What's new

C & C++ Pa help po C language

velvetred

Established
Joined
May 4, 2022
Posts
89
Solutions
8
Reaction
342
Kulang nalang po ng ganito
1652191928333.png


C:
#include <stdio.h>

#define rSize 3
#define cSize 4

void accScores(int scores[rSize][cSize]){
  int row, col;
  
  for(row = 0; row < rSize; row++){
    printf("\nStudent %d:\n", row+1);
    for(col = 0; col < cSize; col++){
      printf("Quiz %d: ", col+1);
      scanf("%d", &scores[row][col]);
    }
  }
}

void scoresDisplay(int scores[rSize][cSize]){
  int row, col;
  
  for(row = 0; row < rSize; row++){
    printf("\nStudent %d: \n", row+1);
    for(col = 0; col < cSize; col++){
      printf("\nQuiz %d: %d\n", col+1, scores[row][col]);
    }
  }
  printf("\n");
}


main(){
  int scores[rSize][cSize];
  int type;
  
  printf("Input the scores of 3 students in the 4 quizzes;");
  accScores(scores);
  
  printf("Scores of all students:\n\n");
  scoresDisplay(scores);
}
 

Attachments

Last edited:

PHC_Jayvee

nakatapos din sa research😂🤣
Contributor
nag tataka lang ako bat c for beginner? pwede naman mga high level language (like python and javascript) para mas madali🙄
 

dee-u

Elite
nag tataka lang ako bat c for beginner? pwede naman mga high level language (like python and javascript) para mas madali🙄
C at C++ din sa amin nung 1st year pa lang ako, ang advantage niyan ay mapa-pamilyar sa syntax ng C-family (curly braces, semi-colons), puwede na later on sa C#, Java, Javascript.
 

PHC_Jayvee

nakatapos din sa research😂🤣
Contributor
kaya nga bat hindi javascript nalang curly syntax din naman😅
C at C++ din sa amin nung 1st year pa lang ako, ang advantage niyan ay mapa-pamilyar sa syntax ng C-family (curly braces, semi-colons), puwede na later on sa C#, Java, Javascript.

hmmm baka mahirap kasi i re make yung mga activity🤔 baka nga
 

H20_Waterr

Established
Ito ang ginawa ko para ma satisfy ang mga requirements. Nasa Student_Scores.txt ang code dahil di ko alam paano mag insert ng code snippet dito.

Main Menu
1652243824717.png


Option 1
1652243848958.png

Option 2
1652243873107.png
1652243891420.png

Option 3
1652243922316.png
1652243935496.png

Option 4
1652243957311.png

C:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define rSize 3
#define cSize 4

void accScores(int [rSize][cSize]);

void Menu(int [rSize][cSize]);
void disp_allScore(int [rSize][cSize]);
int pick_student(); //Pick which of the student
void disp_specScore(int [rSize][cSize], int); //Display Specific Student's score
void disp_specAvgScore(int [rSize][cSize], int); //Display Specific Student's Average Score
void disp_quizStat(int [rSize][cSize]); //Display Quiz Statistics

void accScores(int scores[rSize][cSize]){
  int row, col;
  
  for(row = 0; row < rSize; row++)
  {
    printf("\nStudent %d:\n", row+1);
    
    for(col = 0; col < cSize; col++)
    {
      printf("Quiz %d: ", col+1);
      scanf("%d", &scores[row][col]);
    }
  }
}

int main(){
  int scores[rSize][cSize];
  int type;
  
  
  
  printf("Input the scores of 3 students in the 4 quizzes;");
  accScores(scores);
  
  
  Menu(scores);
  
  return 0;
}

void Menu(int scores[rSize][cSize])
{
  system("cls");
  int x;
  do
  {
    printf("==================\n");
    printf("[1] Display All Scores\n");
    printf("[2] Display Scores of a specific student\n");
    printf("[3] Display Average Score of a specific student\n");
    printf("[4] Display Quiz Statistics\n");
    printf("[0] exit\n");
    printf("==================\n");
    printf("Your choice ==> ");
    scanf("%d", &x);
    system("cls");
  }while(x<0 || x>4);
  
