Tatlong Tanong Para sa Diyos

Gentleman007

Elite
Joined
Sep 19, 2016
Posts
3,096
Reaction
5,236
NAGSIMULA ang mga tanong ni Susan tungkol sa Diyos sa edad na pito, nang ang kaniyang siyam-na-taóng-gulang na kaibigang si Al ay maospital dahil sa polio at ilagay sa loob ng isang iron lung. Isinulat niya ang kaniyang karanasan sa Enero 6, 2013, isyu ng The New York Times.
Matapos bisitahin si Al sa ospital, tinanong ni Susan ang nanay niya: “Bakit iyon ginawa ng Diyos sa isang munting bata?”
“Tiyak na sasabihin ng pari na may dahilan ang Diyos,” ang sagot ng nanay niya, “pero hindi ko alam kung ano iyon.”
Pagkalipas ng dalawang taon, noong 1954, inilabas ang bakuna para sa polio na naimbento ni Jonas Salk, at sinabi ng nanay ni Susan na pinatnubayan siguro ng Diyos ang pananaliksik ni Salk.
“Kung gano’n, dapat noon pa pinatnubayan ng Diyos ang mga doktor para hindi sana nalagay sa iron lung si Al,” ang sagot ni Susan.
Ganito tinapos ni Susan ang kuwento tungkol sa kaniyang pagkabata: “Namatay si [Al] pagkatapos lang ng walong taon, at nang panahong iyon, isa na akong ganap na ateista.”
Tulad ni Susan, maraming nakaranas o nakasaksi ng trahedya ang hindi makahanap ng kasiya-siyang sagot sa kanilang mga tanong tungkol sa Diyos. Ang ilan ay naging ateista. At hindi man lubusang itinatanggi ng iba ang pag-iral ng Diyos, nag-aalinlangan naman sila.
Hindi naman masasabing walang alam sa relihiyon ang mga ateista at mga nag-aalinlangan. Sa katunayan, ang masamang karanasan nila sa relihiyon ang kadalasang nagtutulak sa kanila na mawalan ng paniniwala sa Diyos. Para sa kanila, hindi masagot ng mga relihiyon ang mahihirap na tanong sa buhay. Anong klaseng mga tanong? Nakapagtataka, kadalasang ito rin ang mga tanong ng mga taong nag-aangking naniniwala sa Diyos. Narito ang tatlong tanong ng maraming tao para sa Diyos, at ang sagot na ibinibigay ng Bibliya.

1 “BAKIT MO PINAHIHINTULUTAN ANG PAGDURUSA?”

Bakit dapat itanong iyan?

Marami ang nagsasabi, ‘Kung ang Diyos ay maibigin, hindi niya hahayaang mangyari ang mga trahedya sa buhay.’
PAG-ISIPAN ITO: Para sa atin, baka ang mga kaugalian at tradisyon ng ibang kultura ay kakaiba—marahil ay nakagugulat pa nga. Kaya naman napakadaling husgahan ang kanilang ikinikilos. Halimbawa, sa isang kultura, ang pagtingin sa mata ay tanda ng sinseridad; pero sa iba, itinuturing itong tanda ng kawalang-galang. Pero hindi masasabing mali sila. Sa halip, kailangan lang natin silang makilala pa nang higit.
Posible kayang ganiyan din ang nangyayari pagdating sa pagkaunawa natin tungkol sa Diyos? Marami ang naniniwalang ang laganap na pagdurusa ay patunay na walang Diyos. Pero ang mga nakauunawa kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa ay kumbinsidong umiiral siya.

ANG SABI NG BIBLIYA: Ang mga kaisipan at pagkilos ng Diyos ay ibang-iba sa atin. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Dahil diyan, baka hindi natin agad maintindihan ang kaniyang ikinikilos at ang kaniyang mga dahilan kung bakit hindi siya agad kumikilos.
Pero hindi sinasabi ng Bibliya na maniwala tayo sa sabi-sabing “Mahiwaga ang mga gawa ng Diyos at di-kayang abutin ng ating isip.” Sa halip, hinihimok tayo nitong kilalanin ang Diyos para maunawaan natin ang dahilan at panahon ng kaniyang pagkilos.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. Puwede pa nga tayong mapalapít sa kaniya.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

2 “BAKIT PUNÔ NG PAGKUKUNWARI ANG RELIHIYON?”

Bakit dapat itanong iyan?

