Trivia Ano ba Talaga ang Diwa ng Pasko?

Gentleman007

Elite
Joined
Sep 19, 2016
Posts
3,096
Reaction
5,284
“Madali tayong mahawa sa pagiging abala ng mga tao dahil sa okasyon. Nagiging obligasyon na ang pagsunod sa mga tradisyon, at dahil sa dami ng dapat gawin, nababawasan ang panahon sa pamilya at mga kaibigan. Kung minsan, sa halip na maging masaya, nai-stress tayo.”—BRAD HENRY, DATING GOBERNADOR NG OKLAHOMA [E.U.A.], DISYEMBRE 23, 2008.
HABANG papalapít ang Kapaskuhan, damang-dama ang diwa nito sa mga awitin, pelikula, at mga programa sa TV. Sa palagay mo, ano ba talaga ang diwa ng Pasko?
  • Pag-alaala kay Jesu-Kristo
  • Panahon ng pagbibigayan
  • Pagtulong sa nangangailangan
  • Pagsasama-sama ng pamilya
  • Pagtataguyod ng kapayapaan
Gaya ng sinabi ni Gobernador Henry, hindi nagagawa ng maraming nagdiriwang ng Pasko ang alinman sa mga iyan. Tuwing Kapaskuhan, ang mga tao ay karaniwan nang nagiging abala, nai-stress, at higit sa lahat, nagiging magastos. Nawawala na ba ang tunay na diwa ng Pasko?
Tayong lahat ay hinihimok ng Bibliya na alalahanin si Jesu-Kristo, maging mapagbigay, tumulong sa mga nangangailangan, at maglaan ng panahon sa ating pamilya. Tinuturuan din tayo nito na maging mapagpayapa. Kaya sa halip na talakayin kung bakit may mga taong hindi nagdiriwang ng Pasko,You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. ang tatalakayin ng seryeng ito ay ang sumusunod na mga tanong:
  • Ano ang iniisip ng ilan na dapat maging dahilan sa pagdiriwang ng Pasko?
  • Bakit isang hamon na makadama ng kagalakan at pag-ibig tuwing Kapaskuhan?
  • Anong mga simulain sa Bibliya ang nakatulong sa milyun-milyon para makasumpong ng mga bagay na higit pa sa Pasko?
Para sa maka-Kasulatang mga dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nagdiriwang ng Pasko, tingnan ang artikulong You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.

Pag-alaala kay Jesu-Kristo

“Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Kung bakit nagdiriwang ng Pasko ang ilan.

May mga nagsasabing ang Pasko ay para kay Jesus. Nagpapasko sila para alalahanin ang kaarawan niya.

Bakit ito isang hamon?

Ang popular na mga awitin at ang mga kaugalian kung Pasko ay halos walang kinalaman kay Jesu-Kristo. Milyun-milyong nagpapasko ang hindi sumasampalataya sa kaniya; ang ilan ay hindi pa nga naniniwalang umiral siya. Sa daigdig ng komersiyo, ang Pasko ay isang okasyon para i-advertise ang mga produkto sa halip na alalahanin si Jesus.

Anong mga simulain sa Bibliya ang makatutulong?

‘Ang Anak ng tao ay dumating upang ibigay ang kaniyang kaluluwa bilang pantubos na kapalit ng marami.’ (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Maliwanag na ang pananalita sa simula ng artikulong ito ay sinabi ni Jesus hindi noong kaarawan niya, kundi noong gabing bago siya mamatay. Nagbigay siya noon ng mga tagubilin para sa isang simpleng seremonya ng pag-alaala sa kamatayan niya. Pero bakit kaya gusto ni Jesus na alalahanin ng kaniyang mga tagasunod ang kamatayan niya sa halip na ang kapanganakan niya? Dahil ang haing pantubos ni Jesus ay nagbukas ng pagkakataon sa masunuring mga tao na tumanggap ng buhay na walang hanggan. “Ang kabayaran na ibinabayad ng kasalanan ay kamatayan,” ang sabi ng Bibliya, “ngunit ang kaloob na ibinibigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Kaya taun-taon, sa anibersaryo ng kamatayan niya, si Jesu-Kristo ay inaalaala ng mga tagasunod niya, hindi bilang isang sanggol, kundi bilang “ang tagapagligtas ng sanlibutan.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..
“Si Kristo ay nagdusa para sa inyo, na nag-iwan sa inyo ng huwaran upang maingat ninyong sundan ang kaniyang mga yapak.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Para maparangalan at maalaala si Jesus, dapat mong pag-aralan ang halimbawa niya bilang isang perpekto at matalinong tao. Isip-isipin din kung paano siya nagpakita ng habag, pagtitiis, at lakas ng loob para magawa ang tama. Humanap ka ng mga pagkakataon para matularan siya.
“Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kaniyang Kristo, at mamamahala siya bilang hari magpakailan-kailanman.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Kapag inaalaala mo si Jesu-Kristo, isipin kung ano ang ginagawa niya ngayon. Si Jesus ay namamahala sa langit bilang Hari. Inihula ng Bibliya: “Sa katuwiran ay hahatulan niya ang mga maralita, at sa katapatan ay sasaway siya alang-alang sa maaamo sa lupa.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Si Jesus ay hindi na isang sanggol, kundi isang Tagapamahala na may mga katangiang iyan.