  switch(x)
  {
    case 0:
    {
      break;
    }
    case 1:
    {
      disp_allScore(scores);
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 2:
    {
      int c = pick_student();
      system("cls");
      if(c > 0)
      {
        disp_specScore(scores, c);
      }
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 3:
    {
      int c = pick_student();
      system("cls");
      if(c > 0)
      {
        disp_specAvgScore(scores, c);
      }
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 4:
    {
      disp_quizStat(scores);
      Menu(scores);
      break;
    }
  }
}

void disp_quizStat(int scores[rSize][cSize])
{
  int i, j;
  float total_avg = 0;
  printf("Quiz Statistics\n");
  printf("===============================================\n");
  printf("Quiz\t\tAverage\tHighest\tLowest");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    float avg = 0;
    int high, low;
    high = low = scores[0][i];
    for(j=0; j<rSize; j++)
    {
      int temp = scores[j][i];
      avg += temp;
      if(temp > high)
      {
        high = temp;
      }
      
      if(temp < low)
      {
        low = temp;
      }
    }
    total_avg += avg/4;
    printf("\nNo. %d\t\t%.2f\t%d\t%d\n", i+1, avg/4, high, low);
  }
  printf("\nTotal Quiz Average Score: %.2f\n", total_avg/4);
  printf("\n===============================================\n");
  getwchar();
  getchar();
}

void disp_specAvgScore(int scores[rSize][cSize], int x)
{
  int i;
  float avg = 0;
  printf("Student Average Score");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tAverage Score");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    avg += scores[x-1][i];
  }
  printf("\nNo. %d\t\t%.2f", x, avg/4);
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
  
}

void disp_allScore(int scores[rSize][cSize])
{
  int i, j;
  printf("Student Quiz Record");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tQuiz 1\tQuiz 2\tQuiz 3\tQuiz 4");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<rSize; i++)
  {
    printf("\nNo. %d\t", i+1);
    for(j=0; j<cSize; j++)
    {
      printf("\t%d", scores[i][j]);
    }
  }
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
}

void disp_specScore(int scores[rSize][cSize], int x)
{
  int i;
  printf("Student Quiz Record");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tQuiz 1\tQuiz 2\tQuiz 3\tQuiz 4\n");
  printf("===============================================\n");
  printf("No. %d\t", x);
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    printf("\t%d", scores[x-1][i]);
  }
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
}

int pick_student()
{
  int x;
  do
  {
    printf("Choose which student's score to display.\n");
    printf("=========================================\n");
    printf("[1] Student 1\n");
    printf("[2] Student 2\n");
    printf("[3] Student 3\n");
    printf("[0] Exit\n");
    printf("=========================================\n");
    scanf("%d", &x);
  }while(x<0 || x>3);
  
  return x;
}
 

Attachments

Last edited:

velvetred

Established
Thank
Ito ang ginawa ko para ma satisfy ang mga requirements. Nasa Student_Scores.txt ang code dahil di ko alam paano mag insert ng code snippet dito.

Main Menu
View attachment 1934353

Option 1
View attachment 1934354
Option 2
View attachment 1934355View attachment 1934356
Option 3
View attachment 1934358View attachment 1934359
Option 4
View attachment 1934360
C:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define rSize 3
#define cSize 4

void accScores(int [rSize][cSize]);

void Menu(int [rSize][cSize]);
void disp_allScore(int [rSize][cSize]);
int pick_student(); //Pick which of the student
void disp_specScore(int [rSize][cSize], int); //Display Specific Student's score
void disp_specAvgScore(int [rSize][cSize], int); //Display Specific Student's Average Score
void disp_quizStat(int [rSize][cSize]); //Display Quiz Statistics

void accScores(int scores[rSize][cSize]){
  int row, col;
  
  for(row = 0; row < rSize; row++)
  {
    printf("\nStudent %d:\n", row+1);
    
    for(col = 0; col < cSize; col++)
    {
      printf("Quiz %d: ", col+1);
      scanf("%d", &scores[row][col]);
    }
  }
}

int main(){
  int scores[rSize][cSize];
  int type;
  
  
  
  printf("Input the scores of 3 students in the 4 quizzes;");
  accScores(scores);
  
