personal

Personal care or toiletries are consumer products used in personal hygiene, personal grooming or for beautification.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
 1. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Psalms 91:11 For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Sapagka't siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan...
 2. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming...
 3. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Romans 10:9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng...
 4. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life. At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng...
 5. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Philippians 4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay nagsusuko na ng buhay sa...
 6. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. John 3:16 For God so loved the world, that he...
 7. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  1 Timothy 4:8 For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Sapagka't sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, nguni't ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan...
 8. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Acts 16:31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa...
 9. I

  Tutorial How to get any one personal information in any big company (Google, Amazon, Government, etc)

  This is for educational purposes to aware you and doing this can land you in jail If you're caught through backtrack (i know how). :02Hype: Hidden content
 10. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Hebrews 10:19 Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng...
 11. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Romans 5:2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa...
 12. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Romans 5:10 For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong...
 13. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Romans 5:19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging...
 14. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Isaiah 60:22 A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation: I the LORD will hasten it in his time. Ang munti ay magiging isang libo, at ang maliit ay magiging matibay na bansa: akong Panginoon, ay papapangyarihin kong madali sa kapanahunan. PRAYER OF ACCEPTANCE...
 15. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: John 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my...
 16. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 11:25 Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; Luke...
 17. L

  Course Udemy | Personal Finance | Limited Time Only | April 07, 2024

  Learn how to plan your personal finances from a certified public accountant (CPA) What you will learn: ✅Explain the differences between personal finance and corporate finance ✅Set personal financial goals for different points in the life cycle, circumstances, and personal preferences ✅Describe...
 18. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay...
 19. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming...
 20. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Isaiah 1:18 Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool. Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon: bagaman ang inyong mga kasalanan ay...
 21. G

  @ GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Ephesians 6:16 Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Luke 23:34 Then said Jesus...
 22. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Proverbs 9:11 For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Luke 23:34 Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And...
 23. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Proverbs 27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal; gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kaniyang kaibigan. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na...
 24. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan.Ang umiibig sa sanlibutan. ay hindi umiibig sa Ama.Ang lahat ng nasa sanlibutan,ang pagnanasa ng laman,ang pagnanasa ng mga mata,at ang pagmamahal sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan.Amen 1Juan...
 25. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Isaiah 53:3 He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not. Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na...
 26. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR ABOUT SALVATION BIBLE VERSE

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Luke 23:34 Then said Jesus, Father, forgive...
 27. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Jeremiah 32:17 Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee: Ah Panginoong Dios! narito, iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong malaking kapangyarihan, at sa pamamagitan ng iyong...
 28. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 11:40 Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos...
 29. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Psalms 92:1 (A Psalm or Song for the sabbath day.) It is a good thing to give thanks unto the LORD, and to sing praises unto thy name, O most High: Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan: Psalms 92:2 To shew forth thy...
 30. G

  @JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  1 Timothy 2:6 Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Na ibinigay ang kaniyang sarili na pangtubos sa lahat; na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan; PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na...
 31. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Jeremiah 29:11 For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end. Sapagka't nalalaman ko ang mga pagiisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pagiisip tungkol sa kapayapaan, at hindi tungkol sa kasamaan...
 32. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Matthew 6:34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka't ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan...
 33. G

  @GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Revelation 22:7 Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. EXPLANATION I AM COMING SOON yan ang Sabi ng PANGINOONG HESUS natin kaya mapalad ang...
 34. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Revelation 22:7 Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kaya kung Gusto mo Maligtas Manampalataya kapo sa DIYOS na Isinugo niya po ang...
 35. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Romans 12:7 Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching; O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; Romans 12:8 Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with...
 36. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Mark 14:29 But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I. Datapuwa't sinabi sa kaniya ni Pedro, Bagama't mangatitisod ang lahat, nguni't ako'y hindi. Kaya kung Gusto mo Maligtas Manampalataya kapo sa DIYOS na Isinugo niya po ang Kanyang Bugtong na Anak na Si JESUS...
 37. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Philemon 1:7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Sapagka't ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pagibig, sapagka't ang mga puso ng mga banal ay naginhawahan sa pamamagitan mo, kapatid. Kaya kung Gusto mo...
 38. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y...
 39. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. EXPLANATION: malinaw na sinasabi ni JESUS na...
 40. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. John 3:16 For God so loved the world, that he...
 41. P

  Help Personal pc plan for sale nasa magkano kaya ito mga boss

  ask muna ako mga boss bago ko ipost sa market at salamat sa sasagot=
 42. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Matthew 24:23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Matthew 24:24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew...
 43. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Philippians 4:4 Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Philippians 4:5 Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon...
 44. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Colossians 4:1 Masters, give unto your servants that which is just and equal; knowing that ye also have a Master in heaven. Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Kaya kung...
 45. F

  Course Free Udemy Course: Personal Finance 101: Asset Classes, Investments & Budgeting

  here's the link: https://www.udemy.com/course/best-personal-finance-course/?utm_source=aff-campaign&utm_medium=udemyads&LSNPUBID=nN98ER4vNAU&ranMID=47907&ranEAID=nN98ER4vNAU&ranSiteID=nN98ER4vNAU-zfI.E1_DjZEydSGxdddj7Q&couponCode=VABS_19MAR FEEDBACK NA LNG PO TYTY!!✨🫶🏻
 46. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Exodus 3:3 And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burnt. At sinabi ni Moises, Ako'y liliko ngayon, at titingnan ko itong dakilang panoorin, kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. Exodus 3:13 And Moses said unto God, Behold, when I come unto the...
 47. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Exodus 3:14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you. At sinabi ng Dios kay Moises, AKO YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA. Kaya...
 48. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  Colossians 3:4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kaya kung Gusto mo Maligtas Manampalataya kapo sa DIYOS na Isinugo niya po ang Kanyang...
 49. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AMEN

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Explanation: Malinaw na sinasabi ni CRISTO...
Back
Top