sanctioned

  1. D

    Trivia Deep web: sanctioned suicide

    Deep Web: Sanctioned Suicide Noong 2015, may bagong silang na website sa Deep Web na kung saan dito ginaganap ang ibat-ibang pag-uusap tungkol sa Suicide. Dito pinag-uusapan ang ibat-ibang paraan kung paano magpakamatay, kung anong klase ng suicide ang iyong gagawin depende sa problemang iyong...
Top