What's new

Daily Bread (May 4 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,473
Reaction
4,135
" MALILIMOT BA NG INA?"
(ISAIAS 49:15)
"Ang sagot ni Yahweh, ‘Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali."
Ang salitang “malilimot kaya” ay nagpapakita ng kakayahan, “Kaya niya kaya? Piliin man niyang lumimot, kaya ba niya? Posible ba?” Ang “anak” na binabanggit dito ay sa literal na salin, “pasusuhing sanggol.” Kapag ang anak niya kayang iyak nang iyak dahil gutom na at walang ibang puwedeng pagkain maliban sa gatas ng ina, papanoorin ba iyon ng nanay at walang gagawin?
Bakit kaya hindi tatay ang ginamit ng Diyos na halimbawa, pwede namang sabihin na, malilimot kaya ng ama ang sarili niyang anak.?
Kasi hindi ganoon ka-powerful! Makakalimutin kasi ang mga lalaki. Kapag may ibinilin lang sa akin ang asawa ko, kung marami akong iba pang iniisip nakakalimutan ko tuloy. Pero ang mga babae, multi-tasking, kayang sabay nagbreastfeed, nagbabasa, nag-iisip kung ano ang iluluto maya-maya, at paano pasasayahin si mister pag-uwi.
Kaya bang lumimot ng mga nanay? Para yatang imposible! Pero…puwede. “Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak…” (“Oo, ang mga ito’y makakalimot,” (Isaias 49:15b). Wala namang perpektong nanay. Lahat din ng nanay ay makasalanan at may mga limitasyon. Parang imposible sa isang nanay, parang mahirap na pabayaan ng isang ina ang kanyang anak, pero puwedeng mangyari. Hindi naman lahat sa atin ay puro magaganda ang masasabi sa nanay natin. Mayroon sigurong ilan sa atin na may mga pangit at masasakit na karanasan sa inyong ina...
Pero kung mayroon mang inang kayang lumimot sa kanyang anak, hindi tayo kalilimutan ng ating Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Si Kristo ay nagkatawang tao at naranasang maging tao kaya imposibleng malimutan tayo ng Diyos, lalo na tayong Kanyang mga anak.. Mahal na mahal po tayo ng Diyos, kaya kung ikaw hindi mo naranasan ang tunay na kalinga at pagmamahal ng iyong ama at ina, may Diyos na nagmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng isang ina.. Kapatid mahal na mahal ka ng Diyos! At hindi ka Niya malilimutan kahit sandali..


English Ver."WILL THE MOTHER FORGET?"
(ISAIAH 49:15)
"The LORD answered, 'Can a mother forget her son? Can she not love the child she bore? If a mother forgets her son, I will not forget you for a moment.'
The word “can he forget” indicates the ability, “Can he? Whether he chooses to forget, can he? Is it possible? ” The “son” referred to here is literally translated, “suckling infant.” If her son could cry because he was hungry and there was no other food but ****** milk, would the mother watch it and do nothing?
Why is it that God doesn't use the father as an example, it can be said that the father can forget his own child.?
Because you are not that powerful! Men can forget. When my husband just tells me something, when I have a lot of other thoughts I forget. But women, multi-tasking, can simultaneously breastfeed, read, think about what to cook later, and how to make mister happy coming home.
Can mothers forget? It seems impossible! But… can. "If any mother forget her son ..." ("Yea, they shall forget," (Isaiah 49: 15b). There is no perfect mother. All mothers are sinners and have limitations. It seems impossible to one. mother, it seems difficult for a mother to leave her child, but it can happen. Not all of us can say good things to our mother. Maybe some of us have had ugly and painful experiences with your mother ...
But if any mother can forget her child, our God will not forget us. God created us in His image. Christ became human and experienced human nature so it is impossible for God to forget us, especially us His children. God loves us very much, so if you have not experienced the true care and love of your father and mother, there is a God who loves you more than a mother's love .. Brother God loves you so much! And He will not forget you for a moment ..


Pastor Ombie Lontoc
 
Top