Sino ang Binhi na Tinukoy ng Diyos na Dudurog sa Ulo ng Ahas? Part 1

Mind Palace

Elite
Joined
Sep 11, 2020
Posts
1,136
Reaction
321
Sino ang Binhi na Tinukoy ng Diyos na Dudurog sa Ulo ng Ahas?
Part 1

Layunin:
  • Maunawaan kung ano ang hula na sinabi ng Diyos sa Eden.
  • Makilala kung saan at kanino tumutukoy ang binhi at ang babae
  • Malaman kung paano ito nauugnay sa pagsasauli ng Diyos ng kaniyang orihinal na layunin dito sa lupa
  • Maintindihan kung paano nakaapekto ang hulang ito sa sangkatauhan

pexels-miriam-fischer-3144229.jpg

Photo by Miriam Fischer from Pexels

Sa makahulang mga pananalita, sinabi ng Diyos kung ano ang mangyayari sa hinaharap may kinalaman kay Satanas, na siyang tinutukoy ng Bibliya bilang ang 'matandang ahas', at sinabi din ng Diyos kung ano naman ang gagawin niya sa pamamagitan ng kaniyang ipinangakong binhi.

Suriin natin ngayon ang Bibliya.

Ganito ngayon sinabi ng Diyos:

Genesis 3:15
Kayo ng babae'y aking pag-aawayin,
binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin.
Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo,
at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw.

Tanong: Ang tinutukoy ba na babae dito ay si Eba?

Hindi. Bakit? Dahil [1] hindi naman talaga literal na naglaban ang anak niya at ang literal na ahas, at [2] imposible namang kalabanin ng anak ni Eba si Satanas dahil ito ay isang makapangyarihang espiritung persona.​
Katunayan, inakala pa nga ni Eba noon na sa pamamagitan niya, ilalaan ang binhi na ipinangako ng Diyos na dudurog sa ulo ng ahas.​
Genesis 4:1
Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang-tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva: “Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh.” Kaya Cain ang ipinangalan niya rito.
Ang pangalang Cain ay nangangahulugang "[Isang Bagay na Iniluwal]." Kaya inakala ni Eba na sa kaniya magmumula ang binhi. Pero, walang iniuulat ang Bibliya na nakipag-away si Cain kay Satanas.​

Sino ngayon ang babae na tinutukoy sa tekstong ito, na siyang makikipag-away sa ahas?

Bago natin sagutin ang tanong na iyan, may mga bagay pa tayo na kailangang isaalang-alang. Buweno, yamang ang ahas talaga na tinutukoy dito ng Diyos ay walang iba kundi si Satanas, HINDI PUWEDENG SA TAO tumukoy ang babae na kakalaban sa kaniya.
Pansinin muli ang binanggit ng kasunod na pangungusap,​
"binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin."
Kaya, ang babae na ito ay magkakaroon ng binhi, at maging si Satanas, ay magkakaroon din mga binhi.​

Ang tanong, paano ba ginagamit sa Bibliya ang salitang binhi?
Ang 'binhi' sa orihinal na pagkakagamit nito sa Hebreo ay​
zeʹraʽ , at sa Griego naman, sperʹma​
Maraming beses na lumilitaw sa Kasulatan ang salitang ito at ginagamit o ikinakapit ito sa sumusunod na mga diwa:​
(a) agrikultural at botanikal, (b) pisyolohikal, at (c) sumasagisag sa “supling.”​
Yamang, ang ahas, ay ginamit ng Diyos bilang makasagisag na termino at pagtukoy kay Satanas na Diyablo sa aklat ng Genesis, makatuwiran lamang na ang 'binhi' na tinukoy ng Diyos sa pagkakataong iyon ay makasagisag din.
Kaya, hindi natin gagamitin ang terminong 'binhi' sa tekstong ito na sinusuri natin para tumukoy sa agrikultural, botanikal at pisyolohikal na pagkakagamit nito sa Bibliya, kundi magtututon tayo ng pansin sa makasagisag na pagkakagamit nito sa Bibliya.​
Sa Bibliya, mapapansin na iba-iba din ang makasagisag na pagkakagamit ng salitang 'binhi.'​
Halimbawa, ang 'binhi' ay puwedeng tumukoy sa kaapu-apuhan ng isang tao.​

