Daily Bread (December 5 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,407
Reaction
4,112
" LUMAKAD AYON SA KATWIRAN NG DIOS"
(Roma 12:2)
"Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos - kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap."
Mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Kailangan palang ibahin natin ang takbo ng ating isip upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Dios. Kung patuloy tayong aayon sa takbo ng mundong ito mahirap nating makilala kung ano ang kalooban ng Dios.
Pinahihintulutan tayo ng Diyos na gumawa ng sarili nating pagpili sa mga bagay na nais nating gawin, ngunit hindi lahat ng nais nating gawin ay kalooban ng Dios... Subalit malaya tayong gawin ang anumang bagay dahil binigyan tayo ng Dios ng kalayaang pumili o "free will" . Ang tanging desisyon lamang na ayaw ng Diyos na gawin natin ay ang desisyon na gumawa ng kasalanan o labanan ang Kanyang kalooban. Nais ng Diyos na gumawa tayo ng mga desisyon na naaayon sa Kanyang kalooban. Dahil dito, papaano mo malalaman ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Kung ikaw ay lumalakad na malapit sa Diyos at may pagnanasa ka na malaman ang kalooban Niya sa iyong buhay-ibibigay ng Diyos ang hangarin ng iyong puso. Ang susi ay naisin mo na gawin at sundin ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang iyong sariling kalooban. "Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan" (Awit 37:4). Kung walang sinasabi ang Bibliya laban dito, at magbibigay ito ng kapakinabangan sa iyo lalong-lalo na sa iyong buhay espiritwal - binibigyan ka Niya ng pahintulot... Mga kapatid lumakad tayo ayon sa katwiran ng Dios at piliin nating gawin ang mga bagay na magbibigay ng Kalualhatian sa Kanya upang hindi po tayo mawala sa Kanyang sentrong kalooban.
Pagpalain tayong lahat ng Dios ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 
Top