Panahon ng Pagbibigayan

“May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Kung bakit nagdiriwang ng Pasko ang ilan.

Gaya ng sinabi ni Jesus, ang pagbibigay ay nagpapaligaya kapuwa sa nagbibigay at sa tumatanggap. Dahil diyan, iniisip ng marami na ang pagbibigayan ng regalo ang isa sa pinakamahahalagang aspekto ng Pasko. Halimbawa, kahit may krisis sa ekonomiya noong nakaraang taon, lumabas sa isang surbey na ang bawat pamilya sa Ireland ay gagastos pa rin nang mahigit 500 euro (mga $660 U.S.) sa mga panregalo sa Pasko.

Bakit ito isang hamon?

Iniisip ng marami na ang pagbibigayan ng mga regalo kung Pasko ay nakaka-stress, sa halip na nakapagpapasaya. Bakit? Marami ang napipilitang mamilí ng mga regalong hindi naman kaya ng kanilang bulsa. At dahil ang lahat ay sabay-sabay na namímilí ng mga panregalo, marami ang naiinis sa dami ng tao at haba ng mga pila.

Anong mga simulain sa Bibliya ang makatutulong?

“Ugaliin ang pagbibigay,” ang sabi ni Jesus.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Walang binanggit si Jesus na isang partikular na panahon sa isang taon kung kailan dapat magregalo ang mga tao. Hinimok niya ang kaniyang mga tagasunod na ugaliin ang pagreregalo, anupat ginagawa itong bahagi ng kanilang buhay.
“Gawin ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya niya sa kaniyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Ang payong iyan ay nangangahulugang “hindi dapat magbigay ‘nang napipilitan,’ ” ang paliwanag ng isang komentaryo sa Bibliya. Ang isang “masayang nagbibigay” ay hindi nakadaramang obligado siyang magbigay ng isang partikular na bagay sa isang partikular na tao sa isang partikular na panahon—gaya ng madalas mangyari kung Pasko.
“Kung ang pagiging handa ay naroroon muna, ito ay lalo nang kaayaaya ayon sa taglay ng isang tao, hindi ayon sa hindi taglay ng isang tao.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Hindi hinihiling ng Diyos na mangutang ang mga Kristiyano para makabili ng mamahaling mga regalo. Sa halip, kung ang isang tao ay nagbibigay ‘ayon sa taglay niya,’ ang kaniyang regalo ay nagiging “lalo nang kaayaaya.” Ibang-iba nga ito sa kampanya ng mga advertiser na “buy now, pay later” kapag ganitong mga okasyon!
Ang ilang salin ng Bibliya ay basta nagsabing “magbigay.” Pero sa orihinal na wikang Griego, ang anyong pandiwang iyan ay nagpapahiwatig ng patuluyang pagkilos. Para maipakita ang tunay na kahulugan ng salitang ginamit ni Jesus, isinalin iyan ng Bagong Sanlibutang Salin na “ugaliin ang pagbibigay.”

Pagtulong sa Nangangailangan

“Siyang may mabait na mata ay pagpapalain, sapagkat nagbigay siya ng kaniyang pagkain sa maralita.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Kung bakit nagdiriwang ng Pasko ang ilan.

Dahil tumulong si Jesus sa mahihirap, maysakit, at napipighati, gusto itong tularan ng ilan. Iniisip nilang ang pinakaangkop na panahon para gawin ito ay tuwing Pasko, kung kailan aktibong nanghihingi ng donasyon ang mga organisasyong pangkawanggawa.

Bakit ito isang hamon?

Sa ganitong mga panahon, maraming tao ang abala sa pamimilí, pag-iistima ng mga bisita, at pagdalaw sa mga kaibigan at kapamilya. Halos wala na silang panahon, lakas, o pera para personal na tumulong sa mahihirap at mga nangangailangan, kaya maaaring nagbibigay na lang sila ng mga donasyon.

Anong mga simulain sa Bibliya ang makatutulong?