Genesis 9:9​
“Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak." ('anak', sa Hebreo, zeʹraʽ, in Strong's Concordance, the number is H2233)​
207661099_520022499326464_1129068799842664937_n.jpg
See H2233​
211749413_228536422447013_7749371625635941858_n.jpg
Genesis 16:10​
"Mga anak mo ['anak', sa Hebreo, zeʹraʽ, H2233], ay aking pararamihin,​
at sa karamiha'y di kayang bilangin"​

210197745_525791272168000_6418362877616035705_n.jpg

Genesis 17:7​
“Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi ['thy seed', H2233, sa KJV] habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo.​
213068244_845539423017570_5838401100747559702_n.jpg
Kaya, ang binhi na ito ay posibleng sumasagisag sa kaapu-apuhan ng isang tao.
Ano pa?​
Puwede rin itong tumukoy sa 'salita ng Diyos'
Lucas 8:11​
“Ito ang kahulugan ng talinghaga: ang binhi ay ang Salita ng Diyos.​
['binhi', sa Griego 'sporos', nauugnay sa salitang 'sperʹma']
212227529_1136997916822374_6906609966351793374_n.jpg

Kaya, magkakaiba ang pakahulugan nito sa makasagisag na paraan.​
At gaya ng nakita natin, ang binhi ay posible ding tumukoy sa kaapu-apuhan ng isang tao.​
Yamang si Satanas ay wala namang kasarian at hindi naman tulad nating mga tao na kayang magkaanak, sa paanong paraan siya magkakabinhi, o sa ibang salita ay magkakaanak?
Buweno, hindi literal na magkakaanak si Satanas, ang tinutukoy lamang nito, ay magkakaroon ng 'tulad-anak' si Satanas, ito y'ong mga tumutulad sa kaniya - sa kaniyang mga katangian, disposisyon, at mga gawain. Sa diwa, nagiging anak sila ni Satanas na Diyablo.​
Halimbawa nito ay si Cain, ganito ang sinasabi ng Bibliya tungkol kay Cain.​
1 Juan 3:10 - 12 (Ang Dating Biblia, 1905)
10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid.
11 Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa:
12 Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid.
Kaya, sa tekstong iyan, ipinakita kung anong uri ng tao, katangian o personalidad ang mayroon para masabing ang isa ay nagiging anak ng Diyablo, o anak ni Satanas na Diyablo.​
Gaya din mismo ng pagkakalarawan ng Bibliya kay Satanas,​
Juan 8:44 (Ang Dating Biblia, 1905)
Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.
Oo, iyan ang mga katangian na makikita mismo sa mga anak ng Diyablo.​
Sa paglipas ng mga siglo, napabilang sa binhi ng Ahas, yaong mga nagtaglay ng espiritu ng Diyablo, mga napopoot sa Diyos at lumaban sa kaniyang bayan. Pangunahin nang kasama rito ang relihiyosong mga tao na nag-aangking naglilingkod sa Diyos ngunit sa katunayan ay mga bulaan at mapagpaimbabaw. Tinukoy ni Jesus ang mga Judiong lider ng relihiyon noong panahon niya bilang bahagi ng binhi ng Ahas nang sabihin niya sa kanila​
New World Translation
“Mga ahas, mga anak ng ulupong, paano ninyo matatakasan ang parusa sa Gehenna?
New Heart English Bible
You serpents, you offspring of vipers, how will you escape the judgment of hell?
Weymouth New Testament
O serpents, O vipers' brood, how are you to escape condemnation to Gehenna?
World English Bible
You serpents, you offspring of vipers, how will you escape the judgment of Gehenna?
Young's Literal Translation
'Serpents! brood of vipers! how may ye escape from the judgment of the gehenna?
Kaya, ang relihiyon o ang mga relihiyon ay ginagamit din ni Satanas, anupat tinukoy pa nga ni Jesus, bilang ang binhi ng Ahas, upang salansangin ang mga nagtataguyod ng katotohanan.​
Kaya, ano ang magiging konklusyon natin sa bahaging ito?​
Oo, ang tinutukoy na ahas sa hula ay walang iba kundi si Satanas na Diyablo, at ang binhi ni Satanas ay ang mga taong tumutulad sa kaniyang mga katangian, sa kaniyang paraan ng pag-iisip at tumutulad sa kaniyang mga pagkilos. Nakita din natin dito na ang binhi ay tumutukoy din sa mga relihiyon na tumutuligsa, napopoot at nagsasalita ng mga kasinungalingan laban sa Diyos, sa kaniyang pangalan, at sa mga naglilingkod na ito sa Kaniya at gumagamit at nagpapakilala mismo ng kaniyang pangalan, gaya ni Jesus nang ipakilala niya mismo ang pangalan ng kaniyang Ama. (Juan 17:26)​
Sa susunod na thread, malalaman naman natin kung sino ang 'babae' na tinukoy ng Diyos sa kaniyang hula.​
 

