What's new

Daily Bread (May 8 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,465
Reaction
4,133
KANINO HUMUHUGOT NG KALAKASAN ANG MGA INA?
May tatlong pinaghuhugutan ng kalakasan ang isang ina. Ito ay nagmumula..
1.Sa kanyang kabiyak: (Efeso 5:25) Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya.
Ang asawang lalaki ay dapat maging kalakasan ng kanyang asawang babae.Dapat ang ating balikat ang kanilang magiging kapahingahan sa panahon ng kanyang mga suliranin at panghihina.

Pangalawa humuhugot ang isang ina ng kalakasan..
2.Sa kanyang mga anak: (Efeso 6:1-3) 6 Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. 2 “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangako: 3 “Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa.”
Kung ang mga anak ay magiging masunurin at hindi bibigyan ng problema ang kanyang ina, magiging kalakasan sila ng kanilang mga ina... Subalit kung ang mga anak ay suwail at pasaway magiging panghihina at kabiguan sila para sa kanilang ina.
Ang pinakamahalagang pinaghuhugutan ng kalakasan ng isang ina ay walang iba kundi
3.Ang Diyos: (Awit 18:2)
"Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; Aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya'y manganganlong ako; Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog."
Sa panahon na hindi maramdaman ang pagibig ng asawa at kalinga ng mga anak.. ang Diyos ang iniiyakan at sumbungan ng mga ina... Sa panahong umiiyak, napapagod, at hindi nagrereklamo tiyak kinakausap niya ang Diyos.. Kaya mga asawa at mga anak mahalin po natin ang ating mga ina.
PURIHIN ANG DIYOS!!!


English Ver.


FROM WHOM DO MOTHERS GET STRENGTH?
A mother has three strengths. It comes ..
1.To his wife: (Ephesians 5:25) Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it.
The husband should be his wife's strength. Our shoulders should be their rest during her troubles and weaknesses.

Second, a mother draws strength.
2.To his children: (Ephesians 6: 1-3) 6 Children, obey your parents, for the Lord's sake, for this is right. 2 "Honor your father and mother." This is the first commandment with a promise: 3 "Thy life shall be pleasant and long upon the earth."
If the children will be obedient and do not give trouble to their mother, they will be the strength of their mothers ... But if the children are rebellious and reprimanding they will be a weakness and a failure for their mother.
The most important source of a mother's vitality is none other than
3. God: (Psalm 18: 2)
"The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my rock, in whom I take refuge; my shield, and the horn of my salvation, my high tower."
At a time when she cannot feel the love of her husband and the care of her children .. God is the one who cries and complains of mothers ... At a time when she is crying, tired, and not complaining, she is definitely talking to God .. So wives and children let us love our mothers.
PRAISE THE LORD!!!


Pastor Ombie Lontoc
 
Top