What's new

Daily Bread (April 30 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,473
Reaction
4,135
"WALANG IBANG DAAN NG KALIGTASAN MALIBAN KAY HESUS"
(JUAN14:6)
6 Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Si Hesus ang tanging daan upang tayo ay maligtas, sapagkat siya lang ang nagbayad sa parusa para sa ating mga kasalanan (Roma 5:8). Sinasabi rin sa Gawa 4:l2, “Kay Hesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.” Walang anumang relihiyon o lider ng relihiyon na makakabayad sa ating kasalanan maliban lamang kay Hesus na namatay sa krus. Sapagkat ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya. (Efeso 2:8-9) 8 "Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; 9 hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman."
Manampalataya tayo sa Panginoong Hesus at maliligtas tayo.. wala ng ibang daan ng kaligtasan maliban kay Kristo...
PURIHIN ANG PANGINOONG HESUS!


English Ver.


"THERE IS NO OTHER WAY OF SALVATION BUT THROUGH JESUS"
(JOHN14: 6)
6 Jesus answered, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Jesus is the only way we can be saved, because he alone paid the penalty for our sins (Romans 5: 8). Acts 4: l2 also says, "Salvation is found only in Jesus Christ, for under heaven alone God has given his name for salvation." No religion or religious leader can pay for our sin except Jesus who died on the cross. Because salvation is found only in Jesus through faith. (Ephesians 2: 8-9) 8 "For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: 9 Not of works, lest any man should boast." no one can be proud. "
Let us believe in the Lord Jesus and we will be saved .. there is no other way of salvation except through Christ ...
PRAISE THE LORD JESUS!


Pastor Ombie Lontoc
 
Top