Baka ikatuwiran ng ilan, ‘Kung mahalaga sa Diyos ang sinseridad, dapat sana’y hindi mapagpakunwari ang mga nag-aangking sumasamba sa kaniya.’
PAG-ISIPAN ITO: Ipagpalagay na tinalikuran ng isang anak ang magandang pagpapalaki sa kaniya ng tatay niya at naglayas para magpakasamâ. Bagaman hindi sang-ayon ang tatay sa desisyon ng anak, hinayaan niya itong gawin ang gusto nito. Tama bang isipin na masama ang tatay niya o na wala pa nga siyang tatay? Hindi! Sa katulad na paraan, ang pagkukunwari ng mga taong relihiyoso ay patunay lang na hinahayaan ng Diyos ang mga tao na pumili ng buhay na gusto nila.

ANG SABI NG BIBLIYA: Kinapopootan ng Diyos ang pagpapaimbabaw sa relihiyon. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Pero hinahayaan din niya ang mga tao na magpasiya nang may kalayaan. Marami na nag-aangking naniniwala sa Diyos ang nagpapasiyang sumunod sa mga turong gawa ng tao at sa sarili nilang pamantayan pagdating sa moralidad.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
Sa kabaligtaran, ang relihiyong sinasang-ayunan ng Diyos ay hindi mapagpakunwari.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. Sinabi ni Jesus: “Sa ganito malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa’t isa.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Ang pag-ibig na ito ay dapat na walang halong pagpapaimbabaw. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Hindi nasunod ng maraming relihiyon ang pamantayang iyan. Halimbawa, nang magkaubusan ng lahi sa Rwanda noong 1994, libo-libong taong relihiyoso ang pumatay ng kanilang mga kapananampalataya dahil lang sa iba ang tribo ng mga ito. Pero hindi nakibahagi rito ang mga Saksi ni Jehova, at pinrotektahan nila ang kanilang mga kapananampalataya pati na ang iba, kahit manganib pa ang kanilang buhay. Ang gayong pagsasakripisyo ay patunay na may relihiyong walang bahid ng pagkukunwari.

3 “BAKIT TAYO NARIRITO?”

Bakit dapat itanong iyan?
Nagtataka ang ilan: ‘Bakit 80 o 90 taon lang ang buhay ng tao, at pagkatapos ay namamatay na siya? Ano ang layunin ng gayon kaikling buhay?’


PAG-ISIPAN ITO: Marami na hindi naniniwala sa Diyos ang kumikilala sa pagiging masalimuot at maayos ng kalikasan. Nauunawaan nila na ang ating planeta, ang buwan, at ang iba pang planeta ay isinaayos nang tamang-tama para masustinihan ang buhay sa lupa. Sinasabi nila na ang mga batas ng kalikasan na kumokontrol sa uniberso ay saktong-sakto at tamang-tama, at kung magkaroon ng kahit bahagyang pagbabago, magiging imposible ang buhay sa lupa.

ANG SABI NG BIBLIYA: Para sa marami, ang ating maikling buhay ay patunay na walang Diyos. Pero ang kalikasan ay nagbibigay ng sapat na ebidensiya na mayroon ngang Maylikha. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) May layunin siya sa paglikha ng mga bagay na ito, at ang pag-iral natin ay may malapít na kaugnayan sa kaniyang layunin. Nilikha ng Diyos ang mga tao para mabuhay sa lupa magpakailanman, at iyan pa rin ang kaniyang layunin.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
Sa pamamagitan ng kalikasan, malalaman natin ang pag-iral ng Diyos at ang ilan sa kaniyang mga katangian. Pero para malaman natin ang layunin ng Diyos at ang dahilan ng ating pag-iral, kailangan natin ang pakikipag-ugnayan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Bibliya, nakikipag-ugnayan siya sa atin sa simple at tuwirang paraan.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. Inaanyayahan ka ng mga Saksi ni Jehova na pag-isipan ang mga sagot na iyan mula sa Bibliya.

Para malaman kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa, tingnan ang You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. na inilalathala ng mga Saksi ni Jehova at available sa You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. na inilalathala ng mga Saksi ni Jehova at available sa You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. na inilalathala ng mga Saksi ni Jehova at available sa You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

NASAGOT ANG KANIYANG MGA TANONG


Noong bata pa si Harry, hindi niya maintindihan kung bakit pinahihintulutan ng maibiging Diyos ang pagdurusa. Noong kabataan siya, nasaksihan niya kung gaano kasama ang digmaan. Kaya naitanong niya, “Kung may makapangyarihan-sa-lahat na Maylalang, bakit niya pinahihintulutang danasin ng napakaraming tao, lalo na ng inosenteng mga bata, ang gayong mga kalagayan?”