  
  Menu(scores);
  
  return 0;
}

void Menu(int scores[rSize][cSize])
{
  system("cls");
  int x;
  do
  {
    printf("==================\n");
    printf("[1] Display All Scores\n");
    printf("[2] Display Scores of a specific student\n");
    printf("[3] Display Average Score of a specific student\n");
    printf("[4] Display Quiz Statistics\n");
    printf("[0] exit\n");
    printf("==================\n");
    printf("Your choice ==> ");
    scanf("%d", &x);
    system("cls");
  }while(x<0 || x>4);
  
  switch(x)
  {
    case 0:
    {
      break;
    }
    case 1:
    {
      disp_allScore(scores);
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 2:
    {
      int c = pick_student();
      system("cls");
      if(c > 0)
      {
        disp_specScore(scores, c);
      }
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 3:
    {
      int c = pick_student();
      system("cls");
      if(c > 0)
      {
        disp_specAvgScore(scores, c);
      }
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 4:
    {
      disp_quizStat(scores);
      Menu(scores);
      break;
    }
  }
}

void disp_quizStat(int scores[rSize][cSize])
{
  int i, j;
  float total_avg = 0;
  printf("Quiz Statistics\n");
  printf("===============================================\n");
  printf("Quiz\t\tAverage\tHighest\tLowest");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    float avg = 0;
    int high, low;
    high = low = scores[0][i];
    for(j=0; j<rSize; j++)
    {
      int temp = scores[j][i];
      avg += temp;
      if(temp > high)
      {
        high = temp;
      }
      
      if(temp < low)
      {
        low = temp;
      }
    }
    total_avg += avg/4;
    printf("\nNo. %d\t\t%.2f\t%d\t%d\n", i+1, avg/4, high, low);
  }
  printf("\nTotal Quiz Average Score: %.2f\n", total_avg/4);
  printf("\n===============================================\n");
  getwchar();
  getchar();
}

void disp_specAvgScore(int scores[rSize][cSize], int x)
{
  int i;
  float avg = 0;
  printf("Student Average Score");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tAverage Score");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    avg += scores[x-1][i];
  }
  printf("\nNo. %d\t\t%.2f", x, avg/4);
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
  
}

void disp_allScore(int scores[rSize][cSize])
{
  int i, j;
  printf("Student Quiz Record");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tQuiz 1\tQuiz 2\tQuiz 3\tQuiz 4");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<rSize; i++)
  {
    printf("\nNo. %d\t", i+1);
    for(j=0; j<cSize; j++)
    {
      printf("\t%d", scores[i][j]);
    }
  }
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
}

void disp_specScore(int scores[rSize][cSize], int x)
{
  int i;
  printf("Student Quiz Record");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tQuiz 1\tQuiz 2\tQuiz 3\tQuiz 4\n");
  printf("===============================================\n");
  printf("No. %d\t", x);
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    printf("\t%d", scores[x-1][i]);
  }
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
}

int pick_student()
{
  int x;
  do
  {
    printf("Choose which student's score to display.\n");
    printf("=========================================\n");
    printf("[1] Student 1\n");
    printf("[2] Student 2\n");
    printf("[3] Student 3\n");
    printf("[0] Exit\n");
    printf("=========================================\n");
    scanf("%d", &x);
  }while(x<0 || x>3);
  
  return x;
}
Thank you po
 

velvetred

Established
Ito ang ginawa ko para ma satisfy ang mga requirements. Nasa Student_Scores.txt ang code dahil di ko alam paano mag insert ng code snippet dito.

Main Menu
View attachment 1934353

Option 1
View attachment 1934354
Option 2
View attachment 1934355View attachment 1934356
Option 3
View attachment 1934358View attachment 1934359
Option 4
View attachment 1934360
C:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define rSize 3
#define cSize 4

void accScores(int [rSize][cSize]);

void Menu(int [rSize][cSize]);
void disp_allScore(int [rSize][cSize]);
int pick_student(); //Pick which of the student
void disp_specScore(int [rSize][cSize], int); //Display Specific Student's score
void disp_specAvgScore(int [rSize][cSize], int); //Display Specific Student's Average Score
void disp_quizStat(int [rSize][cSize]); //Display Quiz Statistics

void accScores(int scores[rSize][cSize]){
  int row, col;
  
  for(row = 0; row < rSize; row++)
  {
    printf("\nStudent %d:\n", row+1);
    
    for(col = 0; col < cSize; col++)
    {
      printf("Quiz %d: ", col+1);
      scanf("%d", &scores[row][col]);
    }
  }
}

int main(){
  int scores[rSize][cSize];
  int type;
  