Attachments

Last edited:

Fury5048

Addict
Screenshot_20210704-232738_1.jpg

Screenshot_20210704-231937_1.jpg

Yan ay malinaw na sumpa / curse na magpapasalin salin sa lahat ng generation umpisa kina cain at abel,,,
Hindi po yan hula or vision na para lang sa isang panahon kung kailan mu lang gugustohing iakma mali po yun...

Full steady na po yan


Screenshot_20210704-232634_1.jpg

Baka sakali makatulong yan sayo

Screenshot_20210705-000126_1.jpg


Screenshot_20210704-233408_1.jpg


Ecclesiastes 1
You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun.

May tanong po ako sir mind palace-
Bakit sa mismong reproductive system ni eve sentrong tumama ang sumpa, hindi ba pwedeng sakitan nalang ng tiyan or ngipin o LBM nalang dahil kumaen lang naman sya siguro ng bunga
Pwede din yong batas gaya sa ibang bansa na pinuputulan ng kamay kung ang kasalan ay pagnanakaw??? Screenshot_20210704-233408_1.jpg
 

Attachments

Last edited:
may tanong ako diyan. napaisip lang, ilan ba talaga ang naging anak ni eva at adan???
Ang pinangalanan lang sa bible sa mga naging anak nila ay tatlo.. Sila Abel, Cain at Set.. bukod sakanila may naging anak pa sila na lalaki at babae.

Nang maisilang ang anak niyang si Set, nabuhay pa si Adan nang 800 taon. At nagkaroon siya ng iba pang anak na lalaki at babae.
-Genesis 5:4
 
Hi! Salamat po sa pagtatanong.

Sa Bibliya, ang ilan sa pangalan ng mga naging anak nina Adan at Eva ay espesipikong binanggit, gaya na lamang nila Abel, Cain at Set.
Pero hindi lang po sila ang naging anak nina Adan at Eva, dahil iniuulat ng Bibliya na si Adan ay "nagkaroon pa ng mga anak na lalaki't babae."

Si Set ay hindi siyang ikatlong anak nina Adan at Eva, kundi si Set lamang ang ikatlo sa espesipikong binanggit na pangalan ng anak ni Adan; yamang sinasabi ng Bibliya na nagkaroon pa ng mga anak na lalaki't babae si Adan. Kaya, posibleng may mas nauna pang naging anak si Adan bago si Set.