“Huwag mong ipagkait ang mabuti doon sa mga kinauukulan, kapag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Ang mahihirap, nagugutom, at napipighati ay hindi lang tuwing Kapaskuhan nagdurusa. Kung nakikita mong may nangangailangan ng tulong at “nasa kapangyarihan ng iyong kamay” na tumulong, bakit pa maghihintay ng okasyon bago mo ito gawin? Ang iyong pagiging mabait at maawain ay pagpapalain.
“Sa bawat unang araw ng sanlinggo ay magbukod ang bawat isa sa inyo sa kaniyang sariling bahay ng anumang maiipon ayon sa kaniyang kasaganaan.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Iyan ang ipinayo ni apostol Pablo sa mga Kristiyano noon na gustong tumulong sa mahihirap. Ikaw ba ay ‘makapagbubukod,’ o makapaglalaan, ng pera na regular mong maibibigay sa mga indibiduwal o sa isang organisasyon na mahusay humawak ng kanilang pondo? Kung gagawin mo ito, matitiyak mong nakatutulong ka sa mga nangangailangan ayon sa iyong kakayahan.
“Huwag ninyong kalilimutan ang paggawa ng mabuti at ang pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba, sapagkat sa gayong mga hain ay lubos na nalulugod ang Diyos.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Pansinin na bukod sa “pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba,” hindi rin natin dapat kalimutan ang “paggawa ng mabuti,” o pagtulong sa iba. Halimbawa, sinasanay ng matatalinong magulang ang kanilang mga anak na tumulong sa mga may-edad sa pang-araw-araw nilang gawain; magbigay ng kard sa mga maysakit, dalawin sila, o tawagan sa telepono; at magmalasakit sa mga batang mahihirap o may kapansanan. Bilang resulta, ang mga anak ay natututong maging mabait at bukas-palad sa lahat ng panahon.
Sinasanay ng matatalinong magulang ang kanilang mga anak na tumulong sa mga may-edad, maysakit, at mga batang kapos-palad. Bilang resulta, ang mga anak ay natututong maging mabait at bukas-palad sa lahat ng panahon

Pagsasama-sama ng Pamilya

“Narito! Anong buti at anong kaiga-igaya na ang magkakapatid ay manahanang magkakasama sa pagkakaisa!”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Kung bakit nagdiriwang ng Pasko ang ilan.

Yamang lahat ng Israelita ay inapo ng isang tao, si Jacob, o Israel, sila ay “magkakapatid,” mga miyembro ng isang pamilya. Kapag nagtitipon sila para sa mga kapistahan sa Jerusalem, iyon ay ‘mabuti’ at “kaiga-igaya.” Gaya nila, nasasabik din ang maraming pamilya sa ngayon na magsama-sama at magkaroon ng ‘mabuti’ at ‘kaiga-igayang’ panahon tuwing Pasko.

Bakit ito isang hamon?

Ganito ang sinasabi sa Encyclopedia of Christmas and New Year’s Celebrations: “Ang maliliit na isyung bumabangon sa gitna ng pamilya sa loob ng isang taon ay maaaring maging malalaking problema kapag nagkakasama-sama sila sa ganitong mga okasyon.”

Anong mga simulain sa Bibliya ang makatutulong?

“Patuloy na magbayad ng kaukulang kagantihan sa [inyong] mga magulang at mga lolo’t lola.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Hangga’t maaari, regular na dumalaw sa iyong mga kapamilya. Malayo man ang iyong mga kamag-anak, puwede mo pa rin silang makausap. Bakit hindi mo sila sulatan, tawagan sa telepono, padalhan ng e-mail, o kausapin online? Kapag regular kayong nag-uusap, naiiwasan ang mga di-pagkakaunawaan.
“Nasisikipan kayo sa inyong sariling magiliw na pagmamahal. . . . Magpalawak.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Kapag minsan lang sa isang taon nagkikita-kita ang magkakamag-anak, nagiging parang hindi na sila magkakakilala—lalo na ang mga bata. Ang ilang bata ay naaasiwang makihalubilo sa kanilang mga lolo’t lola o malalayong kamag-anak. Kaya himukin ang iyong mga anak na “magpalawak” ng pagmamahal, maging sa mga may-edad nang kamag-anak.You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now. Kapag ang mga bata ay regular na nakikihalubilo sa mga may-edad, nagkakaroon sila ng higit na empatiya at pagpapahalaga sa mga nakatatanda sa kanila.
“Ang salita sa tamang panahon, O anong buti!” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Paano mo maiiwasang masira ng mga di-pagkakaunawaan o isyu ang relasyon ng inyong pamilya? Ang isang paraan ay ang pagpili ng “tamang panahon” para mapag-usapan ang mga dapat pag-usapan. Kapag regular na nag-uusap ang inyong pamilya, madali ninyong malalapitan ang isa’t isa para lutasin ang anumang problema at magkakaroon kayo ng ‘mabuti’ at ‘kaiga-igayang’ mga panahon ng pagsasama-sama.

