What's new

Daily Bread (November 16 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,520
Reaction
4,157
"HINDI SA MATERYAL NA BAGAY, ANG TUNAY NA KALIGAYAHAN"
( MATEO 6:19)
19 “Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa; dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Ang pagiimpok ng kayaman dito sa lupa ay hindi basehan na nakamit mo na ang lahat ng tagumpay sa iyong buhay... Maraming mayaman at tanyag na tao na natuklasang hindi sa kayamanan makakamit ang tunay na kaligayahan.. Maraming tanyag at mayayamang tao ang nagpapatiwakal dahil sa kakulangan at kahungkagan ng kanilang buhay.
Ang tunay na kayamanan ay maiimpok doon sa langit, hindi ito pansamantala kundi panghabang panahon hanggang sa walang hanggan... Masusumpungan lamang ang tunay na kaligayahan kung nasa puso natin ang Panginoong Hesus. Siya ang tunay na kayamanan natin, kung nasa iyo si Kristo, na sa iyo na rin ang lahat lahat, maging ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid hindi masusukat sa materyal na bagay ang kaligayahan ng isang tao. May kulang pa rin kahit gaano pa karami ang iyong kayamanan.. Si Kristo lang ang ating kasapatan at sa Kanya lamang natin masusumpungan ang tunay na kaligayahan.
Pagpalain po tayong. lahat ng Dios ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
"TUTULUNGAN KA NG DIOS"
(JEREMIAS 29:13)
"Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso tutulungan ko kayo."
MAPAgpalang araw sa ating lahat mga kapatid, muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Madalas ang tao ay lumalapit lang sa Dios kapag dumarating ang mahigpit na pangangailangan... Kapag may sakit at malala na, kung may mabigat na problema, at kapag hindi na kayang solusyunan ang sitwasyong nararanasan.
Ito nga kaya ay taos pusong paglapit sa Dios? Dahil kapag maaliwalas at maayos ang takbo ng buhay, hindi na naalala ang Dios ng marami sa atin.. Ang Dios ay hindi lamang takbuhan sa panahon ng ating pangangailangan. Mas higit siyang malulugod kung lumalapit tayo sa Kanya na handog ang ating mga papuri at pagsamba.. Batid naman ng Dios ang lahat ng laman ng ating puso, kung malungkot tayo o masaya, o kung may mabigat tayong problema. Kaya lumapit tayo sa Dios na hindi lamang suliranin ang ating daladala at isinasamo. Lumapit tayo sa Kanya ng buong puso at pasasalamat kaakibat ang ating pagsamba at pagdaing.. Dahil anoman ang sitwasyon ng ating buhay tutulungan tayo ng Dios at diringgin, at hindi Niya tayo bibiguin. Mga kapatid kung lalapit tayo sa Dios sa anomang kaparaanan, hinding hindi Niya po tayo itataboy. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa (Juan 6:37)," Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy."
Sumaating lahat ang biyaya at pagpapala ng Dios ngayon at magpakailanman, sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
"MAGING MATAPAT"
(Kawikaan 28:20)
Ang taong tapat ay mananagana ,ngunit parurusahan ang yumayaya sa pandaraya.
Mapagpalang araw po mga kapatid muli po tayong magnilay ng salita ng Dios..
Sa panahon ngayon may masumpungan pa kayang tapat ang Dios?
Mas marami yata ang hindi tapat kaysa sa tapat.
Marami na ang hindi tapat ngayon sa daigdig na ito, at marahil maging sa loob ng iglesia.
Napakaraming mga talata tayo na mababasa sa Biblia tungkol sa katapatan ngunit ang ang talata sa Kawikaan 28:20 ang may diin na ang katapatan ay ang susi ng pagpapala.
May dalawang uri ng pagpapala sa kabuuan,
. Ang una ay ang tinatawag nating (common blessings.)
Hal. Ulan,araw,mga pagpapala ng kalikasan...tapat man at hindi tapat ay makararanas ng pagpapalang yan ng Dios.
(Mateo 5:45) " Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw kundi pati na rin sa masasama."
. Ang pangalawang uri ng pagpapala ay tinatawag na (Unique blessings))
Ito ay mga espritual na pagpapala na ang tanging makatatanggap lamang ay ang mga taong nagtatapat sa Dios o mga taong matapat.
