Daily Bread (December 8 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,419
Reaction
4,117
" ANG PAGKABALISA AY HINDI MAKAKATULONG SA ATIN"
(JUAN 14:1)
Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Dios, sumampalataya rin naman kayo sa Akin.”
MAPAGPALANG ARAW PO SA Ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios
Ang pag-aalala o pagkabalisa ay pangkalahatang problema ng tao. Ito ang dahilan kaya maraming utos at paghimok sa Biblia ang tungkol sa pag-aalala. Maraming tao ang nag-iisip na ang pag-aalala ay natural na parte ng buhay.
Malinaw ang turo ng Biblia na ang pag-aalala ay pagsuway sa utos ng Dios. Sinabi ni Hesus “Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Dios, sumampalataya rin naman kayo sa Akin.” (Juan 14:1). Ito rin ang paghimok ni Pablo. (Filipos 4:6) “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo ng may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.”
Sinasabi sa Kawikaan 12:25 na “Nagpapabigat sa puso ang pagkabalisa.” Ang pagkabalisa at pagiging malungkot (depressed) ay magkakambal. Ang taong nalulungkot, kalimitan ay maghahanap ng kasayahan sa mundo. Pag-aalala rin ang nagbubukas ng pintuan upang pumasok si Satanas sa ating puso at wasakin ito. Ito rin ang nagtatakip ng Salita ng Dios na nagdudulot ng panghihina sa ispiritu. May malaki ring epekto ang pag-aalala sa ating kalusugan.
Nagiging mareklamo ang taong balisa, katulad ni Marta. Ayaw nila ang nangyayari sa kanilang buhay at ibinubulalas nila ito sa sinumang nais makinig. Kung palaging reklamo ang naririnig, ang mga kaibigan ay lalayo. Ang taong nababalisa ay hindi nagiging kapaki-pakinabang.
Hindi kailangang tayo ay mabalisa. Ito ay pag-aaksaya ng oras at lakas sapagkat hindi nito kayang mapangyari, o pigilin ang pangyayari ng isang bagay. (Mateo 6:28-30)28 “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29 Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit nang singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. 30 Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buháy ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya!
Mga magulang ko at kapatid ang pagtitiwala sa Dios, ang ating kailangan, walang magagawa ang pagaalala sa taong malapit sa presensiya ng Dios at puno ng Kanyang mga Salita. Kaya magpakalakas po tayo sa Panginoon dahul sa Kanya lamang tayo makakakuha ng lubos na kalakasan.
Pagpalain po tayong lahat ng Dios ngayon at magpakailanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top