Trivia Wala bang Tiwala ang Diyos sa Kaniyang mga Anghel? Ano ang Totoo? (Job 4:18)

Cerebellum

Elite
Joined
Oct 31, 2021
Posts
550
Reaction
295

Wala bang tiwala ang Diyos sa kaniyang mga anghel?


Sinasabi sa Job 4:18​
"Narito, siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa kaniyang mga lingkod; at inaari niyang mga mangmang ang kaniyang mga anghel"​

Sinasabi ba ng tekstong ito na walang tiwala ang Diyos sa kaniyang mga anghel?

Buweno, suriin natin ang konteksto ng ulat na ito. Sino ba ang nagsasalita sa pagkakataong ito? Ang Diyos ba?

Tingnan natin ang mga naunang talata bago ang talata 18 para maunawaan kung sino talaga ang nagsasalita sa pagkakataong ito.

Pansinin ang sinasabi ng Job 4:1,

"Nang magkagayo'y SUMAGOT SI ELIPHAZ na Temanita, at nagsabi . . ."​

Mula sa talatang iyan hanggang sa talata 18, ang nagsasalita dya'n ay walang iba kundi si Eliphaz, hindi ang Diyos. Kaya hindi ang Diyos ang nagsabi na siya ay 'hindi naglalagak ng tiwala sa kaniyang mga lingkod; at inaari niyang mga mangmang ang kaniyang mga anghel', kundi ang nagsalita nito ay walang iba kundi Eliphaz.

Pagkatapos ng lahat ng sagutan nila Job at ng tatlo niyang kasama, ano naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga sinabi ni Eliphaz?

Sa ulat ng Job 42:7, (Magandang Balita Biblia)

Ganito ang sinasabi:

Pagkasabi nito kay Job, si Elifaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, “Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat HINDI NINYO SINABI ANG KATOTOHANAN TUNGKOL SA AKIN tulad nang ginawa ni Job."​

Kaya ano ang punto?

Isang malaking kasinungalingan ang sinabi ni Eliphaz nang sabihin nitong walang tiwala ang Diyos sa kaniyang mga lingkod at inaaring mangmang ang mga anghel.

Kaya y'ong mga tao din na nagsasabi at nagtuturo na ang Diyos ay 'walang tiwala sa kaniyang mga anghel' ay tumutulad lamang din sa kasinungalingang sinabi noon ni Eliphaz kay Job.

Wala nga ba talagang tiwala ang Diyos sa kaniyang mga anghel?

Mero'n. Oo, mero'n siyang tiwala sa kaniyang mga anghel!

Ang totoo nya'n, maraming beses na ginamit ng Diyos ang kaniyang mga anghel para isakatuparan ang kaniyang layunin.

Halimbawa, ginamit ng Diyos ang mga anghel nang iligtas nito si Lot at ang mga anak nito sa dumarating na pagkapuksa ng mga tao sa Sodoma at Gomorra. (Gen. 19:1, 15-17, 21, 22)

Ginamit din ng Diyos ang anghel niya para magpaabot ng napakahalagang mensahe kay Maria. (Lucas 1:26-38)

Nagtiwala din ang Diyos na palalakasin ng anghel si Jesus sa mahirap na pagkakataon noon. (Lucas 22:43)

Lucas 22:43 "Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya."

At sinasabi din ng Bibliya na ang mga anghel ay mga espiritung naglilingkod sa Diyos at ISINUGO upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. (Hebreo 1:14)

Hebreo 1:14 ANO ANG MGA ANGHEL, KUNG GANOON? Sila'y MGA ESPIRITUNG NAGLILINGKOD SA DIYOS at mga ISINUGO upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan.

Kaya ang tanong, kung totoong walang tiwala ang Diyos sa kaniyang mga anghel, bakit niya sila gagamitin at ISUSUGO kung hindi naman siya nagtitiwala sa kanila?

Oo, napakaliwanag ng sinasabi ng Kasulatan tungkol sa totoong itinuturo nito sa saloobin ng Diyos sa kaniyang mga anghel. Ang katuruang 'hindi nagtitiwala ang Diyos sa kaniyang mga anghel' ay isa lamang kasinungalingan at salungat mismo sa sinasabi ng Bibliya. Sinumang nagtuturo at nagsasabi na ang Diyos ay walang tiwala sa kaniyang mga anghel ay tumutulad lamang sa kanilang ama, oo, ang ama ng kasinungalingan, walang iba kundi si Satanas na Diyablo. (Juan 8:44)

Screenshot_20220115_130541.jpg


See that post already? Well, someone commented this about JW's doctrines and quoted this verse says that the true God of the Bible does not put His trust on angels. But actually, he did not know the context of the Bible verse that he had quoted. So, I explained here the context and the meaning of that specific verse. I hope that he would be enlightened.
 

Attachments

Last edited:
Top