Ano ang kaibahan ng mga Saksi sa ibang relihiyong Kristiyano?

Cerebellum

Elite
Joined
Oct 31, 2021
Posts
550
Reaction
295

Ano ang kaibahan ng mga Saksi sa ibang relihiyong Kristiyano?


Ang mga nagsasabing mga Kristiyano sila o mga 'Christian' daw sila ay nagkakaisa sa pagsamba kay Jesus at itinuturing pa nga si Jesus bilang ang Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat. Sa kabaligtaran, nagkakaisa naman ang mga Saksi sa pagsamba sa Diyos na sinabi ni Jesus na dapat sambahin, walang iba kundi ang pagsamba tangi lamang kay Jehovah.

Mateo 4:10

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
Then Yeshua said to him, “Depart Satan, for it is written: 'You shall worship THE LORD JEHOVAH your God and him alone shall you serve.' “

Kung iisang pananampalataya lang ang dapat gawin ng tunay na mga Kristiyano, iisang Ama lang ang dapat nilang sambahin. Hindi ba? (Efeso 4:4-6)

Efesos 4:4-6​
4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat.​

Hindi itinuro ni Jesus na siya ang Ama na nasa langit, bagkus sinabi niya mismo, "Ang aking Ama na nasa langit", o "Ama namin na nasa langit". (Mateo 6:9; 7:21; 12:50; 16:17; 18:10, 19)

Mateo 6:9​
Ganito kayo mananalangin, ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.​

Mateo 7:21
“Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.

Mateo 12:50
Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid.”

Mateo 16:17
Sinabi sa kanya ni Jesus, “Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit.

Mateo 18:10
“Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit.

Mateo 18:19
“Tandaan din ninyo: kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit.

Litong-lito ang mga tagapagturo na ang Ama at si Jesus ay iisang persona dahil hindi nila maunawaan kung paano naging iisa ang Ama at ang Anak. Kanilang iginigiit na iisang persona lang ang Ama at ang Anak. Pero napakaraming tanong ang bumabangon sa gayong mga katuruan. Pansinin ang mga tanong na ito:

Kung si Jesus ang Ama na nasa langit, kaninong Ama siya nanalangin NANG MAGDAMAG noong gabi bago ang araw na dakpin siya? Kaninong Ama din siya nagsabi ng "Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan" noong nakapako na siya, kung siya rin naman pala ang Ama na iyon? Ano iyon? Isang pakikipag-usap sa sarili?

Ibig sabihin, ang Diyos na ito na sinasamba ng mga nagsasabing Kristiyanong ito ay isang Diyos na nakikipag-usap sa sarili at nananalangin sa kaniyang sarili? (Juan, kabanata 17 patuloy)

Ang Diyos na ito ay namatay at muling binuhay ang kaniyang sarili upang sa gayon ay muling umakyat sa langit at upang humarap sa kaniyang sarili para ihain sa sarili niya ang sakripisyo niyang buhay para tubusin ang marami?

Hebreo 9:24
Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayo'y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.

Kung si Jesus ang Diyos, humarap siya sa Diyos na nasa langit at namagitan ang Diyos na ito. Kanino siya namagitan? Sa mga tao at sa Diyos na siya din pala mismo.

Pagkatapos nito ay kaniya ring itinaas ang kaniyang sarili sa mas mataas na posisyon para maging mas nakatataas sa lahat? Kung si Jesus na ang Makapangyarihan-sa-lahat, bakit itataas pa ni Jesus ang kaniyang sarili?

Nakapagtataka ba?

Kaya isang nakalilitong turo ang itinuturo ng nagkakaisang mga Kristiyano na ito.

Hindi nila alam na ang gayong pagsamba ay malinaw na pagsalungat sa turo mismo ni Jesus. Gaya ng sabi din ni Jesus noon,

"Marami ang tatawag sa akin at magsasabi sa akin sa araw na iyon: Panginoon, Panginoon".​

Mateo 7:21 - 23
21 “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22 Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala?’ 23 Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’”​

Oo, si Jesus ang kanilang tinawag na 'Panginoon' at kanila siyang sinamba at itinuring na Diyos na dapat sambahin. Si Jesus ang kanilang sinamba imbes na ang Diyos na sinabi ni Jesus na dapat sambahin, walang iba kundi si Jehova.

Ang kanilang nakalilitong mga turo tungkol sa Diyos at sa Bibliya ay humadlang sa milyun-milyong mga tao na maniwala sa tunay at totoong Diyos, si Jehova. Kanilang binalewala ang mahahalagang ulat sa Kasulatan tungkol sa Diyos na sinamba ni Jesus. Oo, nagresulta iyon sa iba't-ibang panghahamak ng mga tao sa Bibliya at sa Diyos mismo! Nililito ng mga katuruang ito ang pag-iisip ng mga tao.

Kaya ang mga nagsasabing Kristiyano na ito ay hindi talaga sumasamba sa Diyos na sinabi ni Jesus na dapat sambahin.

Ano ngayon ang kanilang reaksyon sa bagay na ito?

Sila'y galit na galit, at kung minsan ay pinagtatawanan pa nga ang pagsamba na ginagawa ng mga Saksi ni Jehova.

Bakit?

Dahil hindi sila tinutularan ng mga Saksi sa kanilang nakalilitong mga turo. Hindi sinamba ng mga Saksi ni Jehova si Jesus at patuloy pa nga nilang itinuturo na siya ang Anak ng Diyos, hindi ang Diyos. Kaya nagresulta ito sa paglago ng napakaraming relihiyong Kristiyano at magtaka sa paniniwala ng mga Saksi at ituring ang mga Saksi bilang huwad na mga tagapagturo dahil hindi si Jesus ang sinasamba ng mga ito.

Oo, ipinalalaganap ng huwad na mga Kristiyano na ito, ang Sangkakristiyanuhan, ang mali at nakalilitong mga turo tungkol kay Jesus at sa Diyos. Hindi talaga nila ginagawa ang kalooban ng Ama na nasa langit; hindi nila ginagawa ang kalooban ni Jehova.

Tingnan natin ngayon kung paano nila igigiit na si Jesus ang dapat sambahin imbes na si Jehova. Tingnan din natin kung anong uri ng panglilibak ang gagawin nila sa mga tunay na Kristiyanong sumasamba lamang sa Diyos na sinabi ni Jesus na dapat sambahin, walang iba kundi si Jehova.
 
Top