What's new

Daily Bread (October 19 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,520
Reaction
4,158
"GAMITIN NG TAMA ANG ORAS"
****** ( Awit 90:12),**
"Dahil itong buhay nami'y maikli lang na panahon itanim sa isip namin upang kami ay dumunong".
Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Tunay na panandalian lang ang ating oras sa mundo, itanim po natin ito sa ating isip upang tayo ay dumunong ayon sa talata.. Katunayan ang buhay natin ay napakaiksi kumpara sa walang-hanggan. Upang mabuhay kung paanong nais ng Diyos na mabuhay tayo sa lupa, mahalaga na gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang gamitin ang ating panahon sa matalino at pinakamagandang paglalaanan nito.
Ang isang mahusay na paraan upang magkaroon ng karunungan ay matutong mabuhay bawat araw na may walang hanggang pananaw. Inilagay ng ating Maylalang ang walang-hanggan sa ating mga puso.
Lagi nating isaisip na lahat ng ating ginagawa sa mundong ito kung paano tayo namumuhay ay nakakaapekto sa ating patutunguhang buhay na walang hanggan. Lahat ng gagawin natin ay ipagsusulit natin sa Dios.
(Mangangaral 12:13-14). 13 Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14 Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos.
Ang kaalaman na kailangan nating magsulit sa Dios na nagbibigay sa atin ng oras ay dapat na mag-udyok sa atin na gamitin ito nang maayos.
Ang kaalaman na mabilis na lumilipas ang oras ay makakatulong sa atin upang gamitin ang ating oras upang magpatotoo sa pamamagitan ng ating mga salita at halimbawa. Dapat nating gugulin ang ating oras sa pag-ibig sa iba sa gawa at sa katotohanan .
Walang duda na umaagaw sa ating pansin ang mga responsibilidad at panggigipit ng mundong ito. Ang napakaraming mga bagay na humihila sa atin sa iba't ibang direksyon ang nagiging dahilan para maubos ang ating oras at gugulin ang ating panahon sa mga walang kwentang bagay. Ang mga gawain na may walang hanggang halaga ay madalas na naisasantabi. Para maiwasan ang pagkawala ng atensyon, kailangan nating unahin ang pinakamahalaga at magtakda ng layunin.
Mga magulang ko at kapatid huwag tayong magaksaya ng oras,dahil maikli lamang ang buhay, gamitin natin ito sa kapakipakinabang na paggamit.
Muli ang biyaya at pagibig ng Dios ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman, sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top