Upang dumaloy ng sagana ang pagpapala ng Dios sa ating buhay kailangan nating maging matapat... .hindi dadaloy ang pagpapala sa mga taong hindi matapat ,sa halip mababarahan ang mga pagpapalang dapat sana ay ating matatanggap,..saliksikin natin ang ating mga sarili naging matapat ba ako ?
Naging matapat ba akong anak ng Dios.?
Tignan natin at suriin ang ating mga sarili ,naging matapat ba ako sa Dios at sa kanyang salita,? Ako ba ay loyal sa aking Iglesia na kinaaniban? Ako ba ay tapat sa aking pamilya? Ako ay naging mabuting katiwala sa mga pagpapala ng Dios ? At ako ba ay matapat sa aking pinagtatrabahuhan at nagttatrabaho para sa akin.?
Ang susi ng pagpapala ay laging nasa pagsunod at katapatan natin bilang mga Anak ng Dios.
Pagpalain po tayo ng Ating Panginoong Hesu Kristo ngayon at magpakailanman, Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
" KAHIT MAPUTI NA ANG BUHOK KO"
( ISAIAS 46:4)
"Ako ang iyong Diyos iingatan ko kayo
hanggang sa pumuti ang inyong buhok
At kayoy tumanda, Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain" .
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, muli po tayong magnilay ng Salita ng Dios.
Napakagandang malaman natin, na may Dios na nagiingat sa atin hanggang sa pagputi ng ating buhok at ating pagtanda... Marami rami na rin akong puting buhok, at marami na rin akong nararamdaman sa aking katawan bilang tanda na hindi na ako bumabata. Ngunit isang bagay po ang napatunayan ko mga kapatid, mula sa aking pagsilang magpahanggang ngayon ay iniingatan ako ng Dios. Marahil kung hindi Niya ako iniingatan wala na ako sa daigdig na ito... Tayong lahat dapat nating kilalanin at tanggapin na hindi po tayo mabubuhay sa daigdig na ito kung hindi tayo iniingatan ng Dios.. Siya ang nagsusuply ng lahat ng ating pangangailangan maging ng ating hininga.. Kaya naman dapat natin Siyang purihin at pasalamatan sa kahangahangang ginawa Niyang pagiingat sa atin... Bakit po tayo iniingatan ng Dios at kinakalinga? Dahil po tayo ay Kanyang likha.. sabi po sa dakong huli ng ating talata, "Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin Kong kayo ay ingatan, iligtas at laging kalingain.
Mga kapatid kung ikaw ay likha ng Dios, iingatan ka Niya. Huwag mong isipin na pinababayaan ka ng Dios,tungkulin ng Dios na kalingain ka at iligtas dahil ikaw ay Kanyang nilikha. Mahal tayo ng Dios at hindi Niya pababayaan ang Kanyang mga anak. "KAHIT MAPUTI NA ANG BUHOK NATIN IINGATAN TAYO NG DIOS. "
Pagpalain po tayo ng Dios ngayon at magpakailanman, sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
"ANG TUNAY NA LIDER"
(GALACIA 5:19-21)
Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan; 20 pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, pagkapoot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, 21 Muli ko kayong binabalaan: ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos.
Mapagpalang araw po sa ating lahat, muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Kasama pala sa gawa ng laman at kinapopootan ng Dios ang "Pagkakampi kampi at pagkakabaha-bahagi. ang sabi ng talata ang guagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Dios.
Ang tinutukoy dito ay yaong gumagawa ng isang bagay na hindi tungkol sa pagkakaisa. Hindi nagpupursige na pagisahin ang isang pangkat, samahan man yan iglesia o isang bansa.
Nanghihikayat pa na siya ang panigan doon sa kanyang ipinaglalabang katwiran kahit pa ito ay humantong sa pagkakampi kampi at pagkakabaha-bahagi.. Ang mga tunay na anak ng Dios lalo na ang tinatawag na kanyang mga lingkod ay hindi dapat gumagawa ng ganito. Kung may nalalaman tayo o kapahayagan ng Dios na mas napagtanto mong tama, dapat ito ay ituro o ibahagi sa tamang proseso ayon sa kalooban ng Dios. Kung ang iyong paghahayag ng saloobin ay mauuwi sa pagkakabaha bahagi at pagkakampi kampi, hindi ito makatutulong sa iglesia sa halip ito ay magdudulot ng pagkawasak ng isang samahan maging ng isang bansa.. Gawin ang lahat ng bagay na may pagibig at pagkakaisa tulad ng sinasabi sa (Galacia 5:13-15) "" Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong Kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.” Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo "... Kung may ipinaglalaban ka at gusto mo itong ipabatid o ibahagi sa iba gawin mo ito ng may pagibig, huwag tayong humakbang o gumawa ng isang bagay na hahantong sa pagkawasak at pagkakabaha-bahagi..." Ang isang tunay na lider ay nangunguna sa pagkakaisa hindi sa pagkakampi kampi at pagkakabaha-bahagi."
