What's new

Daily Bread (May 1 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,473
Reaction
4,135
Maaari po natin itong ibahagi sa ating mga kaibigan kakilala at kapatid, kapag ginawa mo, nakapagbahagi ka na ng Gospel.. salamat po.

DAHIL SA KAGANDAHANG LOOB NG DIYOS
(EFESO 2:8-9 )
Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; 9 hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman.
Natanong ka na ba minsan ng ganito,?
Kung ikay nakatayo sa pintuan ng langit
at tanungin ka ng Dios ng ganito
Bakit kita papapasukin sa aking kaharian ano ang iyong isasagot sa Kanya?
Marami na akong tinanong ng tanong na yan, at ito ang karaniwang sagot nila.
"Ako po ay mabuting tao, ako po ay panatiko
Tumutulong ako sa mga pulubi, linggo-linggo akong nagsisimba
Ako po ay relihiyoso, kilala ko ang lahat ng mga Santo
Sigurado pong ligtas ako, Kaya o Diyos akoy papasukin nyo."
Iyan ang karaniwang sagot nila..
Ngunit sinasabi ng( Efeso 2:8-9)" Dahil sa "kagandahang loob ng Dios" kayoy naligtas, at itoy sa pamamagitan ng "pananalig kay Cristo,"
at ang KALIGTASANg ito'y kaloob ng Dios, hindi sa pamamagitan ng iyong sarili
" hindi ito bunga ng iyong mga gawa" .. Upang walang sinumang magmalaki"..
Alam po ninyo sa nagbabasa nito, ito ang sagot sa tanong.. Napansin mo ba ang salitang kaligtasan sa talata? Ang karaniwang ibig sabihin ng "kaligtasan" ay kaligtasan sa sakuna o disgrasya. Subali't ang ibig sabihin ng "kaligtasan sa ating talata ay kaligtasan ng kaluluwa o pag-iwas sa parusa sa impierno. At ang kaligtasang ito ay" dahil sa kagandahang loob ng Dios", ito ay regalo ng Diyos sa atin, gustong gusto Niyang ibigay, kailangan lang nating tanggapin.. Paano natin ito matatanggap? Sabi po ng ating talata, sa "pamamagitan ng pananalig kay Kristo", hindi po sapat na naniniwala tayo na may Diyos... Kailangan nating pagtiwalaan na ang ginawa ni Hesus doon sa krus ng kalbaryo ay sapat na, at kumpleto na, upang mabayaran ang lahat ng kasalanan mo. "HINDI ITO DAHIL SA INYONG MGA GAWA", hindi dahil sa pagsisimba, pagbibigay sa pulubi, pagtulong sa kapwa, o iba pang mga katulad nito. Hindi kailangang paghirapan pa at pagtrabahuhan, dahil ito ay ginawa na ni Hesus para sa iyo...
Kayat Siya ay panaligan mo, paghariin sa puso mo na si Hesus lang ang daan ng kaligtasan at wala ng iba.. Nananampalataya ka ba kapatid?
... Sabihin mo ngayon sa Diyos... Ako po ay nanalig na, ako po ay sumasampalataya, na ang ginawa ng iyong bugtong Anak na si Hesus sa Krus ng kalbaryo ay kumpleto na upang ako ay maligtas.
Kung tatanungin ka uli ng ng Diyos ngayon ng ganito....
KUNG IKA'Y NAKATAYO SA PINTUAN NG LANGIT AT TATANUNGIN KA NG DIYOS NG GANITO
BAKIT KITA PAPAPASUKIN SA AKING KAHARIAN ANO ANG MAISASAGOT MO SA KANYA? ayon sa Efeso 2:8-9
ALAM MO NA ANG ISASAGOT SA KANYA..
AKO PO AY NANANAMPALATAYA.... SA IYONG BUGTONG NA ANAK NA SI HESUS....... AMEN..
GLORY TO GOD!

English Ver.


We can share it with our friends, acquaintances and brothers and sisters, when you do, you have already shared the Gospel .. thank you.

BECAUSE OF THE KINDNESS OF GOD
(EPHESIANS 2: 8-9)
For by the grace of God ye are saved through faith; and this salvation is the gift of God, and not of yourselves; 9 It is not the result of your works, so no one can boast.
Have you ever been asked something like this ,?
If you are standing at the gate of heaven
and God ask thee thus
Why should I let you into my kingdom what will you answer Him?
I have been asked that question many times, and this is their usual answer.
"I am a good person, I am a fanatic
I help the beggars, I go to church every week
I am religious, I know all the Saints
I'm sure I'm safe, so or God let me in. "
That's their usual answer.
But (Ephesians 2: 8-9) says "By" grace of God "ye are saved, and it is by" faith in Christ, "
and this SALVATION is the gift of God, not of yourself
"it is not the fruit of your works" .. So that no one can boast "..
You know the reader, this is the answer to the question .. Did you notice the word salvation in the verse? “Safety” usually means safety in the event of a disaster or accident. But salvation in our verse means salvation of the soul or avoidance of the punishment of hell. And this salvation is "because of the grace of God", it is a gift of God to us, He wants to. give, we just have to accept .. How can we receive it? Our verse says, by "believing in Christ", it is not enough that we believe that there is a God ... We have to trust that what Jesus did there The cross of Calvary is enough, and complete, to pay for all your sins. you have to work harder, because Jesus has already done this for you ...
So trust Him, reign in your heart that Jesus is the only way of salvation and no one else .. Do you believe brother?
... Tell God now ... I have believed, I believe, that what your only Son Jesus did on the Cross of Calvary was complete so that I could be saved.
If God asks you again today like this ....
IF YOU ARE STANDING AT THE GATE OF HEAVEN AND GOD ASKS YOU LIKE THIS
WHY SHOULD WE ENTER MY KINGDOM? WHAT CAN YOU ANSWER HIM? according to Ephesians 2: 8-9
YOU KNOW WHAT TO ANSWER TO HIM ..
I BELIEVE .... IN YOUR ONLY SON JESUS ....... AMEN ..
GLORY TO GOD!

Pastor Ombie Lontoc
 
Top