godbless

Godbless Jonathan Lema (born 26 October 1976) is a Tanzanian Chadema politician and Member of Parliament for Arusha City constituency from 2010 to 2015. He was also a candidate for the same constituency in the 2015 general election which was conducted on 25 October 2015. However, the parliamentary election for Arusha Constituency had to be postponed following the death of Estomoh Malya who was the parliamentary candidate for the Alliance for Change and Transparency, a newly established opposition political party in Tanzania.
The by-election was scheduled for 13 December 2015 and Lema was expected to win since Arusha is one of the Chadema strongholds. In the October 2015 general election, his party won 23 out of 24 members of the Arusha City Council. Lema has been vocal and well known following his activists politics against the ruling Chama cha Mapinduzi. He led a number of political rallies and protests against the government and CCM, some of which resulted in serious injuries and deaths after fierce police confrontation. However, his leadership increased Chadema popularity in the Northern City of Arusha and for the first time, its council is led by the opposition.In 2020 he moved to Canada as a refugee, after being arrested without cause in a government *****down on the opposition Chadema party following the 2020 Tanzanian general election.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
 1. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, Hindi mangyayari ito sa mga tao; datapuwa't sa Dios ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong...
 2. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Galatians 3:13 Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree: Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging sumpa sa ganang atin; sapagka't nasusulat, Sinusumpa ang bawa't binibitay sa...
 3. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Isaiah 43:2 When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay...
 4. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Proverbs 3:5 Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Proverbs 3:6 In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Kilalanin mo siya sa lahat ng...
 5. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. PRAYER OF ACCEPTANCE...
 6. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Isaiah 41:10 Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios...
 7. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Philippians 4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay nagsusuko na ng buhay sa...
 8. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 6:24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang...
 9. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Proverbs 30:5 Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him. Bawa't salita ng Dios ay subok: siya'y kalasag sa kanila, na nanganganlong sa kaniya. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si...
 10. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Isaiah 41:10 Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios...
 11. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa...
 12. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Isaiah 60:22 A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation: I the LORD will hasten it in his time. Ang munti ay magiging isang libo, at ang maliit ay magiging matibay na bansa: akong Panginoon, ay papapangyarihin kong madali sa kapanahunan. PRAYER OF ACCEPTANCE...
 13. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Proverbs 3:6 In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay...
 14. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 14:9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala...
 15. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 1:41 He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ. Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo)...
 16. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 11:35 Jesus wept. Tumangis si Jesus. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior Tagapagligtas po nating lahat manalangin ka at basahin mo ang Dasal ng Pag Tanggap sa PANGINOONG HESUS At Sa DIYOS AMA na ating Savior Tagapgligtas po nating lahat AMEN...
 17. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Luke 5:12 And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. At nangyari, samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito, may isang lalake na lipos ng...
 18. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  1 Thessalonians 4:17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang...
 19. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God. Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior Tagapagligtas po nating lahat manalangin ka at basahin mo ang Dasal ng...
 20. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  1 Samuel 1:7 And as he did so year by year, when she went up to the house of the LORD, so she provoked her; therefore she wept, and did not eat. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at...
 21. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 14:9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala...
 22. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  1 Samuel 1:4 And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters, portions: At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na...
 23. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  1 Samuel 1:3 And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the LORD of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the LORD, were there. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa...
 24. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  1 Samuel 1:2 And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children. At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay...
 25. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  1 Samuel 1:3 And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the LORD of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the LORD, were there. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa...
 26. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Joshua 24:15 And if it seem evil unto you to serve the LORD, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the LORD. At...
 27. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Proverbs 22:6 Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior...
 28. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Jeremiah 17:7 Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pagasa ay ang Panginoon. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior Tagapagligtas po nating lahat manalangin ka at...
 29. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Psalms 138:8 The LORD will perfect that which concerneth me: thy mercy, O LORD, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands. Pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin: ang iyong kagandahang-loob, Oh Panginoon, ay magpakailan man; huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong...
 30. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior...
 31. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Jeremiah 17:7 Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope the LORD is. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pagasa ay ang Panginoon. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior Tagapagligtas po nating lahat manalangin ka at...
 32. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Kaya kung gusto mo...
 33. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Proverbs 6:11 So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Sa gayo'y ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw, at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating...
 34. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Psalms 6:10 Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly. Lahat ng kaaway ko'y mapapahiya, at mababagabag na mainam: sila'y magsisibalik, sila'y mangapapahiyang kagyat. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior...
 35. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Psalms 6:9 The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing; tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior Tagapagligtas po nating lahat manalangin ka...
 36. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang...
 37. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Hebrews 13:6 So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at...
 38. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Psalms 78:4 We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the LORD, and his strength, and his wonderful works that he hath done. Hindi namin ikukubli sa kanilang mga anak, na isasaysay sa salin ng lahing darating ang mga pagpuri sa Panginoon, at ang...
 39. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Psalms 78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: Psalms 78:3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. Na aming narinig at naalaman, at isinaysay...
 40. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior...
 41. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Psalms 78:1 (Maschil of Asaph.) Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na...
 42. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Philippians 4:11 Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. Genesis 22:18 And in thy seed shall all...
 43. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Philippians 4:6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo...
 44. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Nahum 1:8 But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. Nguni't sa pamamagitan ng manggugunaw na baha ay kaniyang lubos na wawakasan ang kaniyang dako, at hahabulin ang kaniyang mga kaaway sa kadiliman. Kaya kung gusto mo...
 45. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Nahum 1:7 The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. Ang Panginoo'y mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan; at nakikilala niya yaong nangaglalagak ng kanilang tiwala sa kaniya. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si...
 46. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Nahum 1:7 The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. Ang Panginoo'y mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan; at nakikilala niya yaong nangaglalagak ng kanilang tiwala sa kaniya. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si...
 47. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating...
 48. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Romans 6:4 Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo...
 49. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Kaya kung gusto mo...
 50. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y...

Did you know?

Credit is the trust which allows one party to provide money or resources to another party wherein the second party does not reimburse the first party immediately, but promises either to repay or return those resources at a later date.

Lenders want to make sure all their bases are covered before they extend you credit. That means they may look at factors other than your credit score to determine whether to lend you money. Your employment status also can play a role: If your income is too low or you haven’t been at your current workplace long, those factors could weigh against you.

Errors can come in a variety of forms. You may not have been credited for a payment you made, or you may have been charged for a purchase you didn’t make. A debt might be listed more than once, or your balance might be wrong.
Back
Top