Suma ating lahat ang pagkakaisa at pagibig ng Dios ngayon at magpakailanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
"HINDI AKO MATATAKOT KASAMA KO ANG DIOS!"
(Awit 56:11)
"Sa Dios ay inilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot; Anong magagawa ng tao sa akin?"
Mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Binanggit ng mang-aawit ang isang kahanga-hangang pananalig sa Dios.
Sabi niya, "Sa Dios ay inilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot; Anong magagawa ng tao sa akin?"
Ito'y kahanga-hangang patotoo sa kapangyarihan ng pagtitiwala sa Diyos. Anuman ang mangyari, ang mangaawit ay patuloy na magtitiwala sa Diyos dahil nalalaman niya at nauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang susi upang mapagtagumpayan ang kasalanan ay ang pagtanggi na matalo ng pagkatakot dahil sa buong- buong pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pagtanggi na pagharian ng takot. Ito ay pagbaling sa Diyos kahit sa gitna ng napakadilim na mga sandali sa buhay at pagtitiwala na aayusin Niya ang lahat. Ang pagtitiwalang ito ay nanggagaling sa pagkakilala sa Diyos at sa pagkaalam na Siya ay mabuti. Gaya ng sinabi ni Job noong nakaranas siya ng isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kasaysayan ng Bibliya,
"Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin, Maiharap lamang sa kanya itong aking usapin" (Job 13:15).
Kung matutunan nating maglagak ng buong pagtitiwala sa Diyos, hindi na tayo matatakot sa mga bagay na dumarating sa atin. Masasabi natin ng may buong pagtitiwala gaya ng mangaawit, .. "Ang nagtitiwala sa 'yo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras; iyong iingatan yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap" (Awit 5:11).
Ang biyaya at pagpapala ng Dios ay sumaating lahat ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus, Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
"PAGKATAKOT SA PANGINOON"
(Awit 111:10). "Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan; may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kaniyang mga utos. Ang kaniyang kapurihan ay nananatili magpakailan man."
Mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios..
Talakayin natin mga kapatid ang kahalagahan at bunga ng pagkatakot sa Panginoon.
Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagdadala ng maraming pagpapala at benipisyo.
1. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ng mabuting pangunawa .
(Awit 111:10). "Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan; may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kaniyang mga utos. Ang kaniyang kapurihan ay nananatili magpakailan man."
*Tanging mga hangal lamang ang tumatanggi sa karunungan at disiplina (Kawikaan 1:7). 7 Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali.
2. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagbubunga ng
a ). buhay (Kawikaan 14:27) Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, Upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan.
b ).kapahingahan ( Kawikaan 19:23)
Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: Hindi siya dadalawin ng kasamaan.
c).kapayapaan (Kawikaan 14;26) Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan.
Mga kapatid dapat nating ipaalam sa iba na pagkatakot sa Panginoon ay dapat maranasan ng lahat ng tao.
Kaya nga, nararapat na himukin ang lahat na magkaroon ng pagkatakot sa Panginoon.
Magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa Dios upang dumunong po tayo at magkaroon ng payapang buhay.
Ang biyaya at pagpapala ng Dios ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
" " ANG KATOTOHANAN NG LANGIT"
(Mga Hebreo 9:24)
Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayo'y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.
Ang langit ay isang lugar na totoo. Sinasabi ng Bibliya na ang langit ay ang trono ng Diyos
(Isaias 66:1) "Ito ang sabi ni Yahweh: “Ang aking trono ay ang kalangitan, at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? Walang bahay o anumang gusali ang pwedeng tirahan ng Dios, dahil ang kanyang trono ay nasa kalangitan.
Gawa 7:48-49 "48 “Gayunman, ang Kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, 49 ‘Ang langit ang aking trono,’ sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tuntungan.. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin, o anong lugar ang pagpapahingahan ko?
