What's new

Daily Bread (May 2 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,473
Reaction
4,135
HUWAG MAKI PAMATOK SA HINDI MANANAMPALATAYA
2CORINTO 6:14
"Huwag kayong makisama sa mga di-sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman?"
Para sa isang Kristiyano, ang pagkikipagtagpo sa hindi Kristiyano ay hindi mabuti, at ang pag-aasawa ng hindi Kristiyano ay hindi nararapat. Ang 2 Corinto 6:14 ay nagsasabi na hindi tayo dapat “makipamatok sa mga di nagsisisampalataya.” Inilalarawan ng salitang "pamatok" ang dalawang baka na magkaiba ang taas na magkasamang nagtatrabaho gamit ang iisang pamatok. Sa halip na magkasamang magtrabaho upang hilahin ang karga, sila ay magtatrabaho ng magkasalungat sa isa't-isa. Bagama't hindi direktang binabanggit ang pag-aasawa sa mga talatang ito, ito ay malinaw na nagpapahiwatig patungkol sa pag-aasawa. Ipinapakita ng mga talatang ito na walang pagkakasundong magaganap sa pagitan ni Cristo at ni Belial (Satanas). Walang magiging pagkakasundo sa espirtwal sa pagitan ng mag-asawang Kristiyano at hindi Kristiyano. Patuloy na ipinapaalala ni Pablo sa mga mananampalataya na ang kanilang katawan ay ay templo ng Banal na Espiritu na nananahan sa kanilang puso noong sila ay naligtas (2 Corinto 6:15-17). Dahil dito, kailangan silang humiwalay mula sa sanlibutan - sila ay nasa sanlibutan ngunit hindi sila dapat na maging makasanlibutan - at walang relasyon na mas malapait sa isa't isa kaysa sa relasyon ng mag-asawa. Subalit kung naging mananampalataya ka sa panahong may asawa ka na hindi mananampalataya, patuloy kang makisama sa kanya at idalangin sa Diyos na nawa siya din ay maging katulad mo sa pananampalataya, iyong ipakita sa kanya ang iyong patotoo na ikaw ay tunay na binago na ni Kristo... Kung mananampalataya na at nakipamatok pa sa hindi mananampalataya, iyan ang hindi sinasang ayunan ng Biblia.
Purihin ang Diyos!


English Ver.


DO NOT BE AGAINST UNBELIEVERS
2 CORINTHIANS 6:14
"Do not associate with unbelievers as if they were your own. Can righteousness and unrighteousness coexist? Or light and darkness?"
For a Christian, dating a non-Christian is not good, and marrying a non-Christian is not appropriate. 2 Corinthians 6:14 says that we should not be "yoked with unbelievers." The word “yoke” describes two cows of different heights working together using the same yoke. Instead of working together to pull the load, they will work in opposition to each other. Although marriage is not directly mentioned in these verses, it is clearly indicative regarding marriage. These verses show that no reconciliation will take place between Christ and Belial (Satan). There will be no spiritual reconciliation between a Christian couple and a non-Christian. Paul continually reminds believers that their bodies are temples of the Holy Spirit who dwells in their hearts when they are saved (2 Corinthians 6: 15-17). Because of this, they must be separated from the world - they are in the world but they must not be of the world - and there is no relationship that is closer to one another than the marital relationship. But if you became a believer when you married an unbeliever, continue to be with him and pray to God that he too may be like you in faith, show him your testimony that you have truly been changed by Christ. ... If you are already a believer and are still yoked with an unbeliever, that is what the Bible does not approve of.
Praise the Lord!


Pastor Ombie Lontoc
 
Top