god

In monotheistic thought, God is usually viewed as the supreme being, creator, and principal object of faith. God is usually conceived of as being omnipotent, omniscient, omnipresent, and omnibenevolent, as well as having an eternal and necessary existence. God is most often held to be incorporeal, with said characteristic being related to conceptions of transcendence or immanence.Some religions describe God without reference to gender, while others use terminology that is gender-specific and gender-biased. God has been conceived as either personal or impersonal. In theism, God is the creator and sustainer of the universe, while in deism, God is the creator, but not the sustainer, of the universe. In pantheism, God is the universe itself, while in panentheism, the universe is part (but not the whole) of God. Atheism is an absence of belief in any God or deity, while agnosticism is the belief that the existence of God unknown or unknowable. God has also been conceived as the source of all moral obligation, and the "greatest conceivable existent".Many notable theologians and philosophers have developed arguments for and against the existence of God. God is referred to by different names depending on the language and cultural tradition with titles sometimes used referring to God's attributes.

You do not have permission to view the full content of this post. Log in or register now.
 1. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Psalms 56:3 What time I am afraid, I will trust in thee. Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay nagsusuko na ng buhay sa Inyo. Inaamin ko na...
 2. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Romans 4:6 Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works, Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kaniya'y ibinibilang ng Dios ang katuwiran nang walang mga gawa, Romans 4:7 Saying, Blessed are they whose...
 3. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Proverbs 4:20 My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita; ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Proverbs 4:21 Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart. Huwag mangahiwalay sa iyong mga mata...
 4. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. John 14:7 If ye had known me, ye should have...
 5. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. PRAYER OF ACCEPTANCE...
 6. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  1 Corinthians 3:23 And ye are Christ's; and Christ is God's. At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay nagsusuko na ng buhay sa Inyo. Inaamin ko na ako ay...
 7. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Proverbs 18:22 Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD. Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan...
 8. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Psalms 23:1 (A Psalm of David.) The LORD is my shepherd; I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay nagsusuko na ng buhay sa Inyo...
 9. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Matthew 4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang kaharian ng langit. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang...
 10. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Malachi 3:6 For I am the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed. Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan...
 11. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  1 Peter 5:7 Casting all your care upon him; for he careth for you. Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay...
 12. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, Hindi mangyayari ito sa mga tao; datapuwa't sa Dios ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong...
 13. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y...
 14. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming...
 15. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Galatians 2:20 I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me. Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay...
 16. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Mark 11:24 Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin...
 17. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Matthew 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa...
 18. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. PRAYER OF ACCEPTANCE...
 19. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  John 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming...
 20. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Matthew 5:8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God. Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay nagsusuko na ng buhay sa...
 21. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Psalms 51:10 Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Oh Dios; at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Psalms 51:11 Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me. Huwag mo akong...
 22. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  John 11:25 Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; John...
 23. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Proverbs 2:1 My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee; Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita, at tataglayin mo ang aking mga utos; Proverbs 2:2 So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding; Na anopa't iyong...
 24. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Psalms 23:1 (A Psalm of David.) The LORD is my shepherd; I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay nagsusuko na ng buhay sa Inyo...
 25. B

  FairyTale Quest v1.1.3 MOD APK (Menu, Damage Multiplier, God Mode)

  FairyTale Quest v1.1.3 MOD APK (Menu, Damage Multiplier, God Mode) MOD INFO? MOD MENU Damage Multiplier Move Speed Multiplier Skill Always Usable Always Crit God Mode Explore this article Eager adventurers, prepare for an odyssey across mystical realms fraught with fairy tale perils and...
 26. B

  Beam of Magic v1.43.1 MOD APK (Damage, God Mode, Money)

  Beam of Magic v1.43.1 MOD APK (Damage, God Mode, Money) MOD Info? MENU MOD Damage Multiplier God Mode Unlimited Money Game Speed Explore this article Are you looking forward to one day playing a role-playing game where your character can use magic? Do you want to adventure into a vast...
 27. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Galatians 3:7 Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak...
 28. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Matthew 19:26 But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, Hindi mangyayari ito sa mga tao; datapuwa't sa Dios ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong...
 29. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  Joshua 1:9 Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the LORD thy God is with thee whithersoever thou goest. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka't ang...
 30. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow To God My Lord God And Savior Amen God Bless God Loves you all Amen

  “Our salvation is nearer now than when we first believed.” Romans 13:11 Matthew 24:42 Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. Mangagpuyat nga kayo: sapagka't hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos...
 31. P

  Android App [June] Stumble Guys God Mode

  Mod Info: Unlocked All, Mega Menu MAG FEEDBACK KA! Hidden contentHidden content
 32. G

  @God Jesus Accept God Jesus As Your Personal Savior And Healer And Follow to God My Lord God And Savior Amen God Bless You And God Loves you All

  Ephesians 4:31 Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: Ephesians 4:32 And be...
 33. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Galatians 3:13 Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree: Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging sumpa sa ganang atin; sapagka't nasusulat, Sinusumpa ang bawa't binibitay sa...
 34. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Isaiah 43:2 When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay...
 35. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Proverbs 3:5 Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Proverbs 3:6 In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Kilalanin mo siya sa lahat ng...
 36. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. PRAYER OF ACCEPTANCE...
 37. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Isaiah 41:10 Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios...
 38. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Philippians 4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay nagsusuko na ng buhay sa...
 39. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 6:24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang...
 40. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Proverbs 30:5 Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him. Bawa't salita ng Dios ay subok: siya'y kalasag sa kanila, na nanganganlong sa kaniya. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si...
 41. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Isaiah 41:10 Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong Dios...
 42. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Matthew 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you. Nang magkagayo'y kaniyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa...
 43. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Isaiah 60:22 A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation: I the LORD will hasten it in his time. Ang munti ay magiging isang libo, at ang maliit ay magiging matibay na bansa: akong Panginoon, ay papapangyarihin kong madali sa kapanahunan. PRAYER OF ACCEPTANCE...
 44. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Proverbs 3:6 In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. PRAYER OF ACCEPTANCE Panginoong Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, sa Pangalan ng Inyong Anak na si Hesus, ako ay...
 45. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 14:9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala...
 46. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 1:41 He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ. Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo)...
 47. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  John 11:35 Jesus wept. Tumangis si Jesus. Kaya kung gusto mo maligtas at makasama ang DIYOS AMA at si JESUS na ating Savior Tagapagligtas po nating lahat manalangin ka at basahin mo ang Dasal ng Pag Tanggap sa PANGINOONG HESUS At Sa DIYOS AMA na ating Savior Tagapgligtas po nating lahat AMEN...
 48. G

  @GOD JESUS ACCEPT GOD JESUS AS YOUR PERSONAL SAVIOR AND HEALER AND FOLLOW TO GOD MY LORD GOD AND SAVIOR AMEN GODBLESS GOD LOVES YOU ALL AMEN

  Luke 5:12 And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. At nangyari, samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito, may isang lalake na lipos ng...

Did you know?

Credit is the trust which allows one party to provide money or resources to another party wherein the second party does not reimburse the first party immediately, but promises either to repay or return those resources at a later date.

Lenders want to make sure all their bases are covered before they extend you credit. That means they may look at factors other than your credit score to determine whether to lend you money. Your employment status also can play a role: If your income is too low or you haven’t been at your current workplace long, those factors could weigh against you.

Errors can come in a variety of forms. You may not have been credited for a payment you made, or you may have been charged for a purchase you didn’t make. A debt might be listed more than once, or your balance might be wrong.
Back
Top