What's new

Daily Bread (May 3 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,473
Reaction
4,135
"ANG MGA GAWA NG LAMAN"
(GALACIA 19:15-21)
"" Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan; 20 pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, pagkapoot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, 21 pagkainggit, [pagpatay][a] paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan: ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos.""
Sadya nga namang hindi maikakaila ng kahit na sino ang gawa ng laman, dahil ito ay parang kalawang na sisira sa ating pagkatao at kaluluwa. Walang gumagawa ng mga ganito ang napanuto ang buhay, lahat ay napahamak. Bukod pa rito sinasabi din ng ating talata na ang mga gumagawa nito ay walang bahagi sa kaharian ng Dios.... Kaya kung sino man sa atin ang alipin ng mga gawa ng laman na ito dapat na siya ay magpakumbaba at humingi ng tawad sa Dios dahil wala tayong maikukubli sa Diyos.. maaari nating maitagong lahat yan sa tao o maikubli ng mahabang panahon, pero sa Diyos lahat ng ating ginagawa ay hayag at lantad, kayat magsisi na, talikuran na at magbalik loob ka na sa Diyos...Lahat ng kasalanan ay pwedeng patawarin ng Diyos basta buong puso tayong magsisi at huwag ng bumalik sa gawang ito ng laman..
Sa Diyos ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa Pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.


English Ver."THE WORKS OF THE FLESH"
(GALATIANS 19: 15-21)
"" There is no denying the works of the flesh: fornication, lasciviousness and lasciviousness; 20 idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousy, fits of anger, greediness, partiality and division, 21 envy, [murder] [a] drunkenness, revelry, and other like this. Again I warn you: whoever does these things will have no part in the kingdom of God. ""
Of course, no one can deny the work of the flesh, because it is like rust that destroys our character and soul. No one who does such things is ruled by life, everyone is doomed. Furthermore our verse also says that those who do this have no part in the kingdom of God .... So whoever of us is a slave of these works of the flesh should humble himself and ask God for forgiveness. because we have nothing to hide from God .. we can hide all that from man or hide it for a long time, but to God everything we do is open and obvious, so repent, turn away and turn to God ... Everything of sin can be forgiven by God as long as we repent wholeheartedly and do not return to this work of the flesh.
To God be all praise and glory in the Name of the Lord Jesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top