(Mateo 5:34-35). "Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang langit,’ sapagkat ito'y trono ng Diyos; o kaya'y, ‘Saksi ko ang lupa,’ sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihing, ‘Saksi ko ang Jerusalem,’ sapagkat ito'y lunsod ng dakilang Hari." Malinaw po mga kapatid na ang langit ay totoo at ito ang tirahan ng Dios, kaya naman huwag tayong manunumpa o magwiwika na saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa dahil ito ay trono at tuntungan ng Dios.
Pagkatapos na mabuhay na muli ni Kristo at ng Kanyang pagpapakita sa kanyang mga alagad sa lupa, "Siya ay iniakyat sa langit, at lumuklok sa kanan ng Diyos" (Markos 16:19; Gawa 7:55-56). "Sapagkat pumasok si Cristo, hindi sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayo'y nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin" (Hebreo 9:24). Hindi lamang pumunta si Hesus sa langit para sa atin kundi Siya ay nabubuhay magpakailanman at may gawain doon bilang ating Dakilang Saserdote sa tabernakulo na ginawa ng Diyos
(Hebreo 6:19-20; 8:1-2) Si Kristo ay nakaluklok ngayon sa maringal na trono doon sa langit bilang ating Dakilang saserdote, Siya po ay nabubuhay magpakaylanman.. kaya tayo na nanampalataya sa Kanya ay tiyak na may lugar doon sa langit dahil si Kristo ang ating tagapamagitan doon sa Dios. Lahat na mga tapat na lingkod Niya ay makakapiling Niya doon sa Kanyang kaharian.. Kapatid panabikan mo na makarating sa ating pirmihang tahanan doon sa langit sa piling ng ating Dakilang Manunubos at Dakilang Saserdote ang ating Panginoong Hesus.
Pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman.. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
"Ang Taong Lumuluhod sa DIYOS ay Mananatiling Nakatayo sa Lahat ng Pagsubok"
1 Tesalonica 5:16-18
Mangagalak kayong lagi; Magsipanalangin kayong walang patid; Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng Salita ng Dios.
Ang pananalangin at pagpapasalamat sa Dios ay nagdudulot ng kagalakan. Payapa ang puso ng taong malapit sa presensiya ng Dios. Hindi rin basta magagapi ng mga bagyo ng buhay ang mga Anak ng Dios na laging dumudulog sa Dios. Hindi maitutumba ng bagyo ng buhay ang taong laging lumuluhod sa panalangin sa ating Dios na buhay. Ang kalooban ng Dios para sa Kanyang mga anak ayon sa ating talata ay nagagalak lagi, nananalanging walang patid at nagpapasalamat sa lahat ng bagay.. Mga magulang ko at kapatid, maging malapit nawa tayo sa puso at presensiya ng Dios dahil may puso tayong may kagalakan, mapanalanginin at mapagpasalamat...
Pagpalain po tayo ng Dios ngayon at magpakailanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
"HUWAG MAGTANIM NG GALIT"
(Levitico 19:17-19)
“Huwag kayong magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, makipagkasundo ka sa kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. 18 Huwag(B) kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh.
Mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Ang isang taong may sama ng loob sa ibang tao ay laging naninisi, negatibo, malamig ang pakikitungo sa kapwa, walang awa at hindi magandang kasama. Anumang kapahayagan ng ganitong mga katangian ay kasalanan sa Diyos; ayon sa laman at hindi ayon sa Espiritu ng Diyos (Galacia 5:19-21). "Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan; 20 pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, pagkapoot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, 21 pagkainggit, [pagpatay paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan: ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos.
Binabalaan tayo sa (Hebreo 12:15) na "Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba." Hindi natin dapat hayaang lumalim ang "mapapait na ugat" sa ating mga puso; ang ganitong mga ugat ay magiging dahilan upang hindi tayo maging marapat sa biyaya ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ang Kanyang mga anak ay mamuhay sa pag-ibig, kapayapaan, kagalakan at kabanalan — hindi sa kapaitan. Kaya nga, mga kapatid, bilang mga mananampalata dapat tayong magbantay.. ang mga mananampalataya ay lumalayo sa panganib ng kapaitan at sama ng loob. Kaya huwag po tayong magtanim ng galit at sama ng loob, kung may nakasakit sa iyo dumulog ka sa Dios at humingi ka ng kapayapaan sa Kanya
Ang biyaya at pagpapala ng Dios ay suamating lahat sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top