Dahil, kung sila pa lamang tatlo ang naging anak nina Adan at Eva, saan nga makakakuha si Cain ng kaniyang asawa? Kaya, si Set ang ikatlo sa espesipikong pangalan na binanggit na pangalan ng anak ni Adan. Pero maliwanag na hindi siya ang pangatlong anak ni Adan.

May kinalaman kay Cain, yamang hindi naman iniuulat ng Bibliya ang bawat pagkakataon ng pagkakaroon ng anak nila Adan at Eva, posibleng isa sa mga inapo nila ang naging asawa ni Cain.

Hindi na katanggap-tanggap ang ideya ng ganiyang pag-aasawa ngayon, lalo na ang pag-aasawa ng kapatid o pamangkin, pero, noon, yamang napakalapit pa sa pagiging perpekto ang mga tao, ang pag-aasawa ng isang malapit na kamag-anak ay hindi pa nakakaapekto sa kanilang mga anak, hindi tulad sa ngayon. Kaya, kung nag-asawa man si Cain ng isa sa mga inapo nina Adan at Eva, hindi magiging problema ang depekto sa pagkakaroon ng anak sa malapit na kamag-anak dahil napakalapit pa nila sa pagiging perpekto.
 
Last edited by a moderator:

Fury5048

Addict
Hi! Salamat po sa pagtatanong.

Sa Bibliya, ang ilan sa pangalan ng mga naging anak nina Adan at Eva ay espesipikong binanggit, gaya na lamang nila Abel, Cain at Set.
Pero hindi lang po sila ang naging anak nina Adan at Eva, dahil iniuulat ng Bibliya na si Adan ay "nagkaroon pa ng mga anak na lalaki't babae."

Si Set ay hindi siyang ikatlong anak nina Adan at Eva, kundi si Set lamang ang ikatlo sa espesipikong binanggit na pangalan ng anak ni Adan; yamang sinasabi ng Bibliya na nagkaroon pa ng mga anak na lalaki't babae si Adan. Kaya, posibleng may mas nauna pang naging anak si Adan bago si Set.

Dahil, kung sila pa lamang tatlo ang naging anak nina Adan at Eva, saan nga makakakuha si Cain ng kaniyang asawa? Kaya, si Set ang ikatlo sa espesipikong pangalan na binanggit na pangalan ng anak ni Adan. Pero maliwanag na hindi siya ang pangatlong anak ni Adan.

May kinalaman kay Cain, yamang hindi naman iniuulat ng Bibliya ang bawat pagkakataon ng pagkakaroon ng anak nila Adan at Eva, posibleng isa sa mga inapo nila ang naging asawa ni Cain.

Hindi na katanggap-tanggap ang ideya ng ganiyang pag-aasawa ngayon, lalo na ang pag-aasawa ng kapatid o pamangkin, pero, noon, yamang napakalapit pa sa pagiging perpekto ang mga tao, ang pag-aasawa ng isang malapit na kamag-anak ay hindi pa nakakaapekto sa kanilang mga anak, hindi tulad sa ngayon. Kaya, kung nag-asawa man si Cain ng isa sa mga inapo nina Adan at Eva, hindi magiging problema ang depekto sa pagkakaroon ng anak sa malapit na kamag-anak dahil napakalapit pa nila sa pagiging perpekto.

If truth seeker ka talaga dapat mitikoloso ka lalong lalo na kung ang usapin ay patungkol sa kaligtasan.

Hindi to tungkol sa relihiyon o mga sektang naglipana kung saan saan simpleng analogy lang sa tingin ko sapat na,, basta magfocus ka lang
Hindi mu na kelangan ang doktrina at kung anu anung yapi mayroon kaya isantabi mu yan baka sakaling makatulong pa na makaunawa ka,,,


