What's new

Daily Bread (May 9 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,465
Reaction
4,133
" BAKIT NILIKHA NG DIYOS ANG MGA NANAY? "
(ISAIAS 49:15)
Ang sagot ni Yahweh, ‘Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali.
I. BAKIT NILIKHA NG DIYOS ANG MGA NANAY?
a). “Upang maging katuwang ni tatay.” Sabi ng Diyos sa (Genesis 2:18,) “Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa; siya’y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya”.
Puwede ring isagot ng iba,
b). “Upang mag-alaga at magpalaki sa anak.”
Ayon sa Genesis 3:20, “Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay.”
Ang naunang dalawang sagot ay may kinalaman sa relasyon sa asawang lalaki at sa anak. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit may nanay ay
c).upang maging salamin ng karakter at puso ng Diyos.
( Genesis 1:26-28)
Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.” Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila’y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila’y pinagpala niya. Sinabi niya, “Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa.” HINDI LANG MGA TATAY ANG NILIKHA AYON SA WANGIS NG DIYOS.. MAGING MGA INA AY NILIKHA RIN SA WANGIS NG DIYOS.


English Ver.


"WHY DID GOD CREATE MOTHERS?"
(ISAIAH 49:15)
Yahweh answers, 'Can a mother forget her son? Couldn't she love the baby she gave birth to? If there is a mother who forgets her child, I will not forget you for a moment.
I. WHY DID GOD CREATE MOTHERS?
a). "To be my father's helper." God says in (Genesis 2:18,) “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper suitable for him. "
Others may also answer,
b). "To nurture and raise the child."
According to Genesis 3:20, "The man called his wife Eve, because she was the mother of all living."
The previous two answers have to do with the relationship between the husband and the child. But the main reason why there is a mother is
c) .to be a reflection of the character and heart of God.
(Genesis 1: 26-28)
Then God said: “Let us make man in our image, according to our likeness. They will rule over the fish, the birds of the air and all the animals, whether tame or wild, large or small. ” God created man in his own image. He created them male and female, and he blessed them. He said, “Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it. I give you authority over the fish of the water, over the birds of the air, and over all the animals on the earth. ” FATHERS ARE NOT JUST CREATED IN THE IMAGE OF GOD .. EVEN MOTHERS ARE CREATED IN THE IMAGE OF GOD.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top