“Kapayapaan sa Gitna ng mga Taong May Kabutihang-Loob”

“Kaluwalhatian sa kaitaasan sa Diyos, at sa lupa ay kapayapaan sa gitna ng mga taong may kabutihang-loob.”—You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now..

Kung bakit nagdiriwang ng Pasko ang ilan.

Taun-taon, ang papa at iba pang lider ng relihiyon ay nagpapahayag ng mensahe ng kapayapaan, na umaasang matutupad ng Kapaskuhan ang sinabi ng anghel: “Sa lupa ay kapayapaan sa gitna ng mga taong may kabutihang-loob.” Ang ilan ay nagpupunta pa nga sa dambana o sagradong lugar para magdiwang.

Bakit ito isang hamon?

Nagkakaroon naman ng kapayapaan tuwing Kapaskuhan, pero pansamantala lang. Halimbawa, noong Disyembre 1914, sa kasagsagan ng Digmaang Pandaigdig I sa Europa, ang mga sundalong Britano at Aleman ay sama-samang nagpasko. Nagsalu-salo sila, at nagbigayan ng sigarilyo. Nag-soccer pa sila. Pero hindi nagtagal ang kapayapaang iyan. Sa isang liham, ikinuwento ng sundalong Britano ang sinabi sa kaniya ng sundalong Aleman: “Ngayon, payapa tayo. Bukas, makikipaglaban ka para sa bansa mo at ako naman para sa bansa ko.”

Anong mga simulain sa Bibliya ang makatutulong?

“Isang bata ang ipinanganak sa atin . . . Ang kaniyang pangalan ay tatawaging . . . Prinsipe ng Kapayapaan. Ang kasaganaan ng pamamahala bilang prinsipe at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Hindi ba’t nakapagpapatibay ang hulang iyan tungkol kay Jesu-Kristo? Si Jesus ay hindi isinilang para magdulot ng isang-araw na kapayapaan taun-taon. Bilang Tagapamahala sa langit, magdudulot siya ng tunay na kapayapaang hindi magwawakas.
“Sa pamamagitan ko [Jesus] ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay may kapighatian kayo, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob! Dinaig ko ang sanlibutan.” (You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.) Sa ngayon, tinutulungan pa rin ni Jesus ang mga tagasunod niya na magkaroon ng kapayapaan. Oo, may kapighatian ang mga Kristiyano. Pero dahil sa Bibliya, naiintindihan nila kung bakit may pagdurusa at kung paano magdudulot si Jesus ng walang-hanggang kapayapaan. Kaya payapa ang isip nila.
Sa pagsunod kay Jesus, ang mga Saksi ni Jehova—anuman ang kulay, lahi, o wika—ay nagtatamasa ng kapayapaan. Bakit hindi mo subukang dumalo sa pulong nila sa Kingdom Hall? Marahil, gaya ng iba, sasang-ayon ka ring ang kapayapaang iyon ay nakahihigit sa maidudulot ng Pasko.

Nakasumpong Sila ng Nakahihigit na mga Bagay

MILYUN-MILYONG Kristiyano ang nagdesisyong huwag magdiwang ng Pasko. Ano ang nadarama nila sa desisyong iyan? Nadarama ba nilang may kulang sa buhay nila? Nadarama ba ng kanilang mga anak na pinagkakaitan sila? Tingnan natin ang sinabi ng mga Saksi ni Jehova mula sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.
Kung magsimba man ako, tuwing Pasko lang o Easter. Pero kahit sa mga okasyong iyon, hindi ko iniisip si Jesu-Kristo. Ngayon, hindi na ako nagpapasko, pero dalawang beses sa isang linggo naman akong dumadalo sa mga pulong Kristiyano at nagtuturo pa nga sa iba hinggil sa sinasabi ng Bibliya tungkol kay Jesus.”—EVE, AUSTRALIA.
Gustung-gusto kong sinosorpresa ako! Mahilig din akong gumawa ng mga kard at magdrowing para ibigay sa iba dahil natutuwa sila, at natutuwa rin ako.”—REUBEN, NORTHERN IRELAND.
Kung minsan, dinadalhan namin sila ng mga bulaklak, cake, o isang maliit na regalo para matuwa sila. Nag-e-enjoy kaming gawin ito dahil nadadalaw namin sila anumang panahon.”—EMILY, AUSTRALIA.
Dahil hindi kami obligadong gawin ito sa ilang partikular na okasyon lamang, hindi kami tensiyonado, at alam ng mga kapamilya namin na mahal namin sila kaya namin sila dinadalaw.”—WENDY, CAYMAN ISLANDS.
Alam ko na ang mga pangako ng Bibliya sa mga tao, panatag na ako. Alam kong magkakaroon ng masayang kinabukasan ang aking mga anak.”—SANDRA, SPAIN.
 
Top