Reminder may que ako sa taas hindi mu ba kayang sagutin yun ng tumpak, dahil wala rin ugnay dun ang salitang imperfection
Lalo nyu lang ata ginulo ang biblia eh puro hugot at tapal kasi ang doktrina mu yung nasa hulihan verse huhugotin ilalagay sa unahan at yung naunang verse ilalagay sa huli saka naman magdadagdag ng sariling ekspekulasyon para mabuo ang doktrina na gusto lang ninyo kaya wala kayong maunawaan kahit sa genesis pa lang
Panay lang HERMINIOTICS mga doktrinang may lebadura SWEET POISON DOCTRINE ang tawag dyan
Screenshot_20210704-232738_1.jpg


Screenshot_20210310-204125.jpg


Bistado na kayo , binalewala nyu ang chronological ng biblia

ang totoo ayaw nyu tanggapin ang nakasulat sa biblia so bakit nyu ginagamit ang biblia

Screenshot_20210714-022153_1.jpg


Genesis 4​

New International Version​

Cain and Abel​

4 Adam[You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.] made love to his wife(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Eve,(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) and she became *******t and gave birth to Cain.[You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.](You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) She said, “With the help of the Lord I have brought forth[You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.] a man.” 2 Later she gave birth to his brother Abel.(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.)

15 But the Lord said to him, “Not so[You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.]; anyone who kills Cain(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) will suffer vengeance(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) seven times over.(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.)” Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. 16 So Cain went out from the Lord’s presence(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) and lived in the land of Nod,[You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.] east of Eden.(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.)

17 Cain made love to his wife,(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) and she became *******t and gave birth to Enoch. Cain was then building a city,(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) and he named it after his son(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Enoch. 18 To Enoch was born Irad, and Irad was the father of Mehujael, and Mehujael was the father of Methushael, and Methushael was the father of Lamech.

19 Lamech married(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) two women,(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) one named Adah and the other Zillah. 20 Adah gave birth to Jabal; he was the father of those who live in tents and raise livestock. 21 His brother’s name was Jubal; he was the father of all who play stringed instruments(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) and *****.(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) 22 Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) all kinds of tools out of[You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.] bronze and iron. Tubal-Cain’s sister was Naamah.

25 Adam made love to his wife(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) again, and she gave birth to a son and named him Seth,[You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.](You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) saying, “God has granted me another child in place of Abel, since Cain killed him.

Subukan mu ngang tanggalin ang
Nakabara sa isip or utak mu gamit ang simpleng tanong sa ibaba

Alin ba ang nauna ang pagkakaroon ni cain ng asawa at makagawa ng sariling city na may limang generation or ang pagkakaroon ng mga kapatid nila cain at abel?

At ang salitang adam made love to his wife or adam knew his wife ay ang paglalarawan ng pagkilala ni adan kay eve , yan term na ginamit sa biblia sa paglalahad kung sa makabagong panahon yan ay nangangahulogan ng pagtalik or pagtatalik

Yan ang ginagawa or ginawa nila adan at eve bago magbuntis or magkaanak kahit walang espisipikong pangalan

Dalawa lang anak ni eve yan s cain at si abel sa panahong bago pa isilang itong si seth at yan ay binigyang linaw ng genesis 4:4 -25
Pareho lalaki lang para ipamukha kina adan at eve ,, maging sa iyo na rin na ang
sumpa /curse ay sumpa/ curse
Na patuloy na magpapasalin salin sa lahat ng generation simula kina cain at abel pa lang. Dahil lalake ang nagsasalin ng kaniyang ugat na lahi patungo sa malayong generation/sangang lahi .

Screenshot_20210704-231937_1.jpg


Kaharian laban sa kaharian...