  
  
  printf("Input the scores of 3 students in the 4 quizzes;");
  accScores(scores);
  
  
  Menu(scores);
  
  return 0;
}

void Menu(int scores[rSize][cSize])
{
  system("cls");
  int x;
  do
  {
    printf("==================\n");
    printf("[1] Display All Scores\n");
    printf("[2] Display Scores of a specific student\n");
    printf("[3] Display Average Score of a specific student\n");
    printf("[4] Display Quiz Statistics\n");
    printf("[0] exit\n");
    printf("==================\n");
    printf("Your choice ==> ");
    scanf("%d", &x);
    system("cls");
  }while(x<0 || x>4);
  
  switch(x)
  {
    case 0:
    {
      break;
    }
    case 1:
    {
      disp_allScore(scores);
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 2:
    {
      int c = pick_student();
      system("cls");
      if(c > 0)
      {
        disp_specScore(scores, c);
      }
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 3:
    {
      int c = pick_student();
      system("cls");
      if(c > 0)
      {
        disp_specAvgScore(scores, c);
      }
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 4:
    {
      disp_quizStat(scores);
      Menu(scores);
      break;
    }
  }
}

void disp_quizStat(int scores[rSize][cSize])
{
  int i, j;
  float total_avg = 0;
  printf("Quiz Statistics\n");
  printf("===============================================\n");
  printf("Quiz\t\tAverage\tHighest\tLowest");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    float avg = 0;
    int high, low;
    high = low = scores[0][i];
    for(j=0; j<rSize; j++)
    {
      int temp = scores[j][i];
      avg += temp;
      if(temp > high)
      {
        high = temp;
      }
      
      if(temp < low)
      {
        low = temp;
      }
    }
    total_avg += avg/4;
    printf("\nNo. %d\t\t%.2f\t%d\t%d\n", i+1, avg/4, high, low);
  }
  printf("\nTotal Quiz Average Score: %.2f\n", total_avg/4);
  printf("\n===============================================\n");
  getwchar();
  getchar();
}

void disp_specAvgScore(int scores[rSize][cSize], int x)
{
  int i;
  float avg = 0;
  printf("Student Average Score");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tAverage Score");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    avg += scores[x-1][i];
  }
  printf("\nNo. %d\t\t%.2f", x, avg/4);
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
  
}

void disp_allScore(int scores[rSize][cSize])
{
  int i, j;
  printf("Student Quiz Record");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tQuiz 1\tQuiz 2\tQuiz 3\tQuiz 4");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<rSize; i++)
  {
    printf("\nNo. %d\t", i+1);
    for(j=0; j<cSize; j++)
    {
      printf("\t%d", scores[i][j]);
    }
  }
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
}

void disp_specScore(int scores[rSize][cSize], int x)
{
  int i;
  printf("Student Quiz Record");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tQuiz 1\tQuiz 2\tQuiz 3\tQuiz 4\n");
  printf("===============================================\n");
  printf("No. %d\t", x);
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    printf("\t%d", scores[x-1][i]);
  }
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
}

int pick_student()
{
  int x;
  do
  {
    printf("Choose which student's score to display.\n");
    printf("=========================================\n");
    printf("[1] Student 1\n");
    printf("[2] Student 2\n");
    printf("[3] Student 3\n");
    printf("[0] Exit\n");
    printf("=========================================\n");
    scanf("%d", &x);
  }while(x<0 || x>3);
  
  return x;
}
nag papacomission po ba kayo?
 

Crisy23

Established
nag papacomission po ba kayo?
C to paps?

C to paps? Lakas ako kasi nalilito e
Ito ang ginawa ko para ma satisfy ang mga requirements. Nasa Student_Scores.txt ang code dahil di ko alam paano mag insert ng code snippet dito.