Kahit nakapagtapos si Harry sa unibersidad at nagsuri ng iba’t ibang relihiyon, hindi pa rin nasagot ang mga tanong niya. Matapos itong pag-isipan nang maraming taon, nasabi niya na “talaga nga sigurong walang Diyos.”

Harry

Nang marinig ni Harry ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kaniyang mga tanong, tinanggap niya iyon. Natutuhan niyang hindi nagmula sa Diyos ang kasamaan; galít nga ang Diyos dito at nasasaktan Siya kapag nagdurusa ang iba. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Nalaman ni Harry na lahat ng sakit at pagdurusa ay resulta ng pagtanggi ng mga tao sa awtoridad ng Diyos at ng maling paggamit nila ng kalayaang magpasiya sa tama at mali. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Nakita rin ni Harry na hindi pinabayaan ng Diyos ang mga tao kahit kasalanan nila kung bakit sila nagdurusa. Sa halip, gumawa agad ang Diyos ng mga paraan para alisin ang kasamaan at pagdurusa. Lubusan niyang aayusin ang pinsalang ginawa ng mga tao. Samantala, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at tulong sa mga may pinagdaraanan.—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
Hindi lang natugunan ng mga sagot na ito ang mahalagang tanong ni Harry, natulungan pa siyang makayanan ang trahedyang nangyari sa kaniya nang maglaon.
 
mapawalang-galang na mr. gentelman. may hotline kaba sa diyos at alam-alam mo ang saloobin ng dyos mo?
Meron paps

Kawikaan 2:1-5

2 Anak ko, kung tatanggapin mo ang pananalita koAt pahahalagahanYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. ang mga utos koYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 2 —Kung makikinig kang mabuti sa karununganYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At bubuksan mo ang puso mo para sa kaunawaanYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.— 3 At kung TATATAWAG ka para humingi ng unawaYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At hihiyaw para humiling ng kaunawaan;You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 4 Kung patuloy mong hahanapin ang mga ito na gaya ng pilakYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At huhukayin na gaya ng nakatagong kayamanan;You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 5 Kung gayon, mauunawaan mo ang ibig sabihin ng pagkatakot kay JehovaYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At matatagpuan mo ang kaalaman tungkol sa Diyos.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
 
Last edited:

dark_cloud

Enthusiast
Meron paps

Kawikaan 2:1-5

2 Anak ko, kung tatanggapin mo ang pananalita koAt pahahalagahanYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. ang mga utos koYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 2 —Kung makikinig kang mabuti sa karununganYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At bubuksan mo ang puso mo para sa kaunawaanYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.— 3 At kung TATATAWAG ka para humingi ng unawaYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At hihiyaw para humiling ng kaunawaan;You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 4 Kung patuloy mong hahanapin ang mga ito na gaya ng pilakYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At huhukayin na gaya ng nakatagong kayamanan;You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 5 Kung gayon, mauunawaan mo ang ibig sabihin ng pagkatakot kay JehovaYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At matatagpuan mo ang kaalaman tungkol sa Diyos.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.


pero siguradung-sigurado ka na tama ang kausap mo at hindi si... alam mo na. nagtatanong lang at baka kung sino na ka-dialogue mo, iba na yung sigurado. considering na tayong mga tao eh flawed creation (maliban nalang kung sakdal puri ka).

2 Corinthians 11:14​

And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light.
 


pero siguradung-sigurado ka na tama ang kausap mo at hindi si... alam mo na. nagtatanong lang at baka kung sino na ka-dialogue mo, iba na yung sigurado. considering na tayong mga tao eh flawed creation (maliban nalang kung sakdal puri ka).

2 Corinthians 11:14​

And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light.
at least he did not disguises himself as the God ..... hahaha .. just kidding ..

actually, the Bible also says

2 Cor. 2:11 Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.

sa Filipino na salin,

"upang hindi tayo malamangan ni Satanas, sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan."

Tama naman yung sinabi mong si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng liwanag, isa kasi 'yan sa kaniyang mga pamamaraan.

share ko lang naman.
 

Agiw-re pillowka

Established
Thanks for sharing ts.:)

I think may nakalimutan ka ts, yung nasa Eclesiastes 12:13-14, imho

13 Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao.

14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa kahatulan, pati ng bawa't kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama.
 
