What's new

Daily Bread (December 1 2021)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,520
Reaction
4,157
"NAPAKABUTI NG DIOS".
(AWIT 34:8)
Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh;mapalad ang mga taong nananalig sa kanya.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat muli po tayong magnilay ng mga Salita ng Dios.
Ang kasalanan ang ugat kung bakit ang mundo ay mauuwi sa pagkawasak..
Nagbago ang lahat dahil sa kasalanan, kung hindi nagkasala ang ating ninunong Adan ang lahat ng bagay ay pawang mabuti, pero dahil sa nakagawa ang diablo sa buhay ng unang tao hindi na po mabuti ang lahat ng bagay, nakapasok po ang kasalanan sa buhay ng tao, nagkaroon na ng mga sakit at karamdaman, ng kahirapan, ng kaguluhan at pagkakaroon ng ibat ibang salot tulad ng covid 19 na ating nararanasan ngayon.. At higit sa lahat naputol ang dalisay na ugnayan ng tao at ng Dios.. Dati ang Dios at ang tao ay may ugnayang banal at dalisay, bunga ng kasalanan hindi na makalapit ang tao sa banal na presensiya ng Dios.. Subalit ang Dios ay nananatiling mabuti kahit na ang tao ay sumuway sa utos ng Dios, ang Dios ay nananatiling tapat, mabuti at hindi nagbabago.. Kahit nagpakalayo layo ang tao hinanap pa rin tayo ng Dios. Siya ang gumawa ng paraan upang muli tayong makabalik sa Kanya.. Sabi ng (JUAN 3:16)Sapagkat gayon na lamang ang pag ibig ng Dios sa sanlibutan ay ibinigay Niya ang Kanyang bugtong ma Anak upang ang sinumang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para sa katiyakan ng ating buhay na walang hanggan....
Muli ang biyaya at pagiingat ng Dios ay sumaating lahat ngayon at magpakaylanman sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.

Pastor Ombie Lontoc
 

Asherah Goddess

Established
Si Yahweh God 😊 Ang galing. Mabuti at naisipan mo i-post ang bible verse about Yahweh God. Hi, Ombie Lontoc. Ako nga si Asherah Goddess pala. Ang Goddess na iniwan broken heart noon at hanggang ngayon. Joke.

But talaga. I love Yahweh God in the bible verse. Super.
 
Top