Daily Bread (January 11 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,419
Reaction
4,117
" " IBIGIN NATIN ANG AMA AT ANAK"
(Juan 14:21)
Ang sinumang umibig sa Akin ay nagtataglay ng mga utos Ko at sinusunod ang mga ito. Ang umibig sa Akin ay ibigin ng Aking Ama. Iibigin Ko rin siya at magpapahayag Ako sa kanya.“
Mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Ang tunay at wagas na pag-ibig para sa Diyos ay nangangahulugan ng totohanang pagsunod sa Kanyang kalooban.
Masasabing walang tunay na pag-ibig sa Diyos kung wala ang tunay na pagsunod sa Kanyang kalooban. Ito rin ang ipinamamanhik ni Apostol Juan, “Mahal kong mga anak, huwag tayong umibig lamang sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan“ (1 Juan 3:18). Kung ating ibigin ang Diyos sa salita lamang, balewala ang ganong uri ng pagmamahal.
Mas nais ng Dios ang pagsunod kay sa sa anumang hain sa dambana, kahit araw araw tayong maghain sa Dios o mag alay ng mga papuri, walang kabuluhan kung hindi natin sinusunod ang Kanyang mga utos.
Ibigin natin ang Panginoong Hesus dahil ang sabi ng ating talata kung iniibig natin Siya ay iibigin di tayo ng Ama... Hindi pwedeng balewalain ang Panginoong Hesus, kung Ama lang ang iibigin natin at babalewalain natin ang Kanyang bugtong na Anak hindi natin nasusunod kung ano talaga ang nais at kalooban ng Ama.
Ang kalooban ng Ama ay ibigin natin at sundin ang Kanyang Anak. Dahil kinalulugdan Siya ng Ama ayon sa (Mateo 3:17) 17 At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan!” Isa sa napakahalagang bagay ang ipinahayag ng Panginoong Hesus noong kasama Niya pa ang mga alagad. (Juan 14:7-9) "7 Kung ako'y kilala ninyo,[a] kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita.”8 Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami.”9 Sumagot si Jesus, “Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo'y hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? Ang Panginoong Hesus ay nagpapakila sa Kanyang mga alagad bilang Siya ay tulad ng Kanyang Ama, kasama na Siya ng mga alagad subalit hindi pa rin Siya nakikilala, kaya mapalad po tayong mga hindi nakakita sa Panginoong Hesus na naniniwalang Siya ay Dios.
(Juan 20:29) "Sinabi ni Jesus sa kanya, “Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.” Mga kapatid kung sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus kahit hindi mo pa Siya nakikita ikaw ay mapalad mapapabilang ka sa Kanyang mga paghaharian sa Kanyang muling pagparito. Mga magulang ko at kapatid mahalin natin ang Panginoong Hesus kung paanong minamahal natin ang Ama, ng sa ganoon hindi po tayo maligaw ng pananampalataya.
Pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top