What's new

Daily Bread (May 6 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,465
Reaction
4,133
"ANG BIBLIA LAMANG ANG WALANG PAGKAKAMALI"
(2 Timoteo 3:16)
Ang lahat ng mga kasulatan ay ihininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran,
Nabubuhay tayo sa panahon na ipinagkikibit balikat na lamang ang mga pagkakamali. Sa halip na magtanong gaya ni Pilato, “Ano ang katotohanan”?, sasabihin ng isang tao sa modernong panahon, “walang katotohanan” o kaya nama'y “mayroong katotohanan, ngunit hindi natin kayang alamin kung ano iyon.” Tayo ay nasanay na pinagsisinungalingan, at maraming tao ang naging komportable na sa maling palagay na maging ang Bibliya ay naglalaman ng mga pagkakamali.
Ang Bibliya ang tanging saligan ng pananampalataya at mga gawa. Kung hindi ito mapagkakatiwalaan, saan natin ngayon ibabase ang ating paniniwala? Hinihingi ni Hesus ang ating pagtitiwala at kasama dito ang ating pagtitiwala sa Kanyang mga sinabi sa Bibliya. Ang Juan 6:67-69, ay napakagandang mga talata. Nasaksihan ni Hesus ang pagalis ng mga taong gustong sumunod sa Kanya noong una. Pagkaalis nila, bumaling Siya sa mga alagad at tinanong sila, “Ibig din ba ninyong umalis?” Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.”
Mga kapatid wala tayong ibang mapupuntahan sa panahon ng kaguluhan, kahirapan at mga tanong na mahirap ihanap ng kasagutan kundi ang Panginoong Hesus at ang Kanyang Salita, ang Biblia.
PURIHIN ANG DIYOS!!


English Ver.


"THE BIBLE IS THE ONLY ONE WITHOUT ERRORS"
(2 Timothy 3:16)
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
We live in a time when mistakes are simply shrugged off. Instead of asking like Pilate, "What is truth" ?, someone in modern times would say, "there is no truth" or "there is truth, but we cannot know what it is." We are accustomed to lying, and many people have become comfortable with the mistaken assumption that even the Bible contains errors.
The Bible is the only basis for faith and works. If it cannot be trusted, where do we now base our beliefs? Jesus demands our trust and this includes our trust in what He says in the Bible. John 6: 67-69, are very beautiful verses. Jesus witnessed the departure of those who wanted to follow Him in the first place. After they left, He turned to the disciples and asked them, "Will you also go away?" Simon Peter answered, “Lord, to whom shall we go? You have the words that give eternal life. ”
Brothers and sisters, we have no one to turn to in times of turmoil, difficulty and questions that are difficult to answer but the Lord Jesus and His Word, the Bible.
PRAISE THE LORD!!Pastor Ombie Lontoc
 
Top