Nation shall rise against nation

Full steady na yan,,,

Hindi yan hula or vision gaya ng iniisp mu ,,, kawawa ka naman ang bagal ng pick up mu

at hwag mu sasabihin na ang napangasawa ni cain ay kapatid nya ,,,
anung gusto mung palabasin na dali daling nagbalot sila adan at eve inunahan nila si cain papuntang nod gumawa ng anak na babae si adan at eve para may mapa asawa kay cain ganun ba? ,nagdedeliryo ka ba? Sige nga patunayan mu nga na anak or inapo talaga ni adan at eve ang asawa ni cain ,, nasa isip mu lang yan dahil wala naman nakasulat sa biblia kahit baliktarin ang biblia wala talaga ,wala kahit kaunting senyales...
Pantasyang doktrina yan,, umaalingasaw ang lansa ng kaliskis mu mahiya ka.
Kung bakit eto
Sa kabilang banda nakatulong kina
Adan at eve yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama
dahil nagdanas sila ng hirap ng pamumuhay para may makakain, kabaliktaran ng lahat ng mabuti kung anung buhay meron sila nung una pa lang , pinag aalit , matagal na panahong nagsisihan matapos silang palayasin sa halamanan bilang parusa sa dalawa, ,, kaya malabo mangyari yung pantasya mu

Dahil sa sobrang sakit at hirap para sa babae ang panganganak na halos nasa hukay na ang kabilang paa lalo pa kung dalawa,,, walang komadrona walang midwife walang nurse walang doktor wala lahat at ang babaeng nanganak ay si eve habang sumisigaw ng ayaw ko na .
Dibat yan naman ang reality?

Ngayon dahil sa bunga ng pagka unawa narealized nila ang malaking pagkakamali na nagtulak sa kanila na gawin ang mabigat na kasalan kung anu yun syempre hindi mu alam at kasama pa dyan yung salitang sala sa panahon ,,,
Sa madaling sabi natuto na sila sa mga pagkamali nila kung kaya sinikap ni adan at eve na maging pulido ang kanilang pagiingat upang hindi na sila makasuway sa Maylikha...
Bilang repentance nila adam at eve sa Maylikha ,, nagtiis sila ng mahabang panahon boung tiyaga na nag hintay ng 120 years upto 130 years upang maihanda ng boung pino ang salitang
ONE FLESH , , ,
sabay sa boung panahon ni cain ng sya ay magkaroon ng limang generation higit pa sa sapat para makapagtayo ng sarili nyang city ,,,

Tinanggap ba ng Maylikha ang pakikipagugnay nila adam at eve
SAKANIYA?

saying, “God has granted me another child in place of Abel, since Cain killed him.

Saka pa lamang isinilang si seth bilang kahalili ni abel habang tuloy sa pagkakaroon pa ng mga anak na lalaki at babae nila adan at eve subalit pagkatapos ni seth

Genesis 5

) 4 After Seth was born, Adam lived 800 years and had other sons and daughters. 5 Altogether, Adam lived a total of 930 years, and then he died.(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.)

Ayan si seth ang bunga ng mahabang panahon pagtitiyaga nila adam at ni eve

Ito ay patungol kay eve;

Genesis 2
23 The man said,

“This is now bone of my bones
and flesh of my flesh;(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.)
she shall be called(You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) ‘woman,’
for she was taken out of man.

Ito patungkol kay seth

Genesis 5
3 When Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image; and he named him Seth.

Is equals to ONE FLESH


Bakit wala ang mga salitang iyan??

In his own likeness, in his own image

Sa unang dalawang sanggol na isinilang ni eve kahit kay cain nalang dahil ito naman DAW ang panganay sakanilang dalawa
Aber pakisagot nga
Kung anak nga sya ni adan at eve.
Napaisip ka noh

May nabago ba kung anu ang nakasulat sa biblia,, wala diba pinalulutang lang kung anu ang totoo base sa biblia

Ilan lamang yan sa kaunting impormasyon na nakapaloob sa maliit na bahaging iyan ngunit sadyang napakahalaga pero ang masaklap niyan dinadaan daanan lang at binabalewala na pilit pang binabaluktot para tumugma sa doktrina na gusto mu

Maghunos dili kayo marami na kayong ipinahamak at marami pa kayong ipapahamak

sinu ngayon ang nagsasabi ng hindi totoo ang biblia o ikaw na elder??
 

Attachments

Last edited:
Top