESU KRISTO!

English Ver.


HOW A CHRISTIAN CAN LIVE SUCCESSFULLY.

1 Cor 3: 16- Do you not know that you are a temple of God and that His Spirit dwells in you? 17 God will punish him who destroys his temple because God's temple is holy. And you are that temple.

We are the temple of God. His holy Spirit dwells in us. . God does not dwell in a building but in our believers.
As a temple how should we act (Matthew 5:48)
WE MUST SEE TRUE CHRISTIANITY.
a.) In speech (Proverbs 15: 1)>
Various words that exist today. Let's observe. What is the common word you hear outside the church? Is that also what we say. The language of the world today is full of worldly languages.
b.) Behavior (1 Chronicles 22: 19a)>
Is the Lord involved in your daily activities? How do you behave?
c.) Love-These are just two loves. First, Love of God (Matthew 22:37), Second, Love of neighbor (Matthew 22: 39b).
d.) Faith - These are the thousands of problems that have come and you are still standing as the Temple of God. (Matthew 17:20).
e.) Holiness - This is not what you are always in the church (structure). This is how you take care of your body for God? How is your health? Maybe you are abusing it by overwork, overeating especially foods that are bad for health .. Or have you broken your body with vice?
Are you spritually healthy?
How is your Bible reading? your personal devotion?
How is your service to God? A body of Christ or temple of God is engaged in the work of the Church. In order to live successfully as a Christian you must have the signs that you are and are indwelt by the Holy Spirit, this is our brand as believers without it we cannot see being a true Christian.
God will punish those who destroy his temple. So that our God will not punish us, let us take care of, take care of and sanctify His temple. Let us sanctify and take care of our temple. And this is nothing but our body and being.
PRAISE THE LORD JESUS CHRIST!

Pastor Ombie Lontoc
 
Top