Main Menu
View attachment 1934353

Option 1
View attachment 1934354
Option 2
View attachment 1934355View attachment 1934356
Option 3
View attachment 1934358View attachment 1934359
Option 4
View attachment 1934360
C:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define rSize 3
#define cSize 4

void accScores(int [rSize][cSize]);

void Menu(int [rSize][cSize]);
void disp_allScore(int [rSize][cSize]);
int pick_student(); //Pick which of the student
void disp_specScore(int [rSize][cSize], int); //Display Specific Student's score
void disp_specAvgScore(int [rSize][cSize], int); //Display Specific Student's Average Score
void disp_quizStat(int [rSize][cSize]); //Display Quiz Statistics

void accScores(int scores[rSize][cSize]){
  int row, col;
  
  for(row = 0; row < rSize; row++)
  {
    printf("\nStudent %d:\n", row+1);
    
    for(col = 0; col < cSize; col++)
    {
      printf("Quiz %d: ", col+1);
      scanf("%d", &scores[row][col]);
    }
  }
}

int main(){
  int scores[rSize][cSize];
  int type;
  
  
  
  printf("Input the scores of 3 students in the 4 quizzes;");
  accScores(scores);
  
  
  Menu(scores);
  
  return 0;
}

void Menu(int scores[rSize][cSize])
{
  system("cls");
  int x;
  do
  {
    printf("==================\n");
    printf("[1] Display All Scores\n");
    printf("[2] Display Scores of a specific student\n");
    printf("[3] Display Average Score of a specific student\n");
    printf("[4] Display Quiz Statistics\n");
    printf("[0] exit\n");
    printf("==================\n");
    printf("Your choice ==> ");
    scanf("%d", &x);
    system("cls");
  }while(x<0 || x>4);
  
  switch(x)
  {
    case 0:
    {
      break;
    }
    case 1:
    {
      disp_allScore(scores);
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 2:
    {
      int c = pick_student();
      system("cls");
      if(c > 0)
      {
        disp_specScore(scores, c);
      }
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 3:
    {
      int c = pick_student();
      system("cls");
      if(c > 0)
      {
        disp_specAvgScore(scores, c);
      }
      Menu(scores);
      break;
    }
    case 4:
    {
      disp_quizStat(scores);
      Menu(scores);
      break;
    }
  }
}

void disp_quizStat(int scores[rSize][cSize])
{
  int i, j;
  float total_avg = 0;
  printf("Quiz Statistics\n");
  printf("===============================================\n");
  printf("Quiz\t\tAverage\tHighest\tLowest");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    float avg = 0;
    int high, low;
    high = low = scores[0][i];
    for(j=0; j<rSize; j++)
    {
      int temp = scores[j][i];
      avg += temp;
      if(temp > high)
      {
        high = temp;
      }
      
      if(temp < low)
      {
        low = temp;
      }
    }
    total_avg += avg/4;
    printf("\nNo. %d\t\t%.2f\t%d\t%d\n", i+1, avg/4, high, low);
  }
  printf("\nTotal Quiz Average Score: %.2f\n", total_avg/4);
  printf("\n===============================================\n");
  getwchar();
  getchar();
}

void disp_specAvgScore(int scores[rSize][cSize], int x)
{
  int i;
  float avg = 0;
  printf("Student Average Score");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tAverage Score");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    avg += scores[x-1][i];
  }
  printf("\nNo. %d\t\t%.2f", x, avg/4);
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
  
}

void disp_allScore(int scores[rSize][cSize])
{
  int i, j;
  printf("Student Quiz Record");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tQuiz 1\tQuiz 2\tQuiz 3\tQuiz 4");
  printf("\n===============================================");
  for(i=0; i<rSize; i++)
  {
    printf("\nNo. %d\t", i+1);
    for(j=0; j<cSize; j++)
    {
      printf("\t%d", scores[i][j]);
    }
  }
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
}

void disp_specScore(int scores[rSize][cSize], int x)
{
  int i;
  printf("Student Quiz Record");
  printf("\n===============================================\n");
  printf("Student\t\tQuiz 1\tQuiz 2\tQuiz 3\tQuiz 4\n");
  printf("===============================================\n");
  printf("No. %d\t", x);
  for(i=0; i<cSize; i++)
  {
    printf("\t%d", scores[x-1][i]);
  }
  printf("\n===============================================\n");
  getchar();
  getchar();
}

int pick_student()
{
  int x;
  do
  {
    printf("Choose which student's score to display.\n");
    printf("=========================================\n");
    printf("[1] Student 1\n");
    printf("[2] Student 2\n");
    printf("[3] Student 3\n");
    printf("[0] Exit\n");
    printf("=========================================\n");
    scanf("%d", &x);
  }while(x<0 || x>3);
  
  return x;
}
 
Top