What's new

Daily Bread (April 29 2022)

Joined
Sep 25, 2019
Posts
1,473
Reaction
4,135
HUWAG MAGSAWANG MAGPURI SA DIYOS
(AWIT 145 : 1-3)
"Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag,
di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat,
2 aking pupurihi't pasasalamatan siya araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
3 Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin;
kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain."
TAYONG mga anak ng Diyos na tinubos ng Panginoong Hesus sa ating kasalanan, at dinala sa buhay na malaya at puno ng pagbabago ay hindi dapat tumigil sa pagpupuri sa Diyos... Ito ang sinabi ng may akda ng (Awit 145) 1Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakaylanman ang magpasalamat... Dahil batid niyang si Yahweh ay karapatdapat pasalamatan, kulang ang kilos maging salita sa paghahayag ng pasasalamat sa Diyos na may akda ng buhay natin... Kaya araw araw purihin natin Siya, at huwag tayong tumigil sa pagpapasalamat sa Diyos. Siya ay karapat dapat na purihin... Hindi natin maaarok ang Kanyang kabutihan at kadakilaan. Kapatid kailan mo huling napuri at sinamba ang Diyos? Kailan mo Siya huling pinasalamatan,? Nawa gawin mo na ngayon, habang may lakas pa at hininga.
PURIHIN NATIN AT PASALAMATAN SI YAHWEH!!!


English Ver.


DON'T GIVE UP PRAISING GOD
(PSALM 145: 1-3)
“The greatness of my God and King, I will proclaim,
I will never stop thanking,
2 I will praise and thank him every day,
I will not stop being grateful forever.
3 You are great, O Lord, and worthy of praise;
Your greatness is beyond our comprehension. "
WE children of God who have been redeemed by the Lord Jesus from our sin, and brought to a life free and full of change must not stop praising God ... This is what the author of (Psalm 145) 1The greatness of God I and the king, I will declare, I will never cease to give thanks ... Because he knows that Yahweh is worthy of thanksgiving, action is not enough to be a word to express gratitude to God who is the author of our lives ... So let us praise every day He is, and let us not cease to thank God. He is worthy of praise ... We cannot fathom His goodness and greatness. Brother, when was the last time you praised and worshiped God? When was the last time you thanked Him ,? May you do it now, while there is still strength and breath.
LET US PRAISE AND THANK
YAHWEH !!!


Pastor Ombie Lontoc
 
Top