What's new

Ang Sinasabi ng Bibliya: Adhikain - Isang Huwad na Pag-asa !

Cerebellum

Elite
Joined
Oct 31, 2021
Posts
564
Reaction
327

Ang Sinasabi ng Bibliya: Adhikain - Isang Huwad na Pag-asa !


Sa panahong ito, madalas nating marinig ang iba't-ibang ideya ng mga politiko tungkol sa kanilang adhikain. Ang ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng gobyernong tapat at pagkakaisa. Ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga bagay na ito?

Adhikain: Gobyernong Tapat, Angat Buhay Lahat

Lahat tayo, inaasam natin na magkaroon ng isang tapat at malinis na gobyerno. Gayunman, paano nga ba magkakaroon ng isang malinis na gobyerno kung ang politika mismo kung saan ito umiinog ay maituturing na marumi? Sino sa atin ang magsasabi na ang politika ay malinis?

Pansinin ang sinasabi ng Bibliya:

Eclesiastes 8:9 Nakita ko ang lahat ng ito, at itinuon ko ang pansin ko sa bawat bagay na ginawa sa ilalim ng araw, sa panahong ang tao ay namamahala sa kapuwa niya sa ikapipinsala nito.

Oo, ang pamamahala ng tao, sa ganang sarili, na hiwalay sa tunay na Diyos, ay nagdulot ng pinsala sa mga tao. Iba't-ibang uri na ng pamamahala ang itinatag ng mga tao sa nakalipas na libu-libong mga taon, ngunit anumang gobyerno, o kaharian, ang kanilang itatag, patuloy lamang itong nagbibigay ng pinsala sa mga tao. Kahit na ang mga tagapamahalang tao ay may napakabuting mga hangarin, pero dahil sa maruming sistema ng politika, nananatiling hindi naisasakatuparan ang kanilang mga minimithi para sa ikauunlad ng mga tao, bagkus ay ang kabaligtaran pa nga.

Sa kabaligtaran, itinuturo ng Bibliya na aalisin ng Diyos ang lahat ng kaharian, o pamamahala, ng mga tao at palitan ito ng kaniyang Kaharian at ito lamang ang mananatili magpakailanman.

Daniel 2:44 “Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. At ang kahariang ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon, at ito lang ang mananatili magpakailanman."

Sa pamamagitan ng Kaharian ng Diyos, mararanasan ng mga tao ang isang tapat at malinis na gobyerno. Bakit? Dahil ang nagtatag nito ay hindi nagmula sa ibaba, o nagmula sa mga tao, kundi nagmula ito sa itaas, sa Diyos. Kaya yamang ang Diyos ang nagtatag ng Kahariang ito, hindi ito kailanman mawawasak ninuman.

Adhikain: Pagkakaisa

Lahat tayo, inaasam natin na magkaisa ang mga tao, hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Gusto nating mawala ang diskriminasyon, mawala ang pagkakabaha-bahagi, at magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa estado at lipunan. Gayunman, sa nakalipas na libu-libong mga taon ng pamamahala ng mga tao, gaano man kahusay o katalino ang mga naging tagapamahala, bakit hindi kailanman naisakatuparan ang hangarin na pagkaisahin ang mga tao?

Ito ay dahil sa pag-iral ng iba't-ibang pamantayan at ideolohiya, na kadalasan ng naiimpluwensiyahan ng makasariling mga hangarin at interes, na nagiging dahilan kung bakit hindi nagkakaisa ang mga tao. Kahit ang mauunlad na mga bansa ay hindi rin nagkakaisa anupat mas madalas pa nga nating makita ang karahasan o ang pagkakapoot sa ibang mga tao na hindi nila kalahi.

Pansinin ang sinasabi ng Bibliya:

Colosas 3:14 Pero bukod sa mga ito, magpakita kayo ng pag-ibig, dahil lubusan nitong pinagkakaisa ang mga tao.