Hindi naman masasabing walang alam sa relihiyon ang mga ateista at mga nag-aalinlangan. Sa katunayan, ang masamang karanasan nila sa relihiyon ang kadalasang nagtutulak sa kanila na mawalan ng paniniwala sa Diyos.
Ok lets say about this na YES meron nga mga ganitong mga athiest na napaka religous at dahil nga sa karanasan is nagiging athiest sila, tas sa mga movie or teleserye may mga ganun din na case eh like eh que-question nila si God about dun like ginawa nya lahat nag pray etc pero wala padin,,, Pero for me feeling ko still confused padin yang mga yan at alam kong may malaking chance padin na babalik yan sila so which is CURIOUS lng sila di sila legit siguro na ATHIEST...

For my experience lng kac ha, nag reresearch din kac ako pero karamihan talaga sa mga nakikita ko mga athiest is sila yung tipong taong nag stu-study or pinag aralan nilang mabuti yung BIBLE tas medyo maalam din sa SCIENCE, yung iba naman is nung pag ka una palang nilang basa sa BIBLIYA tas yung sabi na MERON DAW TALKING SNAKE which is dun palang is naging ATHIEST na sila kac san kaba nakaka kita ng TALKING SNAKE eh sa mga FAIRY TALE or FANTASY BOOK lng naman diba?

Para sa kanila, hindi masagot ng mga relihiyon ang mahihirap na tanong sa buhay.
Yes may mga ganun din, pero mostly naman di lng sa buhay yung mga question ng mga Athiest madaming mga tanong na di lng sa buhay nag papatungkol...

Saka, di lng naman Athiest yung nag que-question pati din naman mga religous people pinag tatanong mga Athiest, at kapag di naka sagot yung Athiest is valid na agad kaya sa dyos na yung sagot, pero sa mga Scientist may mga cases talaga na unexplained or mahirap ito ipaliwanag subalit para sa religous people is isa na itong Himala(miracle) or galing na sa dyos etc...

1 “BAKIT MO PINAHIHINTULUTAN ANG PAGDURUSA?”
Okay for this, I have a question,,,, Diba sabi GOD IS SO POWERFULL, tapos WE ARE GOD SONS/DAUGTHER like anak tayo ni GOD and next is GOD CAN SEE THE FUTURE, GOD IS GOOD ALL THE TIME,,, So here is my question dba si GOD is our MIGHTY FATHER so basically when we say FATHER/PAPA is means parents so sabi nga anak tayo dba?

So ito, kapag yung parents natin ay anjan sa tabi natin tas may nakita silang gagawin mo sanang mali, is diba pipigilan nila tayo? Pero minsan ay may magagawa tayong mali subalit wala sila kaya di tayo mapapagalitan agad tas later on nung nalaman saka na papagalitan right? at itatama yung mali nating nagawa...

Pero diba, GOD CAN SEE THE FUTURE so sa time na alam nya na mapapahamak yung anak nya, bat di nya napigilan ito? bat nya hinayan?

Next is itong paulit ulit ko na question na wala talaga akong nakuhang tama na sagot kahit sinoman..
- Mga innocent children/women na ma rarape at walang awang pinag paslang, bakit hindi nya ito napigilan? Kac diba nga kita nya future so alam nya yung balak na gagawin ng anak nya, kung parents mo yun dba pag babawalan ka pipigilan ka sa masama mong balak, pero bakit di nya magawa kahit kita nya naman yung future?

GOD IS GOOD ALL THE TIME, but why he let malnourished children in Africa starve to death? at mga na dehydrate, nakaya nyang ibaha yung buong mundo nung sa story ng NOAHs arc at madaming mga taong namatay dahil di naniwala kay NOAH, pero bat di kaya ni GOD na kahit ipa ulan man nya lng dun sa Africa para man lng may mainom sila...
Tama bang isipin na masama ang tatay niya o na wala pa nga siyang tatay? Hindi! Sa katulad na paraan, ang pagkukunwari ng mga taong relihiyoso ay patunay lang na hinahayaan ng Diyos ang mga tao na pumili ng buhay na gusto nila.
Yes, sabi nga nila GODs GIVE US FREE WILL or lets say FREEDOM ikanga, so basically hinayaan tayo na gawin ang anomang gusto natin diba? Pero pag ikaw parents or tatay ng anak papayag kalang ba nagagawa sya ng maling gawain kahit kitang kita mona? dba sa normal na tao/tatay/parents yan is aaction agad? Pero bat si God di nya nagawang pigilan yun? like nakikita nya anak nyang lalaki is may dalang kutsilyo at tinutokan yung batang babae sinabihan nya na WAG KANG IIMIK KUNG DI MO GUSTO MASAKTAN tas hinalay ng CRIMINAL, pero diba kita ng DYOS yun bat di nya natigilan? Kahit makidlat man lng or kahit tumawag ng tao para makita etc powerful sya diba? can do magic bat di nagawa? Kung mahal mo ang isang tao/anak mo di mo hahayaan na gawin yun sa kapwa mo anak, kapag tayo nga human nag aaway mag kapatid diba pinapagalitan tayo ng magulang at ipapatigil?


