What's new

Daily Bread (April 28 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,473
Reaction
4,135
WALANG KAPATAWARANG KASALANAN"
(Mateo 12:31-32)
"Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu."
Wala ng pinaka matinding paglapastangang ginawa kay Kristo kundi ang ginawang pagtanggi sa kanya ng kanyang lahi noong panahong Siya ay naririto pa sa lupa.. Dinuraan, inalipusta, binatukan, hinampas ipinako, pinagsugalan ang kasuutan, at hinubaran ang Panginoong Hesus. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa Krus.. AMA, PATAWARIN MO SILA SAPAGKAT HINDI NILA NALALAMAN ANG KANILANG GINAGAWA! Kung may sundalo doon na nagsisi at nanampalataya tiyak ligtas ang taong yaon. Sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating.”
Ang panahong sakop ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo ay panghabang panahon, sinumang tatanggi dito ay mapapahamak, ito ay tahasang pagtanggi sa Espiritu Santo, dahil ang maninirahan sa puso ng isang tao ay ang Espiritu Santo mismo, nagiging templo ng Dios ang sinumang tumanggap kay Kristo dahil panananahanan siya ng banal na Espiritu Santo..
“Hindi baga ninyo nalalaman na kayo’y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? … Ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo” (I Mga Taga Corinto 3:16–17).
Ito ang kahulugan ng pamumusong sa Banal na Espiritu, ang sinumang hindi kumilala sa Anak ng Dios bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ay mapapahamak at wala pong kapatawaran iyon.. Sinumang nagsalita ng masasamang salita laban kay Kristo ay may kapatawaran kung magsisisi.. Ngunit ang tatanggi sa kaligtasang kanyang inihandog ay walang kapatawaran. Sino po ang magliligtas sa atin kung tatanggihan natin ito? Walang ibang Pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas kundi ang Pangalang Hesus lamang. (GAWA 4:12).
MAGANDANG araw po at pagpalain po tayong lahat ng Dios ngayon at magpakailanman sa Pangalan ni Hesus. Amen.


English Ver.


THERE IS NO FORGIVENESS OF SIN "
(Matthew 12: 31-32)
"Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men; but the blasphemy against the Spirit shall not be forgiven unto men."
There was no greater blasphemy committed against Christ than the rejection of Him by His race when He was still on earth. The Lord Jesus was spat upon, insulted, kicked, beaten, nailed, gambled on, and stripped *****. But what did the Lord say on the Cross .. FATHER, FORGIVE THEM BECAUSE THEY DON'T KNOW WHAT THEY ARE DOING! If there was a soldier there who repented and believed that person would be safe. Whoever speaks against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. ”
The period covered by salvation through Christ is eternal, whoever rejects it will be damned, it is an outright rejection of the Holy Spirit, because what dwells in a person's heart is the Holy Spirit Himself, whoever receives Christ becomes the temple of God. because the Holy Spirit will dwell in him.
“Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? … The temple of God is holy, which temple ye are ”(1 Corinthians 3: 16–17).
This is the meaning of blasphemy against the Holy Spirit, whoever does not acknowledge the Son of God as his Lord and savior will be damned and there is no forgiveness for that. Whoever speaks evil words against Christ has forgiveness if he repents .. But whoever denies in the salvation he offers there is no forgiveness. Who will save us if we reject it? There is no other Name given under heaven by which we can be saved but the Name Jesus alone. (ACTS 4:12).
HAPPY BIRTHDAY and may God bless us all now and forever in Jesus Name. Amen.

Pastor Ombie Lontoc


P.S pasensya na po naging busy lang kaya di nakakapag post hehe
 
Top