Ano ang punto? Hindi sagot ang politika o basta adhikain lamang para pagkaisahin ang mga tao. Kung ang mga tao ay hindi magpapakita ng tunay pag-ibig sa isa't-isa, salig sa pag-ibig sa Diyos at sa kapuwa, patuloy na iiral ang pagkakabaha-bahagi, o ang hindi pagkakaisa. Ang huwad na pagpapakita ng pag-ibig, o mapagpaimbabaw na pag-ibig ay hindi kailanman naging daan para mapagkaisa ang mga tao kundi naging dahilan pa nga ito para mapoot sila sa isa't-isa.

Tanong: Bakit ang mga relihiyon, kahit nagtuturo sila na ibigin ang Diyos at ang kapuwa, bakit nananatili silang nagkakabaha-bahagi at nagkakasalungatan ang kanilang mga turo tungkol sa Diyos, anupat nagiging dahilan pa nga sila ng pagkakapootan ng lahi?

Juan 13:35 Kung mahal ninyo ang isa’t isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko.

Ang tunay na mga Kristiyano ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa isa't-isa saanmang bansa sila nagmula, at sila ang tunay na nagkakaisa, hindi ang mga nagpapakilalang mga relihiyong Kristiyano. Ang huwad na mga Kristiyano naman ay nagkakabaha-bahagi. At kapag may digmaan, ang mga relihiyon nila ay kanilang isinasantabi at mas sinusuportahan ang kanilang mga bansa sa pagpatay sa kapuwa nila. Kahit ang mga nagpapakilalang "Kristiyano" ay nagkakabaha-bahagi din dahil sa kanilang mga opinyon sa politika. Masasabi nga kayang 'nagkakaisa' sila kung ang politika o nasyonalismo ang basehan ng kanilang pagkakaisa, at hindi pag-ibig sa isa't-isa?

Sa kabaligtaran, ang pag-ibig na ipinakikita ng tunay na mga Kristiyano ay hindi lang limitado sa kanilang mga kapananampalataya kundi maging sa kanilang kapuwa din.

Marcos 12:31 Ang ikalawa ay ito, ‘Dapat mong mahalin ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.’

Ang tunay na mga Kristiyano ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa kapuwa nila kahit sa panahon ng digmaan. Hindi sila nakikibahagi sa anumang digmaan. Walang tunay na Kristiyano ang magiging panig sa anumang bansa upang suportahan sila sa pakikipagdigma. Patuloy na iibigin ng tunay na mga Kristiyano ang mga tao sa pamamagitan ng hindi pagsali sa digmaan at hindi pagpatay sa iba. Ganiyan ba ang ginagawa ng mga relihiyong Kristiyano sa ngayon?

Ano ang punto ng pinag-uusapan natin?

Ang adhikain ng mga politiko sa ngayon ay mabuti naman, gayunman, yamang ang sistemang kinabubuhayan natin ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyablo, hindi tayo makaaasa na magiging matagumpay ang pag-abot sa kanilang mga adhikain.

Kawikaan 10:28 Ang inaasam ng mga matuwid ay nagpapasaya sa kanila, Pero ang pag-asa ng masasama ay maglalaho.

Ang punto? Ang pag-asa na inaasam ng mga tao sa ngayon sa pamamagitan ng mga tagapamahalang tao ay hindi nagbibigay ng tunay na pag-asa. Mas madalas itong mabigo kaysa matupad. Ang tanging pag-asa ng mga tao ay hindi sa mga tao magmumula, kundi tangi lamang sa Diyos na tumutupad ng kaniyang mga pangako.

Josue 23:14 “Makinig kayo, malapit na akong mamatay, at alam na alam ninyo na walang isa man sa lahat ng mabubuting bagay na ipinangako sa inyo ni Jehova na inyong Diyos ang nabigo. Ang mga iyon ay nagkatotoong lahat para sa inyo. Walang isa mang salita sa mga iyon ang nabigo.
 
Top