Nang marinig ni Harry ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kaniyang mga tanong, tinanggap niya iyon. Natutuhan niyang hindi nagmula sa Diyos ang kasamaan; galít nga ang Diyos dito at nasasaktan Siya kapag nagdurusa ang iba.
Now this HAHAHA, ito ang lagi kong nakukuhang sagot na HINDI ANG DYOS MAY GAWA NUN sa KASAMAAN kung di yung DEVIL nga ika nga, pero ito ibang question to pero bakit may mga PARE na nang hahalay ng mga BATA? Bat ang daming issue na binabalita about SEXUAL ABUSE or lets say RAPE nadin isama na mga PARE my gawa? saka pati mga POPE may issue din? dba TOOLS SILA NG DYOS? SILA NAG GABAY OR MESSENGER SA ATIN? PERO BAT GANUN?? HAHAHA tas yung QUIBOLOY nyo pa sya daw yung dyos sya daw ang daan papuntang langit eh ano yung kaso nya? HAHAHA ****

Nakita rin ni Harry na hindi pinabayaan ng Diyos ang mga tao kahit kasalanan nila kung bakit sila nagdurusa.
Oh my gosh, really? HAHAHAHA men 2019 diba nag simula yung pandemic? ang dami daming namatay, araw araw tapos nung 2020-2021 napaka daming putang inang ng yari sa mundo tulad nung nasunog yung forest dba damay mga innocent animals dun? at napaka brutal ng mga taon na yan, tapos ngayon 2022 yung bagyo sa CEBU simula pa lang yan, may nagawa bang agarang sulosyon? sasabihin natin oo meron nga pero pre **** kung bilangin nyo yung mga nag suffer at namatay tas sasabihin na AGARAN? di ganun yun, kapag agad agad yun di sana marami ang nag dusa di sana maraming umiyak dahil napaka daming nawalan na buhay!AND THIS IS MY LAST MSG
indi ko sinisisi lahat sa dyos ama, ang sa akin lng if totoo sya na andito nag gagabay sa atin di sana mangyayari yun, kac kung talagang iisipin sino ba namang magulang ang gustong mapahamak ang kanilang mga anak/gawa dba? so if talagang totoo sya di sana nya hinayaan yun..... at saka naman yung talagang for me he doesnt exist so those shit happen was just normal or lets say human made or sadyang ganun lng talaga so yeah...

Meron paps

Kawikaan 2:1-5

2 Anak ko, kung tatanggapin mo ang pananalita koAt pahahalagahanYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. ang mga utos koYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 2 —Kung makikinig kang mabuti sa karununganYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At bubuksan mo ang puso mo para sa kaunawaanYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.— 3 At kung TATATAWAG ka para humingi ng unawaYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At hihiyaw para humiling ng kaunawaan;You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 4 Kung patuloy mong hahanapin ang mga ito na gaya ng pilakYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At huhukayin na gaya ng nakatagong kayamanan;You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. 5 Kung gayon, mauunawaan mo ang ibig sabihin ng pagkatakot kay JehovaYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.At matatagpuan mo ang kaalaman tungkol sa Diyos.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
"bubuksan mo ang puso mo para sa kaunawaanYou do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now." if sa totoong buhay to like kung ano ang pipiliin mo sa pag ibig is yung choices is "puso mo ba ang susundin" or "yang nasaisip utak mo" madaming pumili na puso ang susundin madami din na utak ang susundin pero alin nga ba ang tamang sagot?

Sa totoo lng, it should be BOTH kac ang dami dami ko ding nakikita na PUSO ang kanilangg pinili subalit naging **** naman at napakadaming nangyari, may iba din na UTAK yung pinili pero di naman pala sya ang laman sa PUSO

S
o dba, para sa sinabi mo bakit bubuksan ang puso para ma unawaan? dapat bubuksan ang puso at eh analyze sa utak, dapat both hindi iisa lng